Home တၢ်ကစီၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်မုၢ်လၢ်၀ဲလၢပယီၤသုးအိၣ်လ့နိးသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်

သ၀ီဖိတဖၣ်မုၢ်လၢ်၀ဲလၢပယီၤသုးအိၣ်လ့နိးသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်

832
0

လါမးရှး ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလ့နိးသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤခူၣ်လီၤဃာ်၀ဲတၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သ၀ီဖိတဖၣ်မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF(၁၀၂၁)သုးရ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အပူၤကွံာ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢကအိၣ်စိဃာ်လၢ သီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤထဲ(၃)လီၤဘၣ်ဆၣ် တုၤလၢခဲအံၤတဟးထီၣ်ဒံးဘၣ်ခူၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ပူၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“တဲ၀ဲလၢကအိၣ်ဖဲသီခါဖၠၣ်အံၤထဲ(၃)သီလီၤ ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲတုၤအခဲအံၤလီၤႉ လၢဖယါကိန့ၣ်ပယီၤသုးကလၢၤအိၣ်ႇလၢကၠိကရၢၢ်ပူၤန့ၣ်(BGF)အိၣ်၀ဲလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့မူၤထီၣ်ခးပိၢ်ထီၣ်ကျိန့ၣ် သ၀ီဖိမ့ၢ်ဂ့ၤႇသီခါမ့ၢ်ဂ့ၤပျံၤတၢ်ဒီးဘၣ်ဟးပလဲာ်သးလီၤႉတၢ်ဂ့ၢ်မ့ဟဲအိၣ်ထီၣ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤမုၢ်မ့ဟါန့ၣ်မတၤတဂၤမးလဲၤလၢသီခါဖၠၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်အခါ လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ လ့နိးသ၀ီအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးနုာ်လီၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)လိၣ်ရှါဟီၣ်က၀ီၤဘံၣ်ဘၢတြဲၤအလီၢ်ဒီးလ့နိးသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်အပူၤကအိၣ်(၅)လါဃၣ်ဃၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤပယီၤသုးတဖၣ်တ့ထီၣ်အလီၢ်အကျဲအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲလ့နိးသ၀ီဒီးနိၣ်ခၠိးနဲၣ်သ၀ီပူၤတကးဒံးဘၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံနုာ်လီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤဒီးကျဲမုၢ်ဒီတကျိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ခးပိၢ်ထီၣ်ကျိတလီၢ်လီၢ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါအီးကထိဘၢၣ်အခါ ခီဖျိပယီၤသုး(ခလရ-၂၈၃)သုးရ့ၣ်လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလ့နိးသ၀ီပူၤအံၤတဖၣ် နုာ်လီၤတလၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၢ်အဃိတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)အၦၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးဒီး(BGF)တဖၣ်နုုာ်လီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသရိာ်၀ါ-ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကျဲဒီတကျိၤဒီးသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ