Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်သံဒိးဒီး သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိ

တၢ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်သံဒိးဒီး သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိ

2318
0

လါယူၤလံ ၁ သီအနံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢမုၢ်နံၤအ၀ဲအံၤ ကီၢ်သူလ့ၤသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ မ့ၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးလၢကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတီၤက့ၤသ့ၣ်ၦၢ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤဃာ်၀ဲကျဲသနူအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်သူလ့ၤတၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိဒီး အတၢ်ပညိၣ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤရှဲပၠးအါထီၣ်န့ၢ်ၦၤတစဲးႉ

စံးဆၢ–တၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤဟဲကဲထီၣ်သးအံၤ လၢနံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအပူၤန့ၣ် ပတၢ်ပာ်သးအိၣ်ဒီး ပပာ်ပနီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤတဂ့ၤဧါန့ၣ် ဖဲန့ၣ်ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်သးလီၤပလိာ်ကြၢး၀ဲအဃိ ဖဲ(၁၆)ဘျီတဘျီခီကရဲးအပူၤန့ၣ် ပပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢကီၢ်သူလ့ၤတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢတထံၣ်န့ၣ်လၢကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤသ့ၣ်ထူၣ်၀ၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ်ကအါထီၣ်ဒီး ဒ်သိးသ့ၣ်ၦၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ကဟဲအါထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ

ခံထံၣ်တထံၣ်န့ၣ်လၢပၦၤကလုာ်ထံဖိကီၢ်ဖိအကျါတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်အသးသဟီၣ်ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ အဂၤတခါန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးပသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးအဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ဒ်သိးဒီးပသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးသ့ၣ်ၦၢ်ကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးပတၢ်ပာ်သးတၢ်ဆိမိၣ်တၢ်ထံၣ်စိတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤထံထံဆးဆးန့ၣ် ဒ်သိးၦၤအါဂၤဒီးၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤကသ့ၣ်ညါ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လါယူၤလံ ၁ သီတၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤအံၤ ကီၢ်သူလ့ၤသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်နဲၣ်လီၤဆူကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤဆီအိၣ်တမံၤမံၤစ့ၢ်ဧါႉ

တၢ်စံးဆၢ–တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤန့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၁၇)နံၣ်အခါလီၤႉ ဖဲန့ၣ်ခါန့ၣ် နီၢ်နီၢ်ဒုပပာ်ပနီၣ်န့ၣ်လါယူၤ ၁ သီ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဖဲ၂၀၁၇–၂၀၁၈ နံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ၂၀၁၉ မ့ၢ်ဂ့ၤ လါယူၤန့ၣ် မူခိၣ်တစူၤဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ်ပ၀ဲၤကျိၤဒၣ်၀ဲဆီတလဲက့ၤ၀ဲလၢလါယူၤလံ ၁ သီလီၤႉ ခဲအံၤဆီတလဲက့ၤလၢလါယူၤလံ ၁ သီအဃိ ဘၣ်က့ၤပာ်ဖျါလၢခီကရဲးလၢကဆီတလဲ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် လၢညါပထိၣ်လီၤဃာ်န့ၣ်လါမ့ၤအလၢာ်လါယူၤအခီၣ်ထံးတနွံခံနွံန့ၣ် မူခိၣ်ဟဲနုာ်လီၤမီၤနီၤႉ ဖဲန့ၣ်တၢ်သူၣ်သ့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉ နါက့သၦၢ်တၢၢ်ခီမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤ တၢ်ဆီတလဲဖးဒိၣ်ညါႇ လါယူၤ ၁ သီန့ၣ်တၢ်ကိၢ်ဆါဒံး မူခိၣ်တစူၤနီတစဲးဘၣ်အဃိ ပကသူၣ်သကိးသ့ၣ်တသ့ဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ်ပ၀ဲၤကျိၤဒၣ်၀ဲဆီတလဲဆိ၀ဲလၢလါယူၤလံ ၁ သီလီၤမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–တနံၣ်ညါအံၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလီၤဆီအိၣ်ဒ်လဲၣ် ႉ
တၢ်စံးဆၢ–တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ံၤန့ၣ်ပဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲပကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်က့ၤကီၢ်ဆၣ်တဖၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤတကးဘၣ်ပတၢ်ကရၢကရိအဂၤလီၤႉ အပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ်ပနဲၣ်လီၤလၢဘူးထီၣ်လံ လၢကကတဲၤကတီၤဆိပာ်စၢၤဒ်န့ၣ်ဒုအိၣ်လီၤႉ နါက့အိၣ်လၢသၢနံၣ်လွံၢ်နံၣ်လံအဃိန့ၣ် တၢ်တနံၣ်အံၤ ဒုပတဒုးသ့ၣ်နီၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး လဲၤတရံးသးဖးဂ့ၤလံမီၤနီၤႉ ဒ်အပူၤကွံာ်အသိး ကီၢ်ရ့ၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤ ကီၣ်ဆၣ်သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤဒၣ်၀ဲတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကမျၢၢ်လၢတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤလီၤႉ တကးဘၣ်(CBO/CSO)န့ၣ်အ၀ဲအသးအိၣ်ပာ်လံမီၤနီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဆါအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ လီၢ်က၀ီၤ တၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မၤ၀ဲတကဲထီၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤႉ အါတက့ၢ်ဒုသ့ၣ်ညါ၀ဲဒီးတလိၣ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–တၢ်လၢတၢ်သူၣ်သ့ၣ်အံၤ လၢပၦၤကညီတ၀ၢအပူၤန့ၣ်မ့ၢ်အကါဒိၣ်ထဲလဲၣ်ဒီး သ့ၣ်တထူၣ်န့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤတဲပၠးၦၤတစဲး
တၢ်စံးဆၢ–ပ၀ဲၦၤကညီန့ၣ်အါတက့ၢ်န့ၣ်ပအိၣ်လၢသ့ၣ်ၦၢ်ပူၤ သ့ၣ်ၦၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါအါန့ၢ်ဒံးၦၤကလုာ်အဂၤန့ၣ်ပတဲသ့လီၤမီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ်ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢပလီၢ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးသ့ၣ်ၦၢ်မ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်လီၢ်အဂၤဒု တၢ်အိၣ်သးဂ့ၤဒံးမီၤနီၤႉ သ့ၣ်ဒုတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ်ပဒိးသန့ၤသးလၢသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ်ပတဲသ့လီၤႉ တုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ပဒိးသန့ၤသးလၢသ့ၣ်ၦၢ်လီၤႉ ပမၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢပဒိးသန့ၤသးလၢသ့ၣ်ၦၢ်ႇ ၀ံၤဒီးပလုၢ်အီၣ်သးသမူသ့ၣ်တဖၣ်ပဒိးသန့ၤသးလၢသ့ၣ်ၦၢ်ႇ တၢ်သူၣ်ထီၣ်မနုၤမနၤပမၤန့ၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤႉ ပအိၣ်လၢသ့ၣ်ၦၢ်ပူၤပပာ်ကဲသ့ၣ်ၦၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးကလုာ်အဂၤမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လၢကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်အက၀ီၤအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟု ကယာ်သ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ လၢအပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႉ

တၢ်စံးဆၢ–သ့ၣ်ၦၢ်အဖီလ်စံၣ်အံၤတၢ်မၤအကျဲတၢ်သိၣ်သီအိၣ်လီၤႉ ၀ံၤဒီးလံာ်နဲၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ႇ မ့ၢ်၀ံၤဘျီန့ၣ်တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဂ့ၢ်၀ီဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲကိးမံၤဒဲးလီၤႉ နါက့ဒ်သိးပပာ်လီၤတၢ်မၤအကျဲအသိး ပဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအဖီခိၣ်ဒုတတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒုအိၣ်မီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လၢကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် သ့ၣ်ၦၢ်ပျံၤကွီၤအအိၣ်ၦဲၤခါလဲၣ်ႉ သ့ၣ်ၦၢ်အပျံၤကွီၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဖဲလဲၣ်ႉ
တၢ်စံးဆၢ–ကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် သ့ၣ်ၦၢ်ပျံၤကွီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်(၆၀)ဘျဲၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢပျဲပူၤဆၣ်ပူၤဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်ၦၢ်ပျံၤကွီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်ႇ မ့ၢ်၀ံၤဒီး ၦၤတ၀ီသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၉၀)ဘျဲၣ်မီၤနီၤ အ၀ဲန့ၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအပူၤလီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်အိၣ်ဒံးသ့ၣ်ဂံၢ်၀ၣ်စဲၦၢ်တကးဒံးဘၣ်သ့ၣ်ၦၢ်လီၢ်က၀ီၤလီၤဆီသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ဒ်နတဲဖဲမုကၢာ်န့ၣ် ကီၢ်သူလ့ၤသ့ၣ်ၦၢ်အိၣ်ဒီး အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်ၦၢ်ပျံၤကွီၤ ဘၣ်ဆၣ်သနါက့ ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤလၢကညီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတနီၤန့ၣ် တၢ်ကူာ်သ့ၣ်ကူာ်၀ၣ်တၢ်မၤသ့ၣ်မၤ၀ၣ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲမီၤနီၤ ႉ တၢ်သိၣ်တၢ်သီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤသ့ၣ်မၤ၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲကဲထီၣ်သးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဒံးအဃိ လၢတၢ်ကဒီသဒၢသ့ၣ်ၦၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်အံၤအဂီၢ် သ့ၣ်ၦၢ်တကပၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲႇတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
တၢ်စံးဆၢ–တၢ်တၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ဒုပသ့ၣ်ၦၢ်ဟီၣ်က၀ီၤပကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအံၤ ကရူၢ်ကရၢအါ မ့ၢ်တဲန့ၣ်ပယီၤပဒိၣ်အိၣ်စ့ၢ်ႇပ၀ဲနါက့အိၣ်စ့ၢ်ဒီးၦၤကညီဖိၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢနါက့အိၣ်စ့ၢ် အ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်တၤဖးဒိၣ်လီၤႉ အဂၤတခါန့ၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ၦၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်အိၣ်အါထီၣ် အါတက့ၢ် ပ၀ဲပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလၢညါတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ် ပသူၣ်ဟံၣ်သူၣ်ဃီမူၤမူၤနီၢ်နီၢ်တအိၣ်ဘၣ် အါဒၣ်က့ၢ်လၢ၀ၣ်လီၤႉ

ခဲအံၤတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤထီၣ်တစဲးအဃိန့ၣ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်ခွဲးလၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်ဒီးသ့ၣ်အဃိန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အါထီၣ်န့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ႉ ဒီးအဂၤတခါန့ၣ် ပပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤထံထံဆးဆး ပဒီတဒၢထံထံဆးဆးတန့ၢ်ဘၣ်အဃိန့ၣ် တၢ်အီၣ်ဟုၣ်သ့ၣ်၀ၣ်တဖၣ်အိၣ်ႉ ဒီးအဂၤတခါန့ၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်မၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ကျဲမုၢ်ကျဲဘိဟဲအါထီၣ်အဃိ ၦၤလၢတၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအိၣ်အိၣ်စ့ၢ်ႉ ဒီးတၢ်အီၣ်ဟုၣ်သ့ၣ်၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ညီထီၣ်အဃိ တၢ်တခါအံၤကဲ၀ဲတၢ်တၤတၢ်တခါလီၤမီၤနီၤႉ တနီၤနီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲတစိၢ်တလီၢ်၀ံၤဒီး ထံၣ်၀ဲတၢ်လီၢ်ဂ့ၤအဃိန့ၣ်အသုအိၣ်လိၤ၀ဲလီၤႉ ၦၤအိၣ်လၢသ့ၣ်ၦၢ်ပူၤလၢတအဖိးသဲစးဘၣ်အိၣ်အါထီၣ်မီၤနီၤႉ အဃိန့ၣ်တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်တၤသ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤႉ
တၢ်သံကွၢ်–ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူာ်သ့ၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်ဆဲးကဲထီၣ်သးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်ကမ့ၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်ႉ

တၢ်စံးဆၢ–တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်သ့ၣ်ထူၣ်ႇသ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်လီၤဟိထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ႇ တဖုဒီးတဖုတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢ သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့ႇအဂၤတခါန့ၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်မီၤ ႉ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်ဆီ တလဲမ့ၢ်ဂ့ၤႇထံကျိထံကွာ်တဖၣ်ဟးဂီၤအါထီၣ်ႇ မူခိၣ်စူၤခါန့ၣ်ထံဒိၣ်တၢ်ယီၤခါန့ၣ်ထံစှၤႇ ၀ံၤဒီးလၢတၢ်ဖဲးခုးဖဲသံၣ်ၦၤမၤဘုသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲအဃၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အါထီၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤႉ ၀ံၤဘျီတၢ်သူတၢ်သၣ်ဟးထီၣ်ဒ်ယံၤဒ်စှၤလီၤ၀ံၤဒီး ဟီၣ်ခိၣ်အစီသ့ၣ်တဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲလီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ဒ်သိးတၢ်ကူာ်သ့ၣ်ကူာ်၀ၣ်တၢ်မၤသ့ၣ်မၤ၀ၣ်သုတအိၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ် သုကထံၣ်လိာ်အိၣ်ကသိးကဘှါရှဲအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
တၣ်စံးဆၢ–အ၀ဲန့ၣ်ပမၤတ့ၢ်လံမီၤနီၤႉ ဒ်သိးပကရူၢ်ကရၢအိၣ်အါဖုအဃိန့ၣ် ပထံၣ်သကိးတဘျီလံခါ ဆူညါပကထံၣ််သကိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ထံၣ်သကိးအဆၢကတီၢ်ဒုအ၀ဲသ့ၣ်သူၣ်သးအိၣ်လၢ တၢ်ဒီသဒၢစၢၤသ့ၣ်ၦၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ကူာ်သ့ၣ်ကူာ်၀ၣ်တၢ်ကမၤလီၤစှၤဒုအိၣ်ဖှိၣ််မီၤနီၤႉ တၢ်ထံၣ်ဒ်အံၤ ဒုကဘၣ်ဆဲးထံၣ်လိာ်သးလီၤႉ အဂၤတခါကရူၢ်ကရၢကဘၣ်ထံၣ်လိာ်သးခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ပ၀ဲန့ၣ်ပတၢ်ပာ်သးအိၣ်ဒီးပမၤထွဲတ့ၢ်လံမီၤနီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါလၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်နါက့အိၣ်ဒီးသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤစ့ၢ် ကီၢ်သူလ့ၤ ပဒိၣ်နါက့အိၣ်ဒီးသ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤစၢ်ႉ ဖဲ၀ဲၤကျိၤခံဘိအံၤကဟုကယာ်က့ၤသ့ၣ်ၦၢ်အကတီၢ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးသကိးမၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
တၢ်စံးဆၢ–ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဒုပပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးဒုကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ ကမျၢၢ်ဃုထၢထီၣ်ပဒိၣ်တဟဲထီၣ်ဒံးဘၣ်ႉ ကမျၢၢ်ဃုထၢထီၣ်ပဒိၣ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒု အ၀ဲနါက့ပဒိၣ်ပ၀ဲဒၣ်နါက့ပဒိၣ် ပဒိၣ်ခံဖုဘၣ်တဲသကိးလီၤႉ ပပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတ့ၢ်လံဒုပကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးလီၤန့ၣ်ပတၢ်ပာ်သးအိၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်–လါယူၤလံ ၁ သီတၢ်သူၣ်သ့ၣ်မုၢ်နံၤအံၤ နအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါနၦၤထံဖိကီၢ်ဖိၦၤ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကကတီၤက့ၤသ့ၣ်ၦၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤလၢကသူၣ်က့ၤသ့ၣ်ဖိ၀ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ႉ
တၢ်စံးဆၢ–ပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ််ပၢတၢ်ပြးတၢ်ဖံးတၢ်မၤမီၤနီၤႉ ဒ်ပဒိၣ်တဖုအသိးပအိၣ်ဒီးလီၢ်ခၢၣ်သးကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဒူသ၀ီ၀ံၤဘျီအိၣ်ဒီး၀ဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ ၀ဲၤကျိၤတဘိစုာ်စုာ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးအသနူအကျဲအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လီၤႉ နါက့ဒ်သိးဒီးသနူအကျဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသိးန့ၣ် ပကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမၢ်ၦၢ်ဒီး တၢ်တၤတၢ်အိၣ်ၦၤအါမံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးမၤထွဲလီၤႉ

၀ံၤဒီးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤပမ့ကွၢ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်ပထိၣ်သတြီၤဒီးတၢ်လီၢ်အဂၤဒု ပကီၢ်သူလ့ၤသ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်အံၤဂ့ၤန့ၢ်ဒံးန့ၣ်ပတဲသ့မီၤနီၤႉ နါက့ပထိၣ်သတြီၤဒီးအပူၤကွံာ်အနံၣ်(၃၀)ဒု ပသ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဒိၣ်မးလီၤႉ လၢသ့ၣ်ၦၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီိတၢ်ခဲအမံၤမံၤအမၠိမၠိ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်ဆီတလဲႇမ့ၢ်၀ံၤဘၣ်ဒိတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂၤအမံၤမံၤလီၤႉ ဒ်သိးဒီးသ့ၣ်ၦၢ်ကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ႇ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလီၤႉ

အဂၤတခါန့ၣ်ဒ်သိးသ့ၣ်ကဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ပသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ်ဂ့ၤထီၣ်တသ့ဘၣ်ႉ ပကဘၣ်မၤသကိးဒိၣ်န့ၢ်ဒံးခဲအံၤမီၤနီၤႉ အဂၤတခါန့ၣ်ပသ့ၣ်ၦၢ်ဂ့ၤဒံးန့ၣ်ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ဒုအိၣ်၀ဲအမံၤမံၤလီၤမီၤနီၤႉ ဖဲန့ၣ်ပမၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢအဃိပသ့ၣ်ပၦၢ်န့ၣ်ဂ့ၤ အဂၤတခါန့ၣ်ပလုၢ်လၢ်ထူသနူဘၣ်ဃးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ်ဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤလုၢ်လၢ်ထူသနူတဖၣ်လီၤစှၤလီၤကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤ လုၢ်လၢ်ထူသနူလၢဘၣ်ဃးဒီးသ့ၣ်ၦၢ်တကပၤန့ၣ် ပကဘၣ်စိာ်ကဖီထီၣ်ကဘၣ်စိာ်မူစိာ်ဂဲၤထီၣ်ပကဘၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်က့ၤလူၤထွဲမၤထွဲဒ်သိးဒီးဖံဖုမၢ်လီၤတ့ၢ်၀ဲအသိးဒီး ပကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤပလုၢ် လၢ်ထူသနူလီၤႉ တၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်န့ၣ်ပလဲၤသကိးန့ၢ်လွံၢ်နံၣ်ယဲၢ်နံၣ်လံမီၤနီၤ ခါဆူညါကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကီၢ်ဆၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကမျၢၢ်ဒီးကဘၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်သူၣ်သကိးသ့ၣ်မုၢ်နံၤန့ၣ်အဲၣ်ဒိးတဲဒ်အံၤလီၤႉ