Home တၢ်ကစီၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်

KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်

1965
0

လါမးရှး ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)အပူၤ ဖဲအပူၤကံာ်စှၤသီန့ၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးအတၢ်မၤၦဲၤသုးနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ အံၤဟဲဲၤႇနိၣ်နီၢ်၀ါႇညီၣ်ကိႇတတါအူ ဒီး ကဆီလီၤကတံာ်သ၀ီတဖၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်သုးနီၣ်ဂံၢ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဟဲအါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ရၤလီၤသုးဒီဒူၣ်ညါလီၤႉ လၢကဆီလီၤကတံာ်သ၀ီန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ်ဟံးဃာ်အလီၢ်အကျဲလီၤႉ အိၣ်တနံၤန့ၣ်သုးသိလ့ၣ်ဟဲထီၣ် ၆ ခိၣ်ညါလီၤႉ ဖဲမဟါန့ၣ်ဟဲထီၣ်ကဒီး ၁ ခိၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်အိၣ်ဒ်အံၤဒု တၢ်ဒုးကဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအါ၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၉ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)အပူၤ ယီၤသုးဒီး BGF-သုးခိးကီၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး KNU ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ၅ တီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးတၢ်ခးလိာ်သးသုတဆဲးကဲထီၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကမၤ၀ဲတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအဂ့ၢ် KNU သုးက့(၁)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးခီန့ၣ်တဘၣ်တၢ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉ ဂၢၢ်ကျၢၤဒံး၀ဲလီၤနီၤႉ ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတဖၣ်ႇ နဲၣ်ရွဲၣ် တဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးလီၤမီၤနီၤႉ မ့ၢ်ကတဲသကိး၀ဲလၢလီတဲစိဧါႇလၢအနီၢ်ကစၢ်ခီဧါန့ၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၁)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမးရှး ၉ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ၄ ဘျီအပူၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢ KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ညီၣ်ကိသ၀ီသီအပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးသံ၀ဲ ၅ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ၅ ဘျီလၢာ်အပူၤ KNU တကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢဘၣ်ဂုာ်က့ၤလီၢ်ခံအဃိ ပယီၤသုးဟံန့ၢ်ကွံာ်၀ဲ KNU သုးကလၢၤတၢ်လီၢ်ဆံးဆံးဖိတတီၤဃုာ်ဒီး သိလ့ၣ်ယီၢ် ၈ ခိၣ်ႇ သိလ့ၣ် ၁ ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါမးရှး ၁၀ သီအနံၤ ပယီၤသုးလၢအဆီလီၤသးဖဲဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇပနွဲၢ်ကျါသ၀ီပူၤတဖၣ် ခီဖျိလၢခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူဒူသ၀ီတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤ သ၀ီဖိလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢတၢ်ကဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်လဲၤလၢခုးပူၤသံၣ်ပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ႇမံဆၢကတီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဃိ တအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်ကဒါလၢၤဘၣ်ႉ ပယီၤသုးတဖၣ်မ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢသ၀ီပူၤလၢအဆိအချ့န့ၣ်ကဂ့ၤ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါမးရှး ၉ သီအနံၤ ခီဖျိလၢသုးကီၣ်ကးအသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်အသိး ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိခးသီၣ်ကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ