Home တၢ်ကစီၣ် ပလီဟီၣ်က၀ီၤဖိလၢပယီၤသုးဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ် တုၤခဲအံၤတပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဒံးဘၣ်

ပလီဟီၣ်က၀ီၤဖိလၢပယီၤသုးဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ် တုၤခဲအံၤတပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဒံးဘၣ်

1314
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၄)ဟီၣ်က၀ီၤ ပလီကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်လဲၤခးအ၀ဲသ့ၣ်တသ့ဘၣ်အဂီၢ် ဖီၣ်ဃာ်သ၀ီဖိဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢလၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤ ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခလရ-၂၈၅)လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢမးတီသ၀ီအပူၤတဖၣ်အံၤ ကိးမံတီၢ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢသီခါဖၠၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢလၢသ၀ီဖိအအိၣ်မီၤနီၤႉ ကိးဃာ်၀ဲန့ၣ်ကအိၣ်လၢအဂၤ(၂၀)ညါႉ ၦၤတနီၤလၢအဘၣ်ဂီၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲလီၤႉ တနီၤန့ၣ်တဲ၀ဲလၢအဘျးလိာ်သးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဃိဖီၣ်ဃာ်၀ဲအဖၢမုၢ်ဒံးလီၤႉ တပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂၤတဆံဘျဲၣ်ဒံးညါလီၤႉ တဂီၤညါအံၤပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲ(၃)ဂၤ အမဲာ်သၣ်ကဖိထီၣ်ညီးညါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤ ပယီၤသုး၀ဲန့ၣ်လၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး KNU သုးက့(၄)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးပယီၤသုးမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဃိ မးတီသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတဖၣ်ဟံဆူၣ်န့ၢ်စ့အကလီၢ်(၁၅၀)ကၠးလၢၦၤခူၣ်ၦာ်ဖိအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ