Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တမုာ်ခုၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤမ့ၢ်သ့ၣ်ညါမး ဘှါဆှဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကန့ၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

တၢ်တမုာ်ခုၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤမ့ၢ်သ့ၣ်ညါမး ဘှါဆှဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကန့ၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

1737
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

တၢ်တမုာ်တခုၣ်ဟဲကဲထီၣ်သးအဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါမးႇ ကဘၣ်ဘှါဆှဲအီၤအကျိၤအကျဲန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂) ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၆ သီ(မဟါကၢာ်)န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ဒီး တၢ်ဘှါဆှဲ၀ဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိပူၤ အကတီၢ် ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံးလီၤ၀ဲ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ စံး၀ဲလၢ “ကီၢ်ပယီၤပူၤ တၢ်တမုာ်တခုၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အံၤႇ ဒ်သိးကမုာ်ကခုၣ်အဂီၢ် ပမၤအီၤအလီၢ် န့ၣ် ပဘၣ်သဂၢၢ်ဘှါဆှဲ၀ဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အါမးလီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိိၤလၢအဟဲကဲထီၣ်အသးမ့ၢ်သ့ၣ် ညါဒီးႇ ကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဒီးဃုသကိးအစၢမး ကမၤနၢၤဘၣ်တၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်သနူလီၤမၢ်ကွံာ်ဒီး လၢအနံၣ် ၆၀ ဘျဲၣ် သုးမီၤစိရိၤပၢတၢ်သနူအဃိႇ ကလုာ်ဒူၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ရှူကွံာ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ႇ ကီၢ်ပယီၤပူၤ စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ဃုာ်ဒီး ကီၢ်ပူၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဂ့ၢ်တကျိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ စံးၦဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒီကလုာ်တၢ်မၤဃူမၤဖိးက့ၤတၢ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤကျိၤ (NRPC) ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒီး မၤ၀ဲ “တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးသးစၢ်တဖၣ်”အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇ တၢ်မၤ၀ဲဖဲမဟါကၢာ်တနံၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤ တၢ်က့ၤကွၢ်ထံသမံသမိးက့ၤ၀ဲ သးစၢ်တဖၣ်အသနၢၣ်ႇ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအတၢ်လဲၤကျဲ ဒီး တၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢခံကတၢၢ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် တၢ်က့ၤတၢၣ်ပီၣ်က့ၤ၀ဲႇ ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်သး အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ႇ အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်တဖၣ် တၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးပူၤ KNU- ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ် သုး (ABSDF) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သိၣ်ဒူ သၣ်ခဲႇ ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤဘိၣ်ဘိၣ်၀့မီၣ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူနဲၣ်ငၣ်လ့ႇ ကညီကီၢ်စဲၣ် သးစၢ်ဂ့ၢ်၀ီကမံးတံာ်ဖိတဖၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤႇ Learning Center တဖၣ် ဒီး ဖၣ်အၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ခီလ့ၣ် သရၣ် သရၣ်မုၣ်ႇ ကၠိဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤ၀ဲ မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ ဖၣ်အၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ အံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်အဆိကတၢၢ််တဘျီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ