Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးသူပိာ်မုၣ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအသိးအဖီခိၣ် KWO ဒီး KHRG ပဲာ်အၢပဲာ်သီ

ပယီၤသုးသူပိာ်မုၣ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအသိးအဖီခိၣ် KWO ဒီး KHRG ပဲာ်အၢပဲာ်သီ

1086
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲစုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ပူၤအကတီၢ် ပယီၤသုးအံၤသူ၀ဲပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအသိးအဖီခိၣ် ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ဒီး ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG) ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဖဲအပူၤကွံာ််(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃)သီအနံၤနံၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်အပူၤ သုးကီၣ်ကးအံၤဖီၣ်က့ၤကိးဆူၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်တဖၣ်ဒီးကိးသူ၀ဲဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအဖီခိၣ် ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီးၦၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်တဘၣ်ဟ့ၣ်ဖျဲးအတၢ်ကမၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(KWO)နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် နီၢ်ကညီဖီ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဟူးဂဲၤအါထီၣ်ကဒါက့ၤလၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤလီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤသူ၀ဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမီၤနီၤ ဒီးတၢ်တဟံးဂ့ၢ်၀ီဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပယီၤသုးလၢအဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ်အံၤမၤ၀ဲလၢအပူၤကွံာ်ဒီးခဲအံၤန့ၣ် ပက့ၤထံၣ်ဘၣ်လၢမၤ၀ဲဒၣ်ဟဲအါထီၣ်ကဒါက့ၤလီၤႉ အဃိန့ၣ်ကြၢးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် နုာ်လီၤဒီးဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီလၢပယီၤသုးတဖုအံၤအတၢ်မၤအၢမၤသီအဖီခိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါအီကူး ၁၉ သီ ပယီၤခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခလရ–၃၄၁)အံၤ ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ခီပူၤသ၀ီကရူၢ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်(၃)ဂၤဒီးထူတံၢ်ယီၢ်တံၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးသံကွၢ်၀ဲတၢ်အါမးအမဲာ်ညါ မၢအတၢ်ယိးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးသူအ၀ဲသ့ၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ပဲ-တီဒူသ၀ီကရူၢ်ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးကီၣ်ကးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤ ပိာ်မုၣ်(၃၀)နံၣ်တဂၤဒီး သူ၀ဲဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါအသိး မၢအတၢ်ဟးလၢတၢ်မဲာ်ညါဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤဆဲးပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကိးသူ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါလၢတၢ်ဒုးအပူၤအံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အိၣ်ဘီၣ်အိၣ်ညီတၢ်သိၣ်တၢ်သီ(IHL)အံၤတြီဃာ်၀ဲဒီး တကီၢ်ခါသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အံၤမၤကမၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပမ့ကွၢ်ကဒါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤန့ၣ်သုးအံၤဖီၣ်၀ဲဒၣ်ပိာ်မုၣ်ဒီးသံကွၢ်သံဒိး၀ဲတၢ်ကစီၣ်ႇတကးဒံးဘၣ်မၢတၢ်စိာ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးမၢပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤလၢအမဲာ်ညါလီၤႉ ပမ့ကွၢ်ကဒါက့ၤန့ၣ်တၢ်တခါအံၤန့ၣ်ကဲ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လီၤႉ ပယီၤသုးအံၤမၤကမၣ်၀ဲဒၣ်(IHL)တဲာ်တဲာ်လီၤမီၤနီၤႉ တၢ်တခါအံၤကဲထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢပိာ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် KHRG ၦၤနဲၣ်တၢ် နီၢ်ထူထူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်ခီဖျိအဘၣ်တၢ်က့ၤခီၣ်ဆၢအ၀ဲသ့ၣ်လၢ(PDF)ကရူၢ်တဖၣ်အဃိ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤရှဲလဲ၀ဲကရူၢ်တဖၣ်အံၤအဃိ လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ မၤအါထီၣ်၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီး လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီးသုးခိး ကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး နုာ်လီၤမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ(KNU)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကနုာ်လီၤမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ် နုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲလၢဒူသ၀ီပူၤႇတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအသိး တကးဒံးဘၣ်ဟုၣ်အီၣ်၀ဲသ၀ီဖိအထိၣ်အဆီတဖၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတနီၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအသိး တၢ်ကဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးၦၤဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ကဘၣ်ပာ်ပနီၣ် (NUG)လၢအကဲထီၣ်ခၢၣ်စးလၢကမျၢၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤအံၤ တၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်တဖၣ်လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢလၢကမၤတၢ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤကီၢ်ပယီၤလၢအအိၣ်ဒီးၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်အတၢ်လီၤဆံးလီၤစှၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ