Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် KNU ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဒီသဒၢ

ၦၤကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်သးထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် KNU ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဒီသဒၢ

1125
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကလုာ်ဒူၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ်သးထီဒါ၀ဲ သုးမီၤစိရိၤတဖၣ် ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒီးကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဒီ သဒၢစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤ KNU – ကညီဒီ ကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကယဲၢ်တၢ်မၤ အသးဒီးတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်အဖီခိၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်ဆူၣ်၀ဲတပယူာ်ဃီဒီး တၢ်ဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးထီထီၣ်မီၤစိရိၤသနူအသးသမူအဃိ ထီဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ် စီၤလၣ်ထိ စံး၀ဲ “ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤဘၣ်အသိး တမ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးဒ်သိးတၢ်မၤပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်တနီၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢသူ၀ဲဒၣ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိခီဖျိဘၣ်၀ဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် KNU တကပၤ အပူၤကွံာ်လၢညါလံၤလံၤ ပတဲဃာ်လၢပတသးလီထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤလၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအစှၤကတၢၢ်တဖၣ်ႇ ကဘၣ်လဲၤဒီးတၢ်မၤအကျဲလီၤႉ ကဘၣ်မၤစၢၤ၀ဲ ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသနၢၣ်အသိးဒီး ဒ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအသိး ကဘၣ်မၤစၢၤ၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်ထွဲဒီးသုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်၀ဲအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢစုက၀ဲၤတန့ၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီး မ့ၢ်ဘှါရှဲလၢစုက၀ဲၤကဒဲကဒဲန့ၣ် ထံကီၢ်တၢ်ဟးဂီၤကအိၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ဖီၣ်၀ဲစုက၀ဲၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢအအဲၣ်ဒိးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုးမ့ၢ်ဂ့ၤႇကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢကမျၢၢ်အကျါလီၤႉ အဃိဖဲလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီဒါမီၤစိရိၤတဖၣ်ဒ်အံၤအဆၢကတီၢ် မ်သုတစူးကါ၀ဲတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး အကျဲဒ်သိးကမၤလီၤဖှၣ်ကွံာ်အီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဖီၣ်အီၤလၢဟံၣ်ချၢဟံၣ်ပူၤလၢမုၢ်ဆါလၢမုၢ်နၤလၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်ဒီး သုတမၤတၢထီၣ်တၢ်လီၤတၢ်လၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အကျါဒီးကပတုာ်ကွံာ်၀ဲအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ်ကစူးကါ၀ဲမီၣ်သီမီၣ်လၤတၢ်မၤအကျဲကိးဘိဒဲး ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်ကပျၢ်ဖျဲးကွံာ်၀ဲၦၤလၢအဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်၀ဲဒၣ်လၢဒီ ကလုာ်တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီးၦၤ လၢအဘၣ်ပျဲကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤပဒိၣ်တဖုအဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးတၢ်ထံၣ်လိာ်ကျဲၤဃူတဲသကိးတၢ်ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကထဲးဂံၢ်ထဲးဘါသကိး၀ဲဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU အံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကီၢ်ပယီၤအသုးနုာ်လီၤဘၢၣ်ဖျိကါကျဲထဲအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤဒ့ဒီး ခံခီခံကပၤ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဃိ ကီၢ်ပူၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်ဂ့ၢ်ကီစ့ၢ်ကီးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးကတိစၢၤမၤ၀ဲအသိး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ထံကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခီဂာ်ကီၢ်ဆၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ် ကမၤဒိၣ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိ ၈၅ ဒူၣ် ဃ့ကညးဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢအမ့ၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် -DKBA ဒီး KNU/KNLA-PC တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးအမဲာ်ညါ ကညီသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) လၢအအိၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အဖီလာ်တဖၣ်လၢ တဘၣ်မၤဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဘၣ်ဆဲးတၢၣ်ပီၣ်တဲ သကိး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီး သုးမီၤစိရိၤကီၣ်စံၣ်လၢအဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးအံၤဖီၣ်၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလၢကမျၢၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီး စးထီၣ်ဖဲသုးဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ် ၂၀၀၈ ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်ႇတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲဒီး တၢ်သးလီၤပလိာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)တၢ်မၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ကတၢၢ်ကွံာ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ