Home တၢ်ကစီၣ် (BGF)ဟးကရၢကရိကမျၢၢ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဂၢၤကီၢ်သုးလၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်

(BGF)ဟးကရၢကရိကမျၢၢ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဂၢၤကီၢ်သုးလၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်

619
0
Photo: CJ

လါအီကူး ၂၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် သ၀ီတနီၤအပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီအလာ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဟးကရၢကရိကမျၢၢ်လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဂၢၤကီၢ်သုးလၢတၢ်ကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးကမျၢၢ်ဖဲလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇကီၣ်၀ါသ၀ီပူၤဒီး စံးလီၤဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢလဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တဲ၀ဲလၢကညီဖိကဒဲကဒဲကဘၣ်အိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးကဘၣ်အဲၣ်လိာ်သးမီၤနီၤႉႇသ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢသုးအံၤႉမ့လိၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်ႇဟဲတဲ၀ဲဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉၦၤဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီဒူၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤကီၣ်၀ါသ၀ီခိၣ်ဃၢၤလၢအမ့ၢ်ကမီၣ်ကခၠူသ၀ီႇမဲလီၤကၠံႇမဲလီၤလ့ဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဖဲန့ၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်တဂၤဟဲထီၣ်ဒိကနၣ်၀ဲဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤၦၤဟဲကူကၤထဲကညီကူကၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူတဲလီၤ၀ဲလၢသါ(သ့ၣ်စၤဖီး)ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်န့ၣ်မ့ၢ်လီၤႇဘၣ်ဆၣ်ကညီဖိကဒဲကဒဲန့ၣ်ယတ သ့ၣ်စၤဖီး(ထီဒါ)ဘၣ်ႉတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ်ပအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်စီၤဘးအူကၠံတၢ်ကတိၤ(၄)ထံၣ်န့ၣ်အသိးလီၤတဲ၀ဲဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢလဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ််တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤ(BGF)သုးတဖၣ်မၤစၢၤ၀ဲသ၀ီဖိကမျၢၢ်လၢအိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်လၢကျိၣ်စ့ဒီး ဟးလူၤကရၢကရိကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်သိးကကဲထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤႇကကဲထီၣ်သုးဖိအိၣ်၀ဲအသိး ၦၤလၢတအဲၣ်ဒိးကဲ(BGF)သုးတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲစ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ