Home တၢ်ကစီၣ် ဒီကလုာ်မုုၢ်နံၤအံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတအိၣ်အါဘၣ်အဖီခိၣ် ဘၣ်သးတမုာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲ

ဒီကလုာ်မုုၢ်နံၤအံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတအိၣ်အါဘၣ်အဖီခိၣ် ဘၣ်သးတမုာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲ

1190
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤ ၦဲၤထီၣ် ၇၂၀ီတ၀ီအမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကွဲၢ်ကဘီဘျီၣ်ပူၤအံၤႇ ထံၣ်ဘၣ်လၢကညီကမျၢၢ်တဖၣ် အတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်စှၤအံၤ ဘၣ်သးတမုာ်ဘၣ်ဒိၣ်မးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံးလီၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ပူၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤႇ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိ ကညီကမျၢၢ်တဖၣ် ဒ်ပတယးဃာ်အသိး ပထံၣ်ဘၣ်လၢကမျၢၢ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲစှၤ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်မးအဖီခိၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် စံးလီၤ၀ဲဖဲတၢ်အိးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤဒ်အံၤလီၤႉ

“လၢပကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ် ပဖံးမၤတၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်လံ ဖဲပတဲလၢမၤခီအခါန့ၣ်ႇ ဘၣ်မနုၤလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ အဂံၢ်အဘါစှၤ၀ဲဒၣ်လဲၣ်ႉ သးတမုာ်ဘၣ်ႉ ယမ့ၢ်ဘၣ််တီခိၣ်ရိၣ်မဲဘၣ်ဖုးန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤန့ၣ် ယကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဖံးမၤအီၤလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤလီၤႉ ဘၣ်မနုာ်အဃိလဲၣ်န့ၣ် ကညီဒီက လုာ်ခိၣ်နၢ်လၢညါတဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်လၢခဲအံၤတဖၣ်တဂီၢ်လီၣ်မီၤႉ တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲမုၢ်နံၤႇ တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤမုၢ်နံၤ တနံၤအံၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတနံၤအံၤ သီခါ စၣ်ဒၣ်၀ၣ် တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် ႇ ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် တၢ်ကတိၤႇ တၢ်ဖးဖျါထီၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ႇ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ဒီး တၢ်ဆှဲပၠး၀ဲ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ ဟဲကဲထီၣ်သးအကျိၤအကျဲႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တဲလီၤတၢ် ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်ကျၢၢ်တံၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢဒီကလုာ်တၢ်သး၀ံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤ ၇၂ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ တဒ်သိးဒီးအပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်ဘၣ်ႇ ကညီကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဃုာ်ဒီး ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ပဒိၣ်ကိတိာ်တဖၣ် ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အမဲာ်ညါႇ ကညီကလုာ်ဒူၣ် ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ကညီထံရူၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ဒီး လီၢ်က၀ီၤကညီကမျၢၢ် အဂၤ ၄၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိတဖၣ်ႇ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်ႇ ကညီကလုာ်ဒူၣ် ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်ႇ ၦၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ထၢနုာ်မၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တဖၣ်ဒီး တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကမံးတံာ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတနံၤအံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးစှၤ၀ဲဒၣ်အံၤန့ၣ်ႇ ဘၣ်ဃးဒီးကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ ကညီကမျၢၢ်တဖၣ်အကျါၦၤသ့ၣ်ညါအိၣ်၀ဲစှၤႇ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအမဲာ်ညါ လၢတၢ်ကွဲမုာ်ဃာ်တဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အိၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၇၂ နံၣ် ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကမံးတံာ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤခ့ၤမီၣ်မၠ့ၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲလီၤႉ

ခီဖျိလၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤအဃိႇ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မၤ၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အသိးႇ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် တဖၣ် ဖဲအဆဲးလီၤ၀ဲ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး (NCA) ၀ံၤအလီၢ်ခံ စးထီၣ်ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကွဲၢ်ကဘီဘျီၣ်ပူၤအံၤ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်က့ၤမၤလၤကပီၤက့ၤမုၢ်နံၤ ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ