Home တၢ်ကစီၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလၢကဒုးထီဒါသုးမီၤစရိၤသနူခဲလၢာ်အဖီခိၣ် ကညီသးစၢ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲ

KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလၢကဒုးထီဒါသုးမီၤစရိၤသနူခဲလၢာ်အဖီခိၣ် ကညီသးစၢ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲ

883
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖုလၢ်လၢ်လၢအထီဒါသုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤဒီးကဒုးထီဒါသုးမီၤစိရိၤသနူခဲလၢာ်အဖီခိၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲဒီးမၤ၀ဲ(Campaign Photo)တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတခါန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲအလီၢ်ခံန့ၣ် အဲၣ်ဒိးနဲၣ်ပၠးထီၣ်လၢထီဘိန့ၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ တၢ်ကဒုးထီဒါကွံာ်သုးမီၤစိရိၤသနူခဲလၢာ်စ့ၢ်ကီးအံၤ ခီဖျိအိၣ်ဃာ်၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အကျဲသနူပူၤလံအဃိ ဒ်သိးထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲ(Campaign Photo)အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီသးစၢ်လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဒုးထီဒါမီၤစိရိၤသနူအံၤလၢ(KNU)အတၢ်မၤကျဲအပူၤန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလံလီၤႉ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်အံၤကမ့ၢ်ကျဲသနူလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဃာ်လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်က့ၤဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ကဒါ၀ဲလီၤႉ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ကီၢ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တသ့ၣ်ညါ၀ဲခဲလၢာ်ဘၣ်ႉ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကျဲသနူအံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါစ့ၢ်ကီးမီၤနီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒ်သိးဂံၢ်ဘါကဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံးခဲအံၤအဂီၢ် ပသဂၢၢ်တူၢ်လိာ်၀ဲလီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃)သီအနံၤ လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲအံၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ််ကဒုဒီးတၢ်ဒီသဒၢလၢပယီၤသုးမုၢ်အတၢ်မၤအၢမၤသီဒီးဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤတဖၣ်အဖီာ်လာ်ဒီး ကဆဲးဃုသ့ၣ်ညါမၤထွဲကျဲအဂၤလၢကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအဂ့ၢ်ဒီး ဟဲစိာ်က့ၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အမ့ၢ်အတီဒီးတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီး စးထီၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တသီ(လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂)သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်အသိး တကီၢ်ခါခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးလၢဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အဃိ ၦၤလၢအဟးစံၣ်ပူၤဖျဲးသးသ့ၣ်တဖၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟ့ၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ