Home တၢ်ကစီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် သးစၢ်လၢယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်တဂၤ ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤလၢတီနီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်

မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် သးစၢ်လၢယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်တဂၤ ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤလၢတီနီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်

1441
0
Photo: CJ

လါအီကူး ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ် မၠ့ၣ်တၤလ့မၠဲၤအကပိၤကပၤန့ၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၆ သီအနံၤ သးစၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်(၂၄)နံၣ်တဂၤယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤလၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီနီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ KNU-ကညီဒီကလုာ််စၢဖှိၣ်ကရၢအိးထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးသးစၢ်တဂၤယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်အံၤ ၦၤလၢအဘူးဒီးအီၤတဂၤစံး၀ဲ“အပူၤကွံာ် ၃ သီမီၤနီၤ ဘၣ်ဖဲဟါခီ ၄ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အလဲၤကျီ၀ၣ်ဟဲက့ၤဒီး ခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်ဘၣ်အဃိ အ၀ဲစိာ်ထီၣ်လီးလ့ဒီး လဲၤခးအီၣ်ထိၣ်ဒီးဖဲန့ၣ်ယီၢ်ဘၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်လီၤမီၤနီၤႉ ဘၣ်တဘျီဃီ၀ံၤဟဲတုၤဖဲအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိစီၤအဲၣ်စံၣ်ယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိ အခီၣ်အထွဲတကပၤန့ၣ်လီၤသဘှံး၀ဲခဲလၢာ်ဒီး စးထီၣ်ဖဲအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်ဖီလာ်န့ၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အီၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤသးသမူတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီနီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အခီၣ်လၢအထွဲတကပၤန့ၣ်လီၤတဘှံး၀ဲဒီတခီလီၤမီၤနီၤႉ စးထီၣ်လၢအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်ဖီလာ်န့ၣ် ဖဲမဟါန့ၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အီၤမီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်အခီၣ်လၢအစ့ၣ်တကပၤခီန့ၣ် မ့ဘၣ်တဲန့ၣ် အခီၣ်လၢအစ့ၣ်တကပၤန့ၣ်လၢအဂ့ၤဒုတမ့ၢ်ဘၣ်ႉ အကစၢ်အဲၣ်ဒိးခိးကွၢ်ဒံးအဃိပအိၣ်ခိးကွၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးမီၤနီၤႉ အလီၢ်မ့အိၣ်ဒုကဘၣ်ဒီၣ်တဲာ်လီၤႉ ခဲအံၤန့ၣ်အခီၣ်လၢအစ့ၣ်တကပၤန့ၣ် တနုာ်လီၤဘၣ်(operation)ဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စီၤအဲၣ်စံၣ်ယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ မၠဲၣ်ကလ့သ၀ီ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်အသိလ့ၣ် လဲၤဆှၢအီၤဆူလ့က့ၣ်ကီာ််၀့ၢ်သီတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တဆီတၢ်ဆှၢအီၤဆူမၠၣ်၀တံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်၀ံၤ ခီဖျိကသံၣ်သရၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ဟဲက့ၤဆှၢအီၤဆူတီနီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်ပိၢ်လၢသးစၢ်ယီၢ်ဘၣ်၀ဲအံၤ မ့ၢ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဖဲလဲၣ်တဒူၣ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ် ဖဲဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) ၁၀၂၂ သုးရ့ၣ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ