Home တၢ်ကစီၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် သ့ၣ်တထူၣ်လၢအဒိၣ်၀ဲ ၁၁၄ ခီၣ်ယီၢ်အံၤ ဒ်သိးကနုာ်လီၤလၢသ့ၣ်လၢအနံၣ်အါစရီပူၤအဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွး

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် သ့ၣ်တထူၣ်လၢအဒိၣ်၀ဲ ၁၁၄ ခီၣ်ယီၢ်အံၤ ဒ်သိးကနုာ်လီၤလၢသ့ၣ်လၢအနံၣ်အါစရီပူၤအဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွး

745
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်သ၀ီအပူၤ သ့ၣ်ထူၣ်လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲအကလုာ် ကညီၦၤထူလံၤဖိဖဲန့ၣ်ကိး၀ဲလၢ(ဖဲၤထဲၣ်)အထူၣ်အံၤ တကီၢ်ခါဒ်တၢ်ထိၣ်ဒွး၀ဲအသိး ဒီတထူၣ် ၀း၀းတရံးန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၁၄ ခီၣ်ယီၢ်(ပ့ၣ်)အဃိ ဒ်သိးကနုာ်လီၤလၢသ့ၣ်လၢအသးနံၣ်အါစရီပူၤအကျါအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ထိၣ်တၢ်ဒွးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤ ပယီၤပဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤႇ KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် လၢသ၀ီအ၀ဲန့ၣ်အပူၤ သ့ၣ်အသးနံၣ်အါလၢသ၀ီဖိတဖၣ်ရဲၣ်သဲကတီၤ၀ဲဒၣ်အစိၤစိၤ ၆ ထူၣ်အံၤ တၢ်လဲၤထိၣ်ဒွး၀ဲအကစီၤထီတဖၣ်ဒီး ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်သ့ၣ်ထူၣ်အသးနံၣ်အဂီၢ် ကဆဲးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ချၢၣ်သ၀ီကရူၢ် ၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ် မါစါညိၣ်မီၤ စံး၀ဲလၢ “သ့ၣ်ထူၣ်ဒ်အံၤတကလုာ်အံၤ လၢသ၀ီပူၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၃ ထူၣ်ညါလီၤႉ သ၀ီဒီတဖျၢၣ်ရဲၣ်သဲကတီၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲ၀ဲလီၤႉ ဒ်တၢ်ထိၣ်ဒွး၀ဲသ့ၣ်ထူၣ်အသးနံၣ်ႇ သ့ၣ်ထူၣ်၀း၀းတရံးႇ အကစီၤထီတဖၣ်အသိး အထူၣ်လၢအဒိၣ်ကတၢၢ် ၀း၀းတရံးန့ၣ်အိၣ်တုၤ၀ဲဒၣ်လၢ ၁၁၄ ခီၣ်ယီၢ်ညါလီၤႉ ပတယးကွၢ်ဒုကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအနံၣ်ခံကယၤဘျဲၣ်လံလီၤႉ ဒ်သိးကဆဲးရဲၣ်သဲ ကတီၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲကန့ၢ်အဂီၢ် ပမုၢ်လၢ်ဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သ့ၣ်ထူၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်စးထီၣ်ထိၣ်ကွၢ်၀ဲစးထီၣ်လၢအကစီၤ ၄ ခီၣ်ယီၢ် ၆ စုမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ဖဲနၣ်သ့ၣ်လၢအဒိၣ်ကတၢၢ်တခိၣ်န့ၣ် အကစီၤထီအိၣ်၀ဲ ၁၇၀ ခီၣ်ယီၢ်ႇ အထူၣ်၀း၀းတရံးအိၣ် ၁၁၄ ပ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢအအိၣ်တ့ၢ်ခံထူၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီး အထူၣ်၀း၀းတရံးန့ၣ်အိၣ်တုၤ၀ဲလၢ ၇၁ ခီၣ်ယီၢ်ႇ ၇၃ ခီၣ်ယီၢ်အဃိ မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်လၢကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် နုာ်လီၤလၢသ့ၣ်ထူၣ်လၢအသးနံၣ်အါစရီအပူၤသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“အိၣ်လၢကရၢၢ်ပူၤအံၤယံၤလံႉ ယမိတဲပၠးယၤန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်သးစၢ်အခါစ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ထူၣ်အံၤအိၣ်ဒၣ်ထဲထဲအံၤလီၤႉ ဖဲတမျးအစိၤႇ ၦၤဖီၣ်ပီၣ်တၣ်အစိၤႇ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီတကတီၢ်ညါအခါ သ၀ီဖိတဖၣ်ဟဲအိၣ်ခူသူၣ်အသးဖဲသ့ၣ်ထူၣ်အကပၤအံၤလီၤႉ မ့မ့ၢ်ဖဲတၢ်စူၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကနဲဒၢဖးဒိၣ် အဒၢကအိၣ်လၢ ၂၀ ဘျဲၣ် ကိးနံၣ်ဒဲးဟဲအိၣ်ကဒုသးဖဲသ့ၣ်ခံအံၤလီၤႉ ဒ်သိးကပၢၤဃာ်သ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢနံၣ်ယံၤလါအါကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ထိၣ်၀ဲဒွး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် သးခုဒိၣ်မးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ချၢၣ်သ၀ီဖိ နီၢ်ပ့ၣ်ပ့ၣ် လၢအသးအိၣ် ၆၅ နံၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိကရၢၢ်ပူၤ သ့ၣ်အုၣ်တထူၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအါ၀ဲလၢ ဒီတထူၣ်၀း၀းတရံးအိၣ်၀ဲ ၅၆ ခီၣ်ယီၢ်ဒီး တကီၢ်ခါတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအါလၢအမ့ၢ် မါတလ့ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၠီၣ်စဲၤကီၢ်ဆၣ် သၣ်သ၀ီပူၤ တရံးထူၣ်ဖးဒိၣ် အထူၣ်၀း၀းတရံးအိၣ်ထဲ ၇၉ ခီၣ်ယီၢ် ၁၀ စုမုၢ်ဒိၣ်အဃိ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်သ၀ီ သ့ၣ်ထူၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်လၢသ့ၣ်လၢအသးနံၣ်အါစရီအပူၤသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ