Home တၢ်ကစီၣ် တလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစး(၄၀၀)ဘျဲၣ်

တလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစး(၄၀၀)ဘျဲၣ်

682
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ၢၣ် ၁ သီတုၤလၢလါအီးကထိဘၢၣ် ၄ သီ လၢတလါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစးအဂၤ(၄၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိးန့ၣ် ဖဲတလါအံၤလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီအနံၤ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်် မဲၢ်ဆီးလီၢ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲဖိသၣ်တဂၤဃုာ်ဒီးပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါ(၃၉)ဂၤႇ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤ လၢမဲၢ်ဆီးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲပိာ်ခွါပိာ်မုၣ်(၂၀)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ်ကံၣ်မဲကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၣ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအတဖိးသဲစး(၁၅)ဂၤလၢဖၤသ၀ီဃၢၤကရၢၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ကီၢ်ဆၢ ပကၠိၣ်ခံၤယံၤခၤကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီဒီး ၄ သီအနံၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ ၅၈ ဂၤႇ ၦၤနဲၣ်ကျဲဖိ ၂ ဂၤဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်တုၤဖဲတလါအံၤလါအီးကထိဘၢၣ် ၄ သီအနံၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢပူၤအိၣ်၀ဲအဂၤ(၄၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤလါအတီၢ်ပူၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်နုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤဟဲအါထီၣ်၀ဲအံၤ ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢ ၦၤလၢအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ် ကထုးထီၣ်န့ၢ်၀ဲလံာ်အုၣ်သး(ပါယီၤကး)ဒီး ၦၤစိာ်ဆၢၦၤကညီ(ကဲၤရံၤ)တဖၣ်အတၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အဃိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (JACBA)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူမိကၠိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢဟဲနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိသဲစးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိး တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤခူသူၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတၢ်ကမၤန့ၢ်၀ဲၦၤကီၢ်ပယီၤဖိအလံာ်အလဲၢ်ဒီး ကဲၤရံၤအတၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်စ့ၢ်ကီးပၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အူမိကၠိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢပူၤတဖၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲကဲၤရံၤလဲလၢစ့ယိၤ(၂၅ႇ၀၀၀) တုၤလၢ(၂၉ႇ၀၀၀)ဘးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤစၢၤကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဟဲနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢလၢအတဖိးသဲစးဒ်အံၤ ခီဖျိတကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤပူၤခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲဒီး ခီဖျိခိ၀ံၣ်အဃိ တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်(MOU)လၢကလဲၤမၤတၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်ပူၤလၢအဖိးသဲစးအံၤအိိၣ်၀ဲတနံၣ်ဘျဲၣ်အဃိ ဟ့ၣ်၀ဲကဲၤရံၤၦ့ၤအါအါဒ်အံၤဒီးနုာ်လီၤခူသူၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိဂ့ၢ်၀ီတနီၤပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ လါမးရှး ခိၣ်၀ံၣ်စးထီၣ်ကဲထီၣ်အဆၢကတီၢ်တုၤလၢ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ လါအီးကထိဘၢၣ်တၢတနွံ လၢ(၁၈)လါဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ၦၤလၢ အနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢအတဖိးသဲစးအိၣ်၀ဲခဲလၢာ်(၄၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ