Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ပံးဃ၁်ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကစိ၁်ထီၣ်စိ၁်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

ခီဖျိတၢ်ပံးဃ၁်ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကစိ၁်ထီၣ်စိ၁်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

313
0

လါမ့ၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲအံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးပယီၤသုးတပျဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢာ်ဘၣ်ဒီး ပျဲလဲၤက့ၤ၀ဲလၢၦၢ်ကျဲတကပၤအဃိလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကစိာ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အပူၤကွံာ်လၢညါကျဲ၀ဲအံၤတလါန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်(၅)သီဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤခီဖျိ(BGF)ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကျဲ၀ဲန့ၣ်ဖီခိၣ်အဃိတၢ်တပျဲဟးထီၣ်က့ၤလီၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပျဲလဲၤက့ၤကျဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ကျဲဒီးခီဖျိမူခိၣ်စူၤကျဲဟးဂီၤအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒီးတၢ်စိာ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်တၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢညါတလါန့ၣ်ဟ့ၣ်ဒံးအခွဲးလၢၦၤကလဲၤၦ့ၤတၢ်(၅)သီဒံးမီၤနီၤႉ(BGF)ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢကျဲမုၢ်လါအံၤအဃိၦၤတပျဲလဲၤ၀ဲလၢာ်ဘၣ်ႉပျဲလဲၤက့ၤ၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ကျဲလီၤႉပဘၣ်လဲၤက့ၤကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ပျဲလဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤမီၤႉကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်တပျဲလဲၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ်ပလဲၤတဘူၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ႉမူခိၣ်စူၤအဃိကျဲပူၤန့ၣ်ကပံာ်လဲလဲလီၤကျဲဟးဂီၤနလဲၤတသ့ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ်ဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်ကျဲန့ၣ်တၢ်ပျဲစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတလါန့ၣ်(၅)သီအသိး သ၀ီလၢအိၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်–ကမၤမိၢ်အခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးတၢ်မၤတဲာ်ကွံာ်၀ဲမ့ၣ်အူဒီး တၢ်ပျၢ်လီၤက့ၤလီတဲစိအကျိၤလၢအနၣ်ရံၣ်ဆၢကတီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အံၤဖဲတၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ်န့ၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤ၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဟုသးႇသိအီၣ်ႇအံသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢခိကျဲလီၤဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်တၢ်စူၤခါအကတီၢ်န့ၣ်သူက့ၤ၀ဲလၢချံစဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤနီချံစဲးဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ကွးကၠးတစဲးမီၤနီၤႉတၢ်စူၤခါတတုၤဒံးဘၣ်အဃိနကစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢထံကျိအဂီၢ်န့ၣ်ထံစှၤဒံးမီၤနီၤႉနကစိာ်လၢခိကျဲခီဒၢးဘၣ်ဟ့ၣ်တြဲၤတၢ်ခိတၢ်သွဲအါအဃိတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢဖၣ်ပၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲလၢသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ႇပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတနီၤက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်ႇ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ