Home တၢ်ကစီၣ် DKBA တီၣ်ထီၣ်က့ၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤလၢဒုးယၤခိၣ်

DKBA တီၣ်ထီၣ်က့ၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤလၢဒုးယၤခိၣ်

507
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤလၢအပူၤကွံာ်က့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အအိၣ်အံၤ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤအမူဒါဒ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒုးယၤခိၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် DKBA တကပၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA) အသုးခိၣ်သုးနၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇစိၣ်ဆံမၠဲၣ်တၢ်လီၢ်အကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤလၢမူဒါလီၢ်လးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရၢအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ လါမးရှး ၁၂ သီအနံၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤဃုာ်ဒီးအၦၤ(၁၃)ဂၤ က့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးကျိတၢ်စုက၀ဲၤ(၂၀)ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

DKBA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲလၢ“မ့ၢ်လီၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၄ ဒီး ၂၅ သီန့ၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢထီၣ်က့ၤသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်-၂တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအခါ တၢ်ပာ်ထီၣ်က့ၤအီၤ လၢလီၢ်ခၢၣ်သးခီၣ်တဃာ်ဒုးယၤခိၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤ (DKBA)သုးခိၣ်သုးနၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် (DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်-၂ အလီၢ်လၢအလီၤဟိလီၤဘျဲၣ်၀ဲအံၤ တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤတၢ်ခုၣ်လၢအဟံးတ့ၢ်ဃာ်မူဒါဒ်သုးက့ခိၣ်တဂၤအသိးစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ်အခါ ဖဲ(DKBA)ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးလိာ်သးလၢကဆဲးလီၤ(NCA)အဆၢကတီၢ် ခီဖျိသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤတဖၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ႇပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်ကရၢကရိအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ က့ၤအိၣ်ဆၢထၢၣ်ကဒါ၀ဲဒ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အသိးန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၁၆)ဒီး(၂၀၁၇)နံၣ်အခါစ့ၢ်ကီး သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤတဖၣ် လဲၤအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်လၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကလံၤစိးလၢကိကၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဖဲ(၂၀၁၇)နံၣ်ဘူးကလၢာ်န့ၣ် ဟဲက့ၤနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးက့ၤ၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤဒီးပယီၤသုးႇ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဖဲမဲၢ်သ၀ီဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၅၀၀၀)ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤမိၤရှ့လၢအစူးကွံာ်သးအလီၢ်အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ-၂ စီၤစတံ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢစီၤစတံအလီၢ်န့ၣ် တၢ်က့ၤဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤတၢ်ခုၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤန့ၣ်တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢဒုးယၤခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ