Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး BGF နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး BGF နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ

1986
0

တၢ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး BGF နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ

“လၢဘၣ်ထီၣ်ဒုးသုးက့(၅) လ့ၤတက့ၤတမ့ၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်နီၢ်ကီၢ်န့ၣ်တဲယၤမီၤနီၤ ယကဟံဒၣ်၀ဲမူဒါမီၤနီၤႉ”

ဘၣ်ထွဲဒီး KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ဒ်သိးကက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်ဒီး တကီၢ်ခါ ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပသံကွၢ်သံဒိး၀ဲ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ -BGF နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်= သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲ ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢအအိၣ် ဒ်သိး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ် ကအိၣ်က့ၤတပူၤဃီဒီး ကဒုးသကိးသုးမီၤစိရိၤ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် (BGF) တကပၤ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ=လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် အ၀ဲဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကမၤ၀ဲဒၣ်(one command) လၢခိၣ်သၣ်ဃံတဖျၢၣ်န့ၣ်က ဟုကယာ်က့ၤဖိလံၤ မ့ၢ်အပာ်ၦၤလၢဒုၣ်ဒါပယီၤဧါ ဘၣ်ခးၦၤကိးနံၤဒဲးလီၣ်န့ၣ်ႉ ယၦၤလၢကတၢၢ်တံာ်ဒီး ကမၤမိၢ်န့ၣ်သုးရ့ၣ်အိၣ်ခံဘ့ၣ် ယသုးရ့ၣ်ခံဘ့ၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ်ကလဲၤလီၤသးအိၣ်လဲၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ခး၀ဲသံတဘျုးဂၤညါပတတဲလၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ် ဆဲးမၤ၀ဲဒ်န့ၣ်န့ၣ် လၢပကဘၣ်ဒိကနၣ်အတၢ်တဲခီန့ၣ် ပဘၣ်တူၢ်သံသးလၢၤမးပကဘၣ်ဒိကနၣ်အတၢ်တဲဧါန့ၣ် မဟါန့ၣ်ယသံကွၢ်အီၤမီၤႉ ယတဲအီၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤအဆၢႇအ၀ဲထံၣ်လိာ်သးဒီးယၤခါန့ၣ် အ၀ဲကဂုာ်ကျဲးစၢးလၢ(one command)န့ၣ် အ၀ဲကဘၣ်ပာ်သးလဲၢ်လဲၢ် BGF မ့ၢ်ဂ့ၤႇ KNU မ့ၢ်ဂ့ၤႇ KNU/KNLA-PC မ့ၢ်ဂ့ၤႇ DKBA မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ကဘၣ်ပာ်၀ဲလၢအဖိအလံၤမီၤႉ မ့ၢ်လဲၤခးအသုဒုတဲတမံၤမီၤႇပတလဲၤခးအသုဘၣ် အ၀ဲခးသံပၦၤမၢ်မၢ်လီၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လၢပၦၤန့ၣ်တဒုးဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢဘၣ်ႉ

ခဲအံၤလၢ ကမၤမိၢ်ဒီးကတၢၢ်တံာ်န့ၣ် ပဆှၢလီၤပၦၤ(၃၀၀)ပမၢလဲၤအိၣ်လၢကိၤမီၤခၠ့ၣ်ဒီးကိၤလၣ်ကၠဲၤ သုးရ့ၣ်(၁၀၁၃)ဒီး(၁၀၁၄)ကဟံးက့ၤတၢ်ဆဲးကျိးလဲၤလီၤသးအိၣ်ကသ့အဂီၢ်ႇဒ်သိးဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢကဘူၣ် ဒ်သိးဟဲက့ၤလၢပအိၣ်ကသ့န့ၣ်ပဆှၢလီၤၦၤကညီလီၤႉ တမ့ၢ်လၢပလဲၤဒုးအသုနီတစဲးဘၣ်ႉ ပကလဲၤလီၤန့ၣ်ပဃ့ဒံးအခွဲးလၢအသုအိၣ်ဒံး နီၣ်ဂံၢ်တၢန့ၣ်ပကလဲၤထ့ပၦၤလီၤႉ တမ့ၢ်လၢပ ကမၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်ႉ ပျဲၦၤကျဲမီၤပကလဲၤဒီးကါ လ့ၤတက့ၤတဟ့ၣ်ၦၤအခွဲးဘၣ်ႉ လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီ သုးက့(၁)ဒုးယၤခိၣ် စီၤမၠ့ၣ်ထွ့အ၀ဲတဟ့ၣ်ၦၤအခွဲးဘၣ်ႉ ဖဲပအိၣ်ဖဲသ့ၣ်လၣ်ဘီန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ခး၀ဲပၦၤလီၤႉ ခးနါက့ပတလူၤခးလၢတၢ်ဃၢၤဘၣ်ပလဲၤလၢကျဲပူၤလီၤႉ တနံၤအံၤခးဒံးပၦၤဒံးလီၤႉ သံတဂၤန့ၣ်န့ၢ်၀ဲဒံးအစိၣ်ဒံး နါက့ယတပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်အ၀ဲသ့ၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ နါက့မ့ၢ်ဆဲးအိၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် လၢပကက့ၤအိၣ်တၢ်တမံၤဃီတခါဃီန့ၣ် မ့ၢ်ပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႉ ပယီၤဃ့ၦၤလၢပကလဲၤထီၣ်လၢခီပိၣ်လ့ၤ တက့ၤပတလဲၤဘၣ်ႉ ပသ့ၣ်ညါပၦၤကညီကဒဲကဒဲလီၤပတမၤဘၣ်ႉ ပဒုးလိာ်သးအနံၣ်တပူၣ်လံပတမၤဘၣ်ႉ ပတဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ပူၤန့ၣ်ပတဲမီၤ ပၦၤကညီပဘၣ်က့ၤဒုးက့ၤန့ၣ်ပတဒုးဘၣ်ႉ

တၢ်သံကွၢ်=ပၦၤကညီဖိကဒဲကဒဲတၢ်မၤသံမၤ၀ီလိာ်သးအံၤ အိၣ်၀ဲအနံၣ်အါလါအါလံ ဒ်သိးခံခီယၢ်ပၤတၢ်ခးလိာ်သး သုတအိၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢခိၣ််နၢ်ကဒဲကဒဲအကျါန့ၣ် အိၣ်တမံၤမံၤစ့ၢ်ဧါႉ
စံးဆၢ=မဟါန့ၣ်ယတဲသုးခိၣ်ဒံၣ်ကွဲၤမီၤ တဲက့ၤဖုဘီန့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအကမၤ(one command)န့ၣ် လၢခိၣ်သၣ်ဃံတဖျၢၣ်ကလူၤကဟုကယာ်ဖိလံၤကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးလိာ်က့ၤသးန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ််ဒ်အံၤသၢပျၢၤန့ၣ် ပၦၤလၢတၢ်ဖီလာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပတဲန့ၣ်ကကနၣ်ပတၢ်တဲဧါႉ မဟါတနံၤန့ၣ်ပတဲသကိး၀ံၤလံ ခဲအံၤန့ၣ် ယၦၤအိၣ်လၢကမၤမိၢ်ဒီးကတၢၢ်တံာ်သုးရ့ၣ် ၂ ဘ့ၣ်န့ၣ် လဲၤလီၤသးအိၣ်တသ့တဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် န့ၢ်၀ဲတလါခံလါလံမီၤႉ ကဟဲက့ၤလၢအံၤဒီးလဲၤတသ့ကလဲၤလၢန့ၣ်ဒီးလဲၤတသ့ မ့ဟးထီၣ်ဒီး ခး၀ဲပၦၤန့ၣ်သံကွံာ်တဘျုးဂၤညါလီၤႉ ယတဲရှဲရှဲလီၤယတပာ်ခူသူၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့ၢ်ပလဲၤခး အသုအိၣ်တဘျီဘျီစ့ၢ်ဧါႇခီဖျိလၢဟဲခးၦၤအဘျီအဘျီအဃိ ၦၤပာ်ဖျါထီၣ်ပတဲက့ၤတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်ႉ ခဲအံၤၦၤတဲဆါယၤလဲလဲလီၤ ၦၤတဲယၤလၢယတဂ့ၤဘၣ်လဲလဲလီၤႉ မ့ၢ်ယလဲၤခးဆိအသုအိၣ်တဘျီဘျီဒံးဧါႉ

စးထီၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤန့ၣ် ပ၀ဲန့ၣ်ပမၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤအဃိ ၦၤသးဟ့ၦၤ ခဲလၢာ်ဃုာ်ဒီးကမျၢၢ်လီၤႉ ပ၀ဲဒၣ်န့ၣ်ပတၢ်လီၤတိၢ်လီၤကၤတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အိၣ်တခါဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဖဲၦၤပာ်ဖျါထီၣ်သးပလဲၤကဟုကယာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဖျါဖျါတသ့ဘၣ်န့ၣ် ၦၤထံၣ်၀ဲလၢပ၀ဲန့ၣ်ပသးလီၤပယီၤႇ ပကနၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်တၢ်တဲလီၤႉ နါက့ပမ့ၢ်လဲၤဒ်သိးအသုန့ၣ် ဒ်သိးလၢကရၢမိၢ်ၦၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ပမ့ၢ်လဲၤဒ်န့ၣ်တဘျီဃီတနံၤဃီန့ၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ဆူၣ်တဘျီဃီလီၤႉ မ့ၢ်ကဲထီၣ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ဆူၣ်န့ၣ် ပ၀ဲန့ၣ်လၢပကမၤနၢၤတၢ်ဖးထီန့ၣ်ပမၤနၢၤတၢ်တသ့ဒံးဘၣ်အဃိ ပ၀ံသးစူၤတၢ်ဒီးပအိၣ်လၢၦၤဒုကလာ်ဒီး ပအိၣ်ခူသူၣ်ကစုဒုဒံးလီၤမီၤႉ နါက့ယဆိမိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤခီန့ၣ် ၦၤအါဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်က သ့ပဲာ်ဖးနီၤဖး၀ဲလီၤႉ ပမ့ၢ်မၤနၢၤတၢ်လံန့ၣ် ပဆိၣ်မိၣ်လၢကအိၣ်ဒၣ်ဒီးကမျၢၢ် အတၢ်မုၢ်လၢ်ကလၢ ကၦဲၤသုတဘၣ်နးကမျၢၢ်လၢၤတဂ့ၤမီၤနီၤႉ ပမၤနၢၤမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကဘၣ်နးဘၣ်ဖုးကမျၢၢ်န့ၣ်ပ တအဲၣ်ဒိးဘၣ်အဃိ ပ၀ံသးစူၤတၢ်ဒံးလီၤႉ တမ့ၢ်လၢပအိၣ်ဃူပယီၤသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်ႉ တမ့ၢ်ဘၣ်ပအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤတၢ်လီၤႉ တၢ်တခါအံၤယဆၢမုၢ်လၢ်လၢကနၢ်ပၢၢ်ၦၤကသ့လီၤမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်=ခဲအံၤပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤလၢကညီကီၣ်စဲၣ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဟဲက့ၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ် ဒ်နမ့ၢ်သုးခိၣ်တဂၤအသိး နအဲၣ်ဒိးပဲာ်ထံနီၤဖးဒ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ=ယၤဒုယနဲၣ်လီၤယၦၤတဲာ်တဲာ်လီၤႉ တဘၣ်လဲၤနုာ်ခးအသုတဂ့ၤႉ ခဲအံၤလၢလၣ်ကၠဲၤဒီးမီၣ်ခၠံၣ်သုးရ့ၣ်န့ၣ် ဒ်သိးပၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤက့ၤကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ယနဲၣ်လီၤလၢလဲၤမၤန့ၢ်ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလီၤႉ ယနဲၣ်လီၤဒ်န့ၣ်လီၤအဂၤဒုတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တဲ၀ဲလၢဘၣ်ထီၣ်ဒုးသုးက့(၅) ခိပိၣ်ႇဒါကွ့ လ့ၤတက့ၤတမ့ၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်နီၢ်ကီၢ်န့ၣ်တဲယၤမီၤနီၤ ယကဟံဒၣ်၀ဲမူဒါမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်=ဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ႇ သုးဟံးန့ၢ််ကွံာ်ထံကီၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် လၢ(BGF)တကပၤ တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်တမံၤမံၤစ့ၢ်ဧါႉ
စံးဆၢ=စးထီၣ်သုးတချုးဟံတၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်အခါန့ၣ် သုးဒီးယၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ကွၢ်လိာ်သးလၢ မဲာ်ကဘျံးဖီလာ်(ကဲထီၣ်တၢ်ဖုၣ်ထံၣ်ဖုၣ်ထီ)န့ၣ် နသုကနၣ်ဟူလီၤႉ အဃိန့ၣ်သုးဟံးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒုပတအိၣ်ဃူအီၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့လၢပကမၤနၢၤပကထီဒါအီၤန့ၣ် ပထီဒါတသ့ဒံးဘၣ်ပမၤနၢၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်ႉ ယၤန့ၣ်ယတဲတၢ်ဖျါဖျါလီၤယတတဲဘံၣ်တဲဘၢတၢ်ဘၣ်ႉ ၦၤကညီတနီၤနီၤတနၢ်ပၢၢ်၀ဲဘၣ် အဲၣ်ဒိး၀ဲလၢပကမၤဖျါဖျါပအိၣ်ဖျါဖျါႉ ပမၤဖျါဖျါပအိၣ်ဖျါဖျါန့ၣ် တၢ်အနံၣ်ၦဲၤအံၤန့ၣ်ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်လၢပထီၣ်ဒုးဒုၣ်ဒါလၢကီၢ်ဆၢတၢ််ဒုးခါန့ၣ် ပဆ့ၣ်နီၤလၢကျိချံတၢးဖီခိၣ်ဒံး တုၤဒၣ်လဲာ်လၢပထီၣ်ဒုးန့ၢ်ထဲသၢနံၣ်လွံၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤမီၤႉ ဒ်သိးပန့ၢ်က့ၤ တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဂီၢ်ပ ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယဆိမိၣ်လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ ကသ့ဆိၣ်မိၣ်ဟ့ၣ်ယၤလၢ ယကဘၣ်ဆဲးမၤက့ၤ တၢ်မုၢ်တနံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် တဲ၀ဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတုၤလံ တုၤလံနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်ယဲတဂၤယတၢ်ထံၣ်န့ၣ် ယကဆၢထၢၣ်လၢယခီၣ်ဒုယဆၢထၢၣ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ် ကဘၣ်လိၣ်ဒံးလီၤႉ အဃိန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢပယီၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒုပတဘၣ်သးဘၣ်ပတသးလီဘၣ်နီၢ်ကီၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ် အဃိန့ၣ်ပဃုကျဲတဘိန့ၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်=တချုးသုးဟံးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် နၤဒီးပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကတၢၢ်လံဧါ ၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤတစဲးဖိမီၤႉ
စံးဆၢ=ပ(BGF)ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ ၆၇ ဂၤန့ၣ် ပထိလဲးမး၀ံၤဘျီန့ၣ် ပတထီဒါဖျါဖျါဒံးဘၣ်ႇပတအိၣ်လၢအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဖီလာ်ဒံးဘၣ်ႉ အိၣ်လၢတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပကနာ်န့ၢ်လိာ်သးဒံးလီၤႉ နါက့တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒု ပ၀ဲနါက့လၢပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒၢး ပကအိၣ်မူလၢပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤမီၤနီၤႉ ခီဖျိသုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ၦၤတဲလၢကဲထီၣ်တၢ်ဒုးပလဲၤခးအသုတအိၣ်နီတဘျီဘၣ်ႉ ထဲပကလဲၤထီၣ််လၢဘီကပြိးဒီးတၤသူဖိခံန့ၣ် ခး၀ဲပၦၤဖဲန့ၣ်တစိၢ်ဖိကဲထီၣ်၀ဲတၢ်ခးလိာ်သးတထံၣ်ခံထံၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်=ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကစီၣ်လၢ သုးခိးကီၢ်ဆၢလဲၤထီၣ်လၢသုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဂ့ၢ် နအဲၣ်ဒိးတဲအါထီၣ်မနုၤလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ=မ့ၢ်လီၤ သုးက့(၅)တၢ်လီၢ်ဒုပၣ်တက့လီၤမီၤနီၤႉ စးထီၣ်ဖဲကတၢၢ်တံာ်န့ၣ်န့ၢ်လၢသုးက့(၅)တၢ်လီၢ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲန့ၣ်တမ့ၢ်လၢ(၅၀၀)ဘၣ် ၦၤကညီ(၃၀၀)ဘျဲၣ်လီၤႉ ကအိၣ်၀ဲ(၃၅၀)ဒ်န့ၣ်လီၤႉ လဲၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ ၇၀ ကအိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ ၂၀၀ ဘျဲၣ်လီၤႉ ဒ်သိးသုးရ့ၣ်(၁၀၁၃)(၁၀၁၄)လဲၤတၢ်ကသ့အဂီၢ် ကျဲတဘိအပူၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအိၣ်လီၤႉ