Home တၢ်ကစီၣ် DKBA နဲၣ်လီၤအၦၤလၢ တဘၣ်မၤဘၣ်ထွဲသးဒီးၦၤပာ်ဖျါထီၣ်သးတဂ့ၤ

DKBA နဲၣ်လီၤအၦၤလၢ တဘၣ်မၤဘၣ်ထွဲသးဒီးၦၤပာ်ဖျါထီၣ်သးတဂ့ၤ

1112
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ပူၤတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ ဒ်သိးသုးကရူၢ်ဖိတဖၣ်တနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်တဂ့ၤအဂီၢ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၈ သီအနံၤ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်-DKBA ကရူၢ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ ဒ်သိး DKBA စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးကရူၢ်တဖၣ် သုတနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢၦၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်အကျါတဂ့ၤအဂီၢ်ႇ ကဘၣ်အိၣ်လၢသုးကလၢၤပူၤအဂ့ၢ် သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂) သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤစတံ ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ထုးထီၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဆူ ပၢဆှၢသုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်တဖၣ်ႇဒုးယၤခိၣ်တဖၣ်ႇ၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့ခိၣ်တဖၣ်ႇ ဒီးသုးဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

DKBA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂) သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤစတံ စံး၀ဲလၢ“ အ၀ဲအံၤ ယကစၢ်လီၤယထုးထီၣ်ႉ ယစဲထိလၢ ယကစၢ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးခီဒု ပ၀ဲဒုပတကျၢခဲလၢာ်ဘၣ်ႉ ဖဲလၢတၢ်မၤအသးန့ၣ် ပၦၤမ့ၢ်တပၣ်ဃုာ်ဘၣ်န့ၣ်ဂ့ၤလီၤႉ ပၦၤဒီးပစၢ်န့ၣ် ပမၤလၢတၢ်ကစုဒုအပူၤအံၤ ပရဲၣ်ကျဲၤလီၤ၀ံၤလံႉ ပဆှၢဃီၤလၢ လီၤပျံၤလံ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးကရူၢ်ဖိလၢအတလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်နဲၣ်လီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ကမၣ်တုၤလီၤတီၤလီၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီအနံၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖီၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ်၀ဲ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးလၢအမၤနၢၤတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဒီးပဒိၣ်ကရူၢ်ဖိတဖၣ်၀ံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ထံကီၢ်အပတီၢ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ႇကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူၤ ထံကီၢ်ပၢပြးကရူၢ်လၢအတအိၣ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးဘၣ်ဒီး တူၢ်လိာ်၀ဲမူဒါတဖၣ်အဃိ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ထီဒါ၀ဲသုးဟံးဆူၣ်တၢ််စိတၢ်ကမီၤဒီး ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်ဟဲကဲထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ

သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအရံၤ ၇ သီအနံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်ထီဒါဒီးမၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးဆၢကတီၢ် ဖဲပၢၤကီၢ်သုးခးသီၣ်ကျိအခါ DKBA အၦၤတဖၣ် အသိလ့ၣ်တခိၣ်ဟဲနုာ်လီၤဘၣ်၀ဲအံၤ တၢ်ဒိဃာ်တၢ်ဂီၤဒီး လၢ(facebook)ၦာ်ယဲၤသန့အပူၤ တၢ်ကွဲးထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်သးအကလုာ်ကလုာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ ဘၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမုၢ်ဒိၣ်ဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပဒိၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် တလီၤတၢ်မၤဘၣ်ဒီး မၤ၀ဲဒၣ်(Civil Disobedience Movement)တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကမျၢၢ်လၢအကလီၢ် စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီ တုၤလၢခဲအံၤတစု မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢထံကီၢ်အါဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ