Home တၢ်ကစီၣ် ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲ

ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲ

1011
0

လါမးရှး ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ပယီၤ ထံကျိထံကွာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတနၢ့်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် ဖဲတနံၤအံၤ လါမးရှး ၁၄ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကွၢ်ထဲကွဟုကယာ် ထံကျိထံကွာ်ဒီး တၢ်ထီဒါထံတမၢၣ်မုၢ်နံၤအံၤ ၦၤထူလံၤဖိကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤအပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အမဲာ်ညါ ခိၣ်ဃၢၤန့ ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်ဒီး မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲလီၢ်က၀ီၤၦၤထူလံၤဖိကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး၀ဲ တၢ်ထီဒါထံတမၢၣ်မုၢ်နံၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤ ကညီတၢ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ် ထံကျိထံကွာ်ကရူၢ်ဖိ နီၢ်ဆၣ်မူ စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢ်လီၢ်တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤ ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်လံန့ၣ် ပမ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ် ဒ်သိးကီၢ်ပယီၤ လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးန့ၣ်ကဲထီၣ်အဆိကတၢၢ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးကဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်ဘၣ်တဲအဘူးကတၢၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢဟးကၠံထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် အဂၤ ၆ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူမၠဲၣ်ကၠံငူၣ်တၢ်လီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ထဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်ဒီး ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤပူၤန့ၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ထံကျိအဒ့အြတၢ်တဖၣ်ႇ စ့ၣ်တီႇ ဃိၣ်လိာ် ဒီး တနီသ&ံၣ်ထံကျိအဖၣ်အဖီခိၣ် ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ံၤ၀ဲတဖၣ်ႇ လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်လၢ တၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၈ ခါဒီးႇ ထံတမၢၣ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲ၀ံၤအိၣ်၀ဲ ၅ ခါႇ တၢ်မၤဟးဂီၤက့ၤ၀ဲထံတမၢၣ် ၁ ခါ ဒီး ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ် ၂၂ ခါ လၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်ဆဲးရဲၣ်ကျဲၤစ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤထံကျိထံကွာ်ဘျးစဲတဖၣ် စံး၀ဲအဃိသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိလၢအအိၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိႇ တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲခဲအံၤခဲအံၤလီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ံၤ၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ဘၣ်ဘျုးန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဒိးန့ၢ်၀ဲဘၣ်ႇ ဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်ထဲ တၢ်မၢဆူုၣ်မၢဆိးလၢကဘၣ်သုးအလီၢ်အကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဟးကၠံထံတမၢၣ် အံတူၢ်ထၣ်ဒဲက၀ီၤ လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤစိခုၣ် စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် လၢပကအီၣ် ကအီအဂီၢ်ႇ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ် ပအိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢဃိၣ်လိာ်ကျိအံၤလီၤႉ ဃိၣ်လိာ်ကျိအဖီခိၣ် တၢ်မ့ၢ်ဟဲသူၣ်ထီၣ်ထံတမၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးအံၤ ကဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ မ့ၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲအနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် ကနးဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲခးသံၦၤဒီးကျိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ပတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် တဂၤတမ့ၢ်ဘၣ်ႇ ကဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးခဲလၢာ်ဒီး ကဘၣ်မၤအီၣ်မၤအီဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဃိၣ်လိာ်ကျိလၢ အယွၤလီၤခီတဲာ်၀ဲလၢယိၤဒိၣ်ႇ ကရ့ၣ်နံၣ်ႇ မိၣ် ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ၇ခါအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢပဒိၣ်လၢညါတဖၣ်အစုပူၤလံဒီး ခီဖျိလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်အံၤအဃိ လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကဟဲကဲထီၣ်အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤထံကျိတဖၣ် ဒီး တၢ်ကွၢ်ထဲကွဟုကယာ်ဃိၣ်လိာ်ကျိဘျးစဲတဖၣ် တီခိၣ်&ိၣ်မဲဒီးပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ြတီဆၢထံကျိထံကွာ်ဒီး တၢ်ထီဒါထံတမၢၣ်မုၢ်နံၤအံၤ ယိၤဒိၣ်ႇ ကရ့ၣ်နံၣ်ႇ တအီႇ ကူးကံႇ ပအိ(တီသူ)ႇ မိၣ်ႇ ရၢၣ်ခၢၣ်ႇ ခၠီႇ ကခၠ့ၣ် ဒီး လီၢ်က၀ီၤကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ပၣ်ဃုာ်ဟဲထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ