Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢပယီၤသုးကမၤရှဲဟီၣ်က၀ီၤအဃိတန့ဆါလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ

တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢပယီၤသုးကမၤရှဲဟီၣ်က၀ီၤအဃိတန့ဆါလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ

1077
0

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်လၢပယီၤသုးကနုာ်လီၤမၤရှဲလဲတၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၇)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ တန့ဆါကီၢ်ဆၣ်ပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤလၢတၢ်ကမၤရှဲလဲဟီၣ်က၀ီၤဒီးဘၣ်ထွဲတၢ်တၢ်ကစီၣ်အံၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်နၢ်ဟူ၀ဲလၢၦၤဘူးဒီးပယီၤသုးအအိၣ်တဆီဒီးခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်သ့အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအဘူးအတံၢ်လၢကအိၣ်ကတီၤထီၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပနၢ်ဟူလၢ(စကစ)ကမၤရှဲလဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲတန့ဆါ၀့ၢ်အံၤမီၤနီၤႉပလဲၤနၢ်ဟူဖဲလဲၣ်န့ၣ်ၦၤလၢဘူးဒီးပယီၤသုးတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤႉတဲ၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အလီၢ်အိၣ်ႇဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်လီၤႉတၢ်အဃိန့ၣ်ပတဲဃာ်ပဘူးပတံၢ်တဖၣ်လၢမၢဘိၣ်ထီၣ်ဃာ်တၢ်ဘိၣ်တၢ်စၢၤတဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးပယီၤသုးကမၤရှဲလဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးအံၤန့ၣ် လၢတၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ကစီၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)တကပၤကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးက့ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဒံၣ်ကွဲၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်အံၤန့ၣ်ၦၤဆှၢထီၣ်န့ၢ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉဒ်သိးတၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ပကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်မ့ၢ်၀ံၤမး ကဒုးသ့ၣ်ညါက့ၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤန့ၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒ်ညီနုၢ်အသိးလီၤဘၣ်ဆၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအပူၤန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤပယီၤသုးဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီးကဘီယူၤႇဒြိတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၇)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ(၅)ဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်လူၢ်ပျဲၢ်ႇတၢ်ကြဲၢ်ႇတန့ဆါႇထံၤလိၤဒီးဒူယီၢ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉတၢ်ဆဲးလီၤထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)အလံာ်ဃံးဃာ်၀ံၤအလီၢ်ခံတုၤလၢခဲအံၤတစုခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးသုးက့တဘ့ၣ်လၢတၢ်ဒုးတကဲထီၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ