Home တၢ်ကစီၣ် KNU တၢ်သမံသမိး ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအလီၢ် ပယီၤသုး နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်ကံွာ်

KNU တၢ်သမံသမိး ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအလီၢ် ပယီၤသုး နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်ကံွာ်

1885
0
Photo: KNU

လါမ့ၤ ၄သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၁)ႇ သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ထိဘိၣ်လ့သ၀ီအပူၤ KNU တပၤ အိးထီၣ်၀ဲတၢ်သမံသမိး Covid-19 တၢ်ဆါအလီၢ်န့ၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၃၀ အနံၤ ပယီၤသုး လၢအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် ၂၀ဂၤ ဃၣ်ဃၣ် နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်၀ဲအလီၢ်အကျဲဒီးပာ်လီၤ၀ဲသုးကလၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တပၤစံး၀ဲလီၤႉ

တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါအဂီၢ် KNU- ဒူထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲတၢ်သမံသမိးတၢ်ဆါအလီၢ်တဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်၀ဲန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီ ပယီၤသုး မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် (ရတခ)တပၤ ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဆီၣ်သနံး၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ် နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်လီၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံး၀ဲဖဲလါမ့ၤ ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲတၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်တခါလၢအမ့ၢ် သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ထိဘိၣ်လ့သ၀ီ တၢ်သမံသမိးအလီၢ်န့ၣ် ဖဲမဟါ လါအ့ဖြ့ၣ် ၃၀ သီ ၃ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် စံး၀ဲလၢတၢ်ဖီခိၣ်တၢ်ကလုၢ်အဃိ သုးမုၢ်ဒိၣ်တပၤ သုးကျိၤ ၂ ကျိၤ ဟဲနုာ်လီၤဟံ၀ဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတဂီၤညါအံၤန့ၣ် ပယီၤသုး ၂ ကျိၤအကျါ တကျိၤန့ၣ် က့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤလၢအအိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲထိဘိၣ်လ့သီခါဖၠၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးတဒူၣ်ဒံးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ထံကီၢ်အဂုၤအဂၤထံကီၢ်တဖၣ်တကးဘၣ် ကီၢ်ပယီၤစ့ၢ်ကီးသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်သံသြတိာ် တၢ်ဆါအံၤ KNU – ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤစ့ၢ်ကီး ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်အပူၤ အိးထီၣ်၀ဲတၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်ဒီး မၤ၀ဲတၢ်ြတီဆၢတၢ်ဆါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ

Photo: KNU

KNU – ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတခါ လၢအမ့ၢ် မီၣ်စကိၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤ တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တဖၣ် ခီဖျိလၢဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်မၤကွၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ် ၃ ခါ ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ်န့ၣ် ဖဲဒူထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ပၢအပူၤ လၢတၢ်မၤကွၢ် ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဂီၢ် KNU အိးထီၣ်၀ဲတၢ်မၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ် ခဲလၢာ် ၉ ခါ အကျါ ဖဲမီၤစကိၤတၢ်သမံသမိးအလီၢ် ၃ ခါ ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်၀ဲဒီး ဘံလ့ႇ ဖၣ်အၣ်ႇ ကၠဲၣ်ထိၣ် ဒီးသထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ် အိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲ ၆ ခါ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢ KNU ဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢကဲထီၣ်အသးလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ ကူသိးသုးတၢ်ကူတၢ်ကၤတန့ၢ်ဘၣ်ဒီး စိာ်တၢ်စုက၀ဲၤတန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢသုးခိၣ်ဒိၣ်စိ မီၣ်မီၣ်လၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ