Home တၢ်ကစီၣ် KNLA သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့တၢ်သိၣ်လိကၠိခိၣ်စူာ်ကွံာ်အသး

KNLA သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့တၢ်သိၣ်လိကၠိခိၣ်စူာ်ကွံာ်အသး

1828
0
Photo: KNLA

လါယူၤလံ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၁၂)သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)လီၢ်ခၢၣ်သး (သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်) သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့တၢ်သိၣ်လိကၠိခိၣ် သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါစူာ်ကွံာ်အသးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၆ လါအခါန့ၣ် တူၢ်ဘၣ်၀ဲကဖုႇၦံာ်ႇသူၣ်တၢ်ဆါဒီး စူာ်ကွံာ်အသးဖဲမဟါဂီၤခီအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့(သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်)မူဒါခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ နီၢ်စ့ဒ့ကဲ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲန့ၣ်လၢပကသံၣ်၀ဲၤကျိၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဟံၣ်အခိၣ်မီၤနီၤႉ ဒ်တၢ်သမံသမိးအတၢ်ဆါအသိးန့ၣ် အၦံာ်ႇ အကဖုတၢ်ပူၤလီၢ်အိၣ်၀ဲယဲၢ်ပူၤဃုပူၤညါမီၤနီၤႉ အဘှီးလီၤလၢအသွံၣ်တလီၢ်လီၢ်လီၤႉ အသူၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(liver cirrhosis)လီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ်တဘျီညါအံၤအဟဲက့ၤႇ အဃိကဘၣ်မ့ၢ်အစူာ်ကွံာ်သးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါစူာ်ကွံာ်သးအဆၢကတီၢ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၅၉)နံၣ်ဒီး ထီၣ်၀ဲသိၣ်ဒူစိ(commando )သုးတၢ်မၤလိဃုာ်ဒီး တကီၢ်ခါ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်) သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်–၂ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ(၂)စီၤဘီကၠီၤဟဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ(၁၉၈၄–၈၅)နံၣ် ဘၣ်ဒိ၀ဲလၢတၢ်ဒုးပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဆီတလဲက့ၤအသးလၢသုးကသံၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါအံၤ ဟံးတ့ၢ်၀ဲမူဒါလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်)သုးကသံၣ်၀ဲၤဒ့အပူၤ အိၣ်၀ဲအနံၣ်(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါအသိး ဟံတ့ၢ်စ့ၢ်ကီးမူဒါလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်) တၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၈)နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအ၀ဲဟံမူဒါလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်) (သ၀ခ) တၢ်ဆါဟံၣ်မူဒါခိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်လိကၠိခိၣ်အမူအဒါတုၤလၢအစူာ်ကွံာ်အသးတစုန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကလဲၤပာ်လီၤ သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါအစိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တၢ်ကမၤ၀ဲဖဲ(လါယူၤလံ ၁၄)သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ် ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၇ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ သုးခိၣ်စိ စီၤကျိၣ်ဖီ၀ါအံၤမ့ၢ်ၦၤလၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိတအိၣ်ဘၣ်တဂၤဒီး ဖဲအစူာ်ကွံာ်သးအဆၢကတီၢ် အဒီပုၢ်၀ဲၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲ ၄ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ