Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိဖိဒံဖိသၣ်လၢအကထိတမၤလိဘၣ်တၢ်ဒံးဘၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိဖိဒံဖိသၣ်လၢအကထိတမၤလိဘၣ်တၢ်ဒံးဘၣ်

616
0

လါအီကူး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်ချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ် ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကပၤကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိဖိဒံဖိလၢအိၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤဖဲန့ၣ်လၢအထိတုၤလၢခဲအံၤတမၤလိဘၣ်တၢ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီနီၣ်ဂံၢ်(၃)တီၤဖုၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤကျဲဟးထီၣ်တၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ်ပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်တဖျၢၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါလၢချၢၣ်တကူၣ်တၢၣ်တီၤထီကၠိကရၢၢ်ပူၤကၠိ(ဟီခါ)အမဲာ်ညါဒီးခံကထြၢကၠိဖးဒိၣ်အမဲာ်ညါနီၣ်တယၢ်တၢၣ်ကပၤစ့ၢ်ကီးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်အဃိဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဘၣ်တၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီနီၣ်ဂံၢ်(၃)တီၤဖုၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤန့ၣ်ပထံၣ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၣ်တဖျၢၣ်ႉလၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်တီၤထီကၠိကရၢၢ်ပူၤနါက့ဒိးလီၤဃာ်၀ဲအိၣ်ခံတီၤႉမ့မ့ၢ်သ၀ီဖိတဖၣ်ဒုပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်မီၤနီၤႉခးပိၢ်ထီၣ်ကျိလၢပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ပူၤကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိတုၤလၢခဲအံၤသ၀ီဖိလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်တဖၣ်က့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဘၣ်ႉဖိသၣ်နါက့တုၤလၢခဲအံၤတထီၣ်ဘၣ်ကၠိဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်အခါသုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF(၁၀၂၁)လၢအိၣ်တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤဒီး ပယီၤသုး(ခလရ–၃၂)လၢအိၣ်နိၣ်တကီ၀့ၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤ၀ံၤ လူၤဖီၣ်ပီၣ်တၣ်ဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ(၃)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲအဂၤ(၁၀)ဘျဲၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤအဟံၣ်အဃီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲဟးဂူူာ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢလီၤတဲာ်လၢချၢၣ်တကူၣ်တၢၣ်သ၀ီကျီးကရၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်လၢအတပိၢ်ဖးထီၣ်ဒံးအိၣ်အဃိတုၤလၢခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်လဲၤလၢကျီးပူၤတဘူၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီးစးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးလၢအဟဲနုာ်လီၤဟူးဂဲၤတဖၣ်အံၤဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲအသီဖးယံၤညါန့ၣ်လီၤႉခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤတကလးဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ဒံး၀ဲဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်ဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတုၤလၢခဲအံၤတဟဲက့ၤအိၣ်လၢအဟံၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိကိးမုၢ်နၤဒီးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိ ကၠိလၢအိၣ်ဘူးဖဲသုးကလၢၤအခိၣ်အဃၢၤဖဲန့ၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်တုၤလၢခဲအံၤတအိးထီၣ်၀ဲဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဖဲတီၤကၠၤအ့သ၀ီ(တီၤထီကၠိ)ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ကပိၤကပၤအိၣ်အဃိဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ