Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ သုးက့(၁) သုးမီၤစရိၤအသုးသံ ၈ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၄ ဂၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ သုးက့(၁) သုးမီၤစရိၤအသုးသံ ၈ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၄ ဂၤ

1179
0

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၂၁)သီအနံၤ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး ဖဲန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအသုးသံ၀ဲ(၈)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးကရူၢ်လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢ KNU သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤ KNLA သုးရ့ၣ်(၁)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲတကီၤဘိသ၀ီကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ၀ဲၤကျိၤခိၣ်(၂)ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါ(လါယူၤ ၂၁)သီအနံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လီၤႉ ကဲထီၣ်၀ဲဖဲဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤ တကပၤသံ၀ဲ ၈ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၄ ဂၤလီၤႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဆဲးကဲထီၣ်အဃိ တၢ်ဒုးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်တအိၣ်တသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်ဒီး သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတနီၤဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တနီၤန့ၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢဟံၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤထီၣ်သီ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ််ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF အသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် မၤအါထီၣ်သုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိ ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ KNLA အသုးတဖၣ်အိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ