Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤတဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤကဒီးအသးဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤတဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤကဒီးအသးဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ

786
0
Photo: KNU Mutraw News

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၆၄၂)လၢအအိၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ် အၦၤတဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤအသးဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (သုးက့- ၅)မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤ(ခမရ-၆၄၂)သုးရ့ၣ်လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတီအူဟီၣ်က၀ီၤ အသုးဖိမီၣ်မၠိလွ့ၤ(၂၃)နံၣ် ကစၢ်နီၣ်ဂံၢ်(တ-၅၄၈၁၂၈)အံၤ ခီဖျိတအဲၣ်ဒိး၀ဲဒၣ်ခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဘၣ်အဃိ ဘၣ်စံၣ်ဖျိးထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဂီၤမူအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဖိမီၣ်မၠိလွ့ၤစံး၀ဲလၢ“စံၣ်ဖျိးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခီန့ၣ် ခီဖျိမၢ၀ဲၦၤသုးဖိလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်ဖဲကတိလီၤႉ မ့၀ံၤဒုးအီၣ်၀ဲဘျဲဘျဲတဘျဲဘျဲလီၤႉ ထံနါက့ဒုးအီ၀ဲလၢစက့လီၤႉ ဒုးအီၣ်မ့ၤန့ၣ်သိတပၣ်ဘၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်မၢၦၤသုးဖိလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်မ့တဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သူၣ်သးဘၣ်န့ၣ်ဒဲ၀ဲပမဲာ်သၣ်ႇခးပုာ်ၦၤလီၤႉ မ့၀ံၤထိ၀ဲဒၣ်ဒီးအစုခိၣ်သၣ်ႇဒဲ၀ဲဒၣ်ပမဲာ်သၣ်လီၤႉ

မ့၀ံၤအ၀ဲသ့ၣ်ကဒဲကဒဲမ့တဘၣ်ဂီၢ်လိာ်သးဘၣ်န့ၣ် ဆိၣ်၀ဲထု၀ဲသုးဖိလၢအိၣ်တၢ်ဖီလာ်တဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါသုးဖိလၢအိၣ်တၢ်ဖီလာ်သ့ၣ်တဖၣ်တအီၣ်ဘၣ်ဘျဲဘျဲဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢသုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်န့ၣ်အီၣ်ဘၣ်၀ဲဘျဲဘျဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးဖိမီၣ်မၠိလွ့ၤ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ(၂၀၂၁)နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ သုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိး စးထီၣ်လၢ(၂၀၂၁)နံၣ် တုၤလၢတနံၣ်အံၤလါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီန့ၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အိၣ်၀ဲအဂၤ(၆၀)ဃၣ်ဃၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ