Home တၢ်ကစီၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၢၢ်တကျၢၤအကတီၢ်ခီဖျိဒးဆံၣ်သိဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၢၢ်တကျၢၤအကတီၢ်ခီဖျိဒးဆံၣ်သိဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

346
0

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ပယီၤပူၤသုးဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိ ဒးဆံၣ်သိႇဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ကျးကစၢ်ၦၤဆါတၢ်ဖိဒီးၦၤနီဒိးလဲသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အိၣ်ထဲအၦ့ၤထီၣ်ဒီးခီဖျိအၦ့ၤတလီၤလၢာ်ဘၣ်အဃိ လၢတၢ်ကၦ့ၤဆါတၢ်အဂီၢ်ကီခဲဒိထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျးကစၢ်လၢအဆါတၢ်ဖဲဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လၢညါခါန့ၣ်တၢ်ၦ့ၤထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤမီၤနီၤႉသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံဘျီဒုအိၣ်လၢအထီၣ်လီၤႉကလီၤန့ၣ်တအိၣ်ကြီလၢၤဘၣ်ႉဖဲမဟါတါလီၤခါန့ၣ်တၢ်ၦ့ၤထီၣ်ခီဖျိၦၤအိၣ်ဘှံးႇမ့၀ံၤတၢ်ၦ့ၤက့ၤလီၤကဒါလီၤႉခဲအံၤန့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအၦ့ၤလီၤန့ၣ်တအိၣ်ကြီလၢၤဘၣ်ႉမ့ၢ်နၢ်ဟူလၢကျဲကပံးလီၤန့ၣ်တၢ်ၦ့ၤထီၣ်လံႇမ့၀ံၤန့ၣ်အၦ့ၤတလီၤလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်ထီၣ်အဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဟဲလီၤတဖၣ်အိၣ်ပတုာ်အသးဒီးခီဖျိတၢ်ဒုးအဃိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအိၣ်၀ဲအသိးႇခီဖျိဒးဆံၣ်အၦ့ၤထီၣ်အဃိလၢကဟးထီၣ်နီဒိးလဲသိလ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်သး၀ံၤမးဘၣ်လဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီဒိးလဲသိလ့ၣ်ဖိလၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤထီၣ်မၠၣ်၀တံၤ–ဖၣ်အၣ်ကျဲအံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဒးဆံၣ်သိအၦ့ၤဒုသးဟးဂီၤဒိၣ်မးလီၤႉဒးဆံၣ်သိအၦ့ၤထီၣ်ဘျီတလီၤကဒါနီတထံၣ်လၢၤဘၣ်ႉခဲအံၤဒးဆံၣ်သိအၦ့ၤအိၣ်(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါႇနီဒိးလဲသိလ့ၣ်နါက့တဘၣ်ဂီၢ်လၢၤဘၣ်ႉၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖိတဖၣ်နါက့ပျံၤတၢ်လၢာ််လံႉတဘျီတခီၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကျဲပူၤႉဘၣ်ကွၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်သးလီၤႉခဲအံၤမတၤတဂၤမးတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးအဃိၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖိတဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲဒီးၦၤဘၣ်ယိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢၦၤဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤတဖၣ်ကဟးဂီၤအဃိဘၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်သး၀ံၤမးဘၣ်ဟးထီၣ်ဟးထီၣ်န့ၣ်လီၤႉခီဖျိဒးဆံၣ်သိၦ့ၤထီၣ်အဃိလၢတၢ်စိာ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဘူးအလဲဒီးတီၣ်ဆှၢၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖိအဘူးအလဲခီန့ၣ် ဘၣ်ဃ့အါထီၣ်အဘူးအလဲဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ဖၣ်အၣ် ၦၤနီငါအီၣ်သိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်အဃိလၢၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်ကိးနံၤဒဲးထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိး ခီဖျိဒးဆံၣ်သိၦ့ၤထီၣ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကျဲပူၤအဃိ မၠၣ်၀တံၣ်–ဖၣ်အၣ်ၦၤနီဒိးလဲအီၣ်သိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်ဒ်အပူၤကွံာ်လၢညါအသိးလၢၤဘၣ်ဒီးထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီဒိးလဲအီၣ်သိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ