Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီပူၤအဃိဟံၣ်ဟးဂီၤ(၅)ဖျၢၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီပူၤအဃိဟံၣ်ဟးဂီၤ(၅)ဖျၢၣ်

600
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယူၤလံ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF–၁၀၂၁)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ် ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၅)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါယူၤလံ ၂၀ သီအလီၢ်ခံန့ၣ် ပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်လၢအိၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်လၢတကူၣ်တၢၣ်ႇချၢၣ်သ၀ီပူၤတလီၢ်လီၢ်ဒီးသမံသမိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤခဲအံၤခဲအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ဖဲလါယူၤလံ ၂၆ သီ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီပူၤ(၄)ဖျၢၣ်အဃိဘၣ်၀ဲဒၣ်ဟံၣ်လၢကၠိတီတကပၤန့ၣ်(၁)ဖျၢၣ်ႇဃုာ်ဒီးသ၀ီခံလီၤတကပၤန့ၣ်ကအိၣ်(၅)ဖျၢၣ်ညါႉၦၤဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်နါက့တအိၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တလီၢ်လီၢ်အဃိၦၤက့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်နီတဂၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါယူၤလံ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးဖဲချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်အခိၣ်အဃၢၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီတၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်တုၤလၢခဲအံၤတစုအ၀ဲသ့ၣ်တက့ၤဘၣ်လၢ အဟံၣ်အဃီဒံးဘၣ်ႉခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တလီၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ခီဖျိတက့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢ၀ီၢ်ရီကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်(ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်)အမဲာ်ညါန့ၣ်ပယီၤသုးသမံသမိးဖီၣ်တီၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအလ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးသ၀ီဖိလၢတၢ်ဖီၣ်သမံသမိး၀ဲတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးပယီၤသုးဃ့အီၣ်လီး၀ဲစ့တဂၤန့ၣ်(၅၀၀၀၀)ကၠးညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢအဟဲက့ၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဘၣ်သံ၀ဲဒၣ်နါသဲၣ်ထိၤသ၀ီဖိ ပိာ်မုၣ်(၁)ဂၤႇတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီဖိပိာ်ခွါ(၁)ဂၤဒီးပိာ်မုၣ်(၁)ဂၤဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တစှၤန့ၢ်အဂၤ(၁၀)ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ