Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤပူၤပှၤပိ၁်မုၣ်ပိ၁်မၢၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်

ကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤပူၤပှၤပိ၁်မုၣ်ပိ၁်မၢၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်

287
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤခီဖျိလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ် ယံၤထီၣ်၀ဲလံအဖီခိၣ်အံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကခါဆူညါအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢအဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီအခါန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်ကဒါအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သူၣ်က့သးၦၢ်ဒီး ပိာ်မုၢ်ပိာ်မၢၤလၢအ၀ၤတအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲၦၢ်တဃဲးလီၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအဟံၣ်အဃီႇကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်အဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပှၤပိာ်မုၣ်လၢပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်အဟံၣ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ဟံၣ်နါက့တအိၣ်လၢာ်ဘၣ်ႉကယဲၢ်မ့ၢ်အအိၣ်န့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ခဲလၢာ်လံႉက့ၤလၢသ၀ီပူၤမ့ၢ်န့ၢ်နါက့လၢကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဟံၣ်စ့ၢ်ကီးတအိၣ်လၢာ်ဘၣ်ႉခဲအံၤပဘၣ်ဟးစံၣ်အဖၢမုၢ်လီၤႉ တၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့ၢ်လၢာ်ဒုအိၣ်ဒၣ်ကလီၤဒိသံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခါဆူညါအဂီၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢအ၀ဲၤတအိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါန့ၢ်ဒံးၦၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိကြၢးလၢတၢ်ကဘၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစိအ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံး ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးကရူၢ်တဖၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟးအိၣ်လၢသ့ၣ်ခီၣ်ထံး၀ၣ်ခီၣ်ထံးဒ်န့ၣ်လီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ခိနီၢ်သးန့ၣ်ဘၣ်ဒိဒိၣ်န့ၢ်ၦၤပိာ်ခွါဒံးမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်ၦၤမုၣ်ကမဲတဖၣ်န့ၣ်အမ့ဘၣ်တ့ထီၣ်ဒဲကဘၣ်ကျီသ့ၣ်ကျီ၀ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မၤ၀ဲဒ်သိးၦၤပိာ်ခွါတသ့ဘၣ်မီၤနီၤႉလၢကျိၣ်စ့တကပၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်ၦၤမုၣ်ကမဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကဘၣ်ဆိကမိၣ်စိန့ၢ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်တဆဲးလီၤႉကြၢးလၢသ၀ီသးၦၢ်ႇၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇအဘူးအတံၢ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲသကိးအ၀ဲသ့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကီးတရံးလီၢ်က၀ီၤအပူၤပိာ်မုၢ်ပိာ်မၢၤလၢအ၀ၤတအိၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢခါဆူညါဟံၣ်ဖိဃီဖိကအီၣ်ကအီအဂီၢ်အသိး ၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢအိၣ်ဒီးအ၀ၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ စ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်ၦ့ၤထီၣ်အဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၢ်ကရၢ(KWO)စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပတဲအဒိဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အ၀ၤသံမီၤနီၤ‚ၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါဒိၣ်န့ၢ်ဒံးၦၤအဂၤဒံးမီၤနီၤႉခီဖျိတၢ်ၦ့ၤထီၣ်အဃိၦၤမုၣ်လံၤမုၢ်ၦၢ်ပိာ်မုၣ်တနီၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အါမးလၢကအီၣ်ကအီအဂီၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် (KWO)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် လၢကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်ကဒါ၀ဲလၢ တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤအဃိ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးခးလီၤကဒါကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤစ့ၢ်ကီး ဟဲတ့ၢ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်သံ(၃)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသီခါတပါဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲအဂၤ(၁၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီႇ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ် ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲအသိးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢၦၤဘုၣ်၀ဲလၢဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအါမးန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤႇဖိဒံဖိသၣ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အခါပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ကီးတရံး၀့ၢ်ဃၢၤကီးနွဲၣ်သ၀ီပူၤဟံၣ်အဖျၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်အသိးဟံက့ၤစိာ်ကွံာ်၀ဲကမျၢၢ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိကျိဖးဒိၣ်အဃိသ၀ီဖိလၢအဟံၣ်ဟးဂီၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“ယဟံၣ်ခီန့ၣ်တမ့ၢ်ၦၤဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲဘၣ်ႉဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်အဃိဟးဂီၤခဲလၢာ်လီၤႉအိၣ်တသ့နီတစဲးလၢာ်ဘၣ်ႉမ့က့ၤဘှီထီၣ်ကဒါန့ၣ်ကလၢာ်ဒီဒူၣ်ညါမီၤနီၤႉပက့ၤထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ပဘၣ်က့ၤထီၣ်လၢတၢ်ပလီၢ်အပူၤလီၤႉလၢသ၀ီပူၤန့ၣ်ဟံၣ်လၢပယီၤသုးဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲဒီးအဟးဂီၤလၢကျိဖးဒိၣ်အဃိန့ၣ်ကအိၣ်ခဲလၢာ်ညါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တုၤလၢခဲအံၤတက့ၤအိၣ်ဘၣ်လၢအဒူသ၀ီပူၤဒံးဘၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲအဂၤ(၅၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါမ့မ့ၢ်ၦၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤခီန့ၣ်အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၆၀)မျးကယၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ