Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢအၦၤက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး(KNU)အဃိ ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢမိဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢအၦၤက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး(KNU)အဃိ ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢမိဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

1082
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးကရူၢ်လၢအအိၣ်ဖဲပကိကီၢ်ခီႇလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မိဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရ့ၣ်(၈)အဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤပယီၤသုးတကပၤကတဲာ်ကတီၤမၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါဖဲလီၢ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီအနံၤ ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၉၉) သုးခိၣ်စိတဂၤဒီးအၦၤသုးဖိတနီၤလၢအအိၣ်ဖဲမိဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၃) သုးရ့ၣ်(၈)က့ၤစိာ်ဃုာ်ဒီးကျိဖိကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤပယီၤသုးတကပၤကတဲာ်ကတီၤမၤၦဲၤထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါ(၂၀၀)ဘျဲၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၃)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပယီၤသုးတဖၣ်က့ၤကဒါလီၢ်ခံဒီးခဲအံၤလဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူမိကီၢ်ဆၣ်လၢပသုးရ့ၣ်(၈)အအိၣ်တကပၤလီၤႉ ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးခိၣ်စိႇသုးဖိတဖၣ်လဲၤအိၣ်ကဒုလၢသုးရ့ၣ်(၈)တကပၤအဃိ က့ၤပညိၣ်၀ဲလၢသုးရ့ၣ်(၈)တကပၤဒီး ဖဲ ၂၅ သီ ဂီၤခီ၂ နၣ်ရံၣ်အခါန့ၣ် သုးဂံၢ်ဘါ(၁၀၀)ဘျဲၣ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးကၠီၤပၠၤသုးကလၢၤလီၤႉ ၀ံၤဘျီဖဲမုၢ်ဟါလီၤ(၃)နၣ်ရံၣ် ၂၅ မံးနံးအခါန့ၣ် မၤၦဲၤထီၣ်ကဒီးအသုးဂံၢ်ဘါ(၁၀၀)ဘျဲၣ်ဒံးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါပယီၤသုးကရူၢ်လၢအိၣ်ကတဲၤကတီၤထီၣ်သးလၢကမၤၦဲၤအသုးဂံၢ်ဘါအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ တုၤလၢ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကရူၢ်လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤ၀ဲလၢ KNLA သုးရ့ၣ်(၉)အဟီၣ်က၀ီၤပူၤန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးကရူၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး KNLA သုးတဖၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်၀ံၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤ သုးက့ၤအလီၢ်ခံလၢသုးရ့ၣ်(၉)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ၀ံၤ လဲၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အဂံၢ် အဘါလၢသုးရ့ၣ်(၈)ဟီၣ်က၀ီၤတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ် ကၠိၤပၠၤပယီၤသုးကလၢၤအံၤအသုးနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ထဲအဆံလီၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးဂံၢ်ဘါလၢအကယၤဟဲနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ပယီၤသုးတနီၤန့ၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢ KNLA သုးရ့ၣ်(၈)ဟီၣ်က၀ီၤအိၣ်အလီၢ် တုၤလၢကျဲတ၀ာ်လံန့ၣ်လီၤႉ လၢကတုၤ၀ဲဒၣ်လၢ(KNLA)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ကဘၣ်လဲၤ၀ဲထဲအမံးနံးလီၤအဃိ တကီၢ်ခါခဲအံၤ(KNU)တကပၤအိၣ်ခိးလီၤ၀ဲလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ ၂၂ သီ တုၤလၢ ၂၄ သီ လၢသၢအတီၢ်ပူၤ KNU သုးက့(၃) သုးရ့ၣ်(၉)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုးအိၣ်၀ဲ(၉)ဘျီ ဖဲန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးတကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံအိၣ်အါအဃိ ပယီၤသုးအံၤဖဲ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် က့ၤဂုၤကဒါလီၢ်ခံတနီၤဒီး ဖဲ ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် က့ၤဂုၤကဒါလီၢ်ခံခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီဖိလၢကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒီး ခဲအံၤခီဖျိပယီၤသုးတကပၤက့ၤကဒါလီၢ်ခံလံအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟဲက့ၤကဒါလၢအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲလံဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤဘၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ