Home တၢ်ကစီၣ် ဘီးက့ၣ်တံၢ်ဟးထီၣ်အါဘၣ်ဆၣ်အၦ့ၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့တကၢကီၣ်၀ဲဘၣ်

ဘီးက့ၣ်တံၢ်ဟးထီၣ်အါဘၣ်ဆၣ်အၦ့ၤဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့တကၢကီၣ်၀ဲဘၣ်

648
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤဘီးက့ၣ်တံၢ်ဟးထီၣ်အါဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိဟီၣ်စီ(မၠ့ၣ်အီစၣ်) ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးအဂီၢ်တဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢကျဲကးတံၢ်ဃာ်သးအဃိ ဘီးက့ၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဒီးအၦ့ၤတကၢကီၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ဒီးလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအကတီၢ် ဘၣ်တၢ်ခူၣ်ထီၣ်ကွံာ်၀ဲဘီးက့ၣ်တံၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဆှၢအီၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်ပံာ်ဃာ်ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကီၢ်ဆၢအဃိ ဟီၣ်စီ(မၠ့ၣ်အီစၣ်) တဖၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲလၢဘီးက့ၣ်တံၢ်အဂီၢ်အံၤတဖၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးအဂီၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဘၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ဘီးက့ၣ်တံၢ်အတံၢ်ဟးထီၣ်အါဒီး လၢတၢ်ကဆှၢထီၣ်အီၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂီၢ် ကဆှၢထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်ကျဲတကပၤစ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အါအဃိ အၦ့ၤတကၢကီၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဘီးက့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ပူၤ နီၢ်မၤမၤအ့လၢအမၤအီၣ်ဘီးက့ၣ်တဂၤစံး၀ဲ“ညီနုၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် လဲၤလီၤၦ့ၤလၢ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်တကပၤမီၤနီၤႉ ခဲအံၤကျဲပံးအဃိဘၣ်ဆှၢက့ၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢတကပၤအဃိန့ၣ် ဆှၢတၢ်လဲလၢာ်အါ၀ဲမီၤနီၤႉ ဟီၣ်စီမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အၦ့ၤထီၣ်လၢသၢဆးလွံၢ်ဆးညါအဃိ က့ၤန့ၢ်ကဒါအၦ့ၤဒီးၦၤမၤတၢ်ဖိအဘူးအလဲ မ့က့ၤပာ်ဖှိၣ်ကဒါန့ၣ်တအိၣ်တ့ၢ်ထဲန့ၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘီးက့ၣ်တံၢ်လၢအဟးထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအါကတၢၢ်လီၤဒီး အပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၁)ကံလိန့ၣ်(၄ႉ၂)ဘးအဃိ အါဒၣ်တက့ၢ်ၦၤမၤအီၣ်ဘီးက့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤဘီးက့ၣ်တံၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်က့ၤတ့က့ၤ၀ဲလၢကျီၢ်ႇပနၢ်ႇထိးႇဆီတဖၣ်အဆၣ်ဒီး ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဟးထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ဒ်ၦၤၦ့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဟ့ၣ်၀ဲအၦ့ၤအသိးဘၣ်ဆါန့ၢ်၀ဲဒီး ကၠီၣ်တဲၣ်မ့ဟဲလီၤၦ့ၤ၀ဲလၢအကစၢ်န့ၣ်န့ၢ်ဘၣ်အၦ့ၤဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤအီၣ်ဘီးက့ၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ