Home တၢ်ကစီၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ် တစှၤန့ၢ်ဒံး တၢ်လီၢ် ၇ တီၤ

မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ် တစှၤန့ၢ်ဒံး တၢ်လီၢ် ၇ တီၤ

1510
0

လါယူၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤ ၁၁)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ တစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်လီၢ် ၇တီၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲတဂီၤအံၤ ဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် နၢ််ဟူလၢမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်သီၣ်လီၤႉ နၢ်ဟူသီၣ်ဒီတ၀့ၢ်ညါလီၤႉ တစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်လီၢ် ၇ တီၤ နၢ်ဟူမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်သီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ လၢကွဲၢ်ကဘီလူၢ်ႇကၣ်ကီၤကျဲကပၤႇဖၣ်အၣ်=လူၢ်ပျဲၢ်ကျဲဖးဒ့ သိလ့ၣ်ပၢၤကီၢ်(မီၤတီၤပံၤကဲၤ)ရူကပၤႇနီၣ်ဂံၢ် ၈ က၀ီၤဒ့ကပၤႇနီၣ်ဂံၢ် ၇ ရူအကပၤႇကညန ရူအကပၤဒီး အထက(၃)ကၠိအကပၤတဖၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲဒၣ်တဖျၢၣ်စုာ်စုာ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အသီတဖျၢၣ်လၢ အထက(၃)ကၠိကပၤလၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် Hpan-an Update News Page အပူၤ ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒံးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီး၀့ၢ်ပူၤက၀ီၤဒ့တၢ်လီၢ်တနီၤအပူၤ တၢ်သမံသမိး၀ဲသိၣ်လ့ၣ်အိၣ်၀ဲဒီး တၢ်မၤဃံးထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဃုာ်ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖဲတလါအံၤ လါယူၤ ၇ သီ တုၤလၢတနံၤအံၤ ၁၁ သီန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသမံသမိး၀ဲဒၣ် ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤအသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်အလံာ်အလဲၢ်ႇ ၦၤနီသိလ့ၣ်အကစၢ်အလံာ်အလဲၢ်တဖၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤဒီး တၢ်ဖီၣ်ဃ့အီၣ်လိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ