Home တၢ်ကစီၣ် ဒ၀ဲၢ်ဃိ၁်ပူၤ တၢ်ပျၢ်လီၤၦၤဃိ၁်ဖိလၢအဘၣ်ဟးထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီဘူးထီၣ်အဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်

ဒ၀ဲၢ်ဃိ၁်ပူၤ တၢ်ပျၢ်လီၤၦၤဃိ၁်ဖိလၢအဘၣ်ဟးထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီဘူးထီၣ်အဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်

257
0
Photo: Crd.

လါအီးကူး ၂ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါအီကူး ၁ သီ လါဃိးလါၦဲၤအနံၤန့ၣ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဒ၀ဲၢ်၀့ၢ်ဃိာ်ပူၤ တၢ်ပျၢ်လီၤၦၤဃိာ်ဖိလၢ အဘၣ်ဟးထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီဘူးထီၣ်အဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်ဒီး ဘၣ်ဆၣ်ဖဲန့ၣ်အကျါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိတပၣ်ဃုာ်နီတဂၤဘၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိအဟံၣ်ဖိဃီဖိ အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဃိးလါၦဲၤအနံၤန့ၣ်သုးမီၤစိရိၤဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤဃိာ်ကိးဖျၢၣ်ဒဲး ကပျၢ်လီၤ ၦၤဃိာ်ဖိ(၇၇၄၉)ဂၤဒီးဖဲန့ၣ်၀ံၤလီၢ်ခံဒ၀ဲၢ်ဃိာ်ပူၤတၢ်ပျၢ်လီၤၦၤဃိာ်ဖိအဂၤ(၃၀)ဘျဲၣ်အံၤအကျါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ တပၣ်ဃုာ်နီတဂၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤလၢအဟဲက့ၤထီၣ်ခဲအံၤတဖၣ်န့ၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢအကဘၣ်ဟးထီၣ်န့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲ(၆)လါလီၤႉ ၦၤဟဲက့ၤထီၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဒၣ်ထဲအလီၤဘၣ်တၢ်ကမၣ်လၢအတမျာ်တၢ်ႇအဟုၣ်တၢ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မူးတၢ်ရၢ်ခီန့ၣ်တပၣ်ဘၣ်ႉယ၀ၤန့ၣ်လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤ(၃)နံၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကွီၢ်မ့ၣ်မီၤနီၤႉ ခဲအံၤအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ဒံးႉမ့မ့ၢ်လၢယတံခီန့ၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢဃိာ်ပူၤအနံၣ်တဆံဘျဲၣ်ညါႉၦၤတထုးလီၤစှၤအ၀ဲမုၢ်နံၤမုၢ်သီစ့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဃိာ်ဖိ(၇၇၄၉)ဂၤလၢသုးမီၤစိရိၤပျၢ်ဖျဲးထီၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျါန့ၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိပၣ်ဃုာ်ၦဲၤဂၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိကရူၢ်(AAPP)ထၢဖှိၣ်မၤနီၣ်စရီအဖၢမုၢ်လီၤဒီး ဒ်တၢ်မၤန့ၢ်စရီအသိးန့ၣ် ၦၤဟဲက့ၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ(၁၂၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် AAPP ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စရီလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီန့ၣ်မၤလီၤတံၢ်အီၤအဖၢမုၢ်လီၤမီၤနီၤႉအဃိပတဲလီၤတံၢ်တသ့ဒံးဘၣ်ႉ တုၤလၢတဂီၤညါအံၤဒုၦၤပျၢ်လီၤအကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ(၁၂၀)ဘျဲၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ် တီၣ်ကလ့ဃိာ်ပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤပျၢ်လီၤ၀ဲၦၤဃိာ်ဖိ(၂၅၈)ဂၤဒီး ဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးၦၤဃိာ်ဖိ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ