Home တၢ်ကစီၣ် မ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢပာ်ပနီၣ်တၢ်အဒူၣ်အဆၢအဃိ တလဲၤထီၣ်သုးကီၣ်ကးအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

မ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢပာ်ပနီၣ်တၢ်အဒူၣ်အဆၢအဃိ တလဲၤထီၣ်သုးကီၣ်ကးအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ

568
0

လါမ့ၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးကီၣ်ကးအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢအပာ်ပနီၣ်၀ဲတၢ်အဒူၣ်အဆၢထဲၦၤတနီၤအဂီၢ်လီၤဒီးၦၤလၢဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးတဖၣ်တပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်၀ဲခဲလၢာ်ဘၣ်အဃိလဲၤထံၣ်လိာ်၀ဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါမ့ၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤစံး၀ဲပထံၣ်လၢဒ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အသိးန့ၣ်ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အမ့ၢ်အတီတမ့ၢ်လၢကန့ၢ်ကသ့၀ဲဘၣ်ဒီးစုက၀ဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်စ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်လၢပဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤအီၤကန့ၢ်ကသ့၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီးတၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်ကဲထီၣ်သးလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်ဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိကတီၢ်အံၤတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤထိၣ်ဃူလိာ်သးဒီးသုးကီၣ်ကးန့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်နုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်ကန့ၢ်ကသ့၀ဲအဂီၢ်ဧိိၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတ၀ီအံၤ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ“ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်သးအိၣ်”အဖီခိၣ်ဒီးကျဲၤဘၣ်လိာ်တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်တဖၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤႇဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အစၢလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဂံၢ်စဲၤလီၤတ့ၢ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ႇတၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ်မီၤစိရိိိိၤသနူဒီးပတုာ်ကွံာ်သုးအတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပူၤအမဲာ်ညါလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤသကိးကိးပတီၢ်ဒဲးန့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်ၦၤထီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ႇၦၤအုၣ်သးဒီးၦၤလၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ၦၤကတိၤတၢ်ပၢပဒိၣ်စီၤတီနံစံး၀ဲ“ဖဲတၢ်ဟံးဆူၣ်န့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်ဆီတလဲအသးအါမးအကျါန့ၣ်ပကတဲလၢ(New State Holder)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တဘျုးခါညါႉတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်ႉမ့မ့တခီမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လၢပယီၤဖိအကျါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်မ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးဟံန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်န့ၣ်ၦၤထံၣ်ၦၤသ့ၣ်ညါခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၤလဲၤကွဲမုာ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ႇတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ႇ ပအိၣ်(တီသူ)ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရၢ(PNLO)ႇတလၢၤကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP)ဒီးရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးပၣ်တံၣ်(ALP)လၢအဆဲးလီၤတ့ၢ်ဃာ်၀ဲ(NCA)သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

(KNU/KNLA-PC)တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤကၠီၤညိၣ်စံး၀ဲလၢ “လၢ(PPST)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် ၦၤလၢဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ပာ်သးန့ၣ်အိၣ်(၅)ဒူၣ်မီၤနီၤႉ ဖဲန့ၣ်(PC)မ့ၢ်ဂ့ၤႇ(DKBA)မ့ၢ်ဂ့ၤပၣ်၀ဲမီၤနီၤႉကလဲၤထီၣ်တၢ်ပညိၣ်အခိၣ်သ့ၣ်ခီန့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်လီၤမီၤနီၤႉပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်န့ၣ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇဟီၣ်က၀ီၤလၢအဂၤတခါဂ့ၤတခါဂ့ၤန့ၣ် ခီဖျိလၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ လၢပကသူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကက့ၤစးထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအံၤဒ်လဲၣ်ႇ ပကဃုသကိးအကျိၤအကျဲဒ်လဲၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ကွဲမုာ်အဖီခိၣ် လၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်အကျါန့ၣ် (KNU/KNLA-PC)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤနီၢ်ကပီၤထူအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲကလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤဒီးမ့မ့ၢ်(DKBA)တခီကတီၢ်အံၤတၢ်တဃုထၢထီၣ်ဘၣ်ဒံးၦၤလၢကလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် (DKBA)လီၢ်ခၢၣ်သးသုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤမၠ့ၣ်စိ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤမၠ့ၣ်စိစံး၀ဲ“မ့ၢ်မတဂၤကလဲၤထီၣ်ခီလဲၣ်န့ၣ်သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်တဆၢတဲာ်လီၤဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉတဲ၀ဲလၢကလဲၤထီၣ်၀ဲမီၤနီၤႉယဆိမိၣ်ကထံၣ်ဖှိၣ်လိာ်သး၀ံၤမးကဆၢတဲာ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၆ သီဒီး ၇ သီအနံၤ ကရူၢ်ကရၢ(၁၀)ဒူၣ်လၢအဆဲးလီၤတ့ၢ်၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤ(PPST)မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိဟဲထီၣ်၀ဲထဲ(၇)ဒူၣ်လီၤဒီးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ပာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိ(၁၁)ဒူၣ်လၢအတဆဲးလီၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤအကျါကခၠ့ၣ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရၢ(KIO)ႇကရ့ၣ်နံၣ်ဒီကလုာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ်(KNPP)တဖၣ်အံၤ ဖဲလါမ့ၤထီၣ်သီအခါန့ၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢတလဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ကွဲမုာ်အံၤဘၣ်အသိး တအီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(TNLA)အံၤစ့ၢ်ကီးမ့တမ့ၢ်လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကမံးတံာ်(FPNCC)ဘၣ်န့ၣ် တလဲၤထီၣ်၀ဲဒ်ကရူၢ်တဖုအသိးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ၦၤမၤတၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၤလဲၤစံးလီၤ၀ဲလၢ ကကွဲမုာ်၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိလၢကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်အသိး ဆှၢဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလံာ်ကွဲမုာ်တဖၣ်ဆူကရူၢ်ကရၢတဖုစုာ်စုာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကွဲမုာ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလါမ့ၤ(၉)သီလီၢ်ခံကတၢၢ်ဒီး တၢ်ကမၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဖဲလဲၣ်ဒီးတၢ်ကမၤအီၤဖဲလဲၣ်တသီလဲၣ်န့ၣ်တထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ