Home တၢ်ကစီၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃု၁်ဒီးကလံၤစိးသိၣ်မှံၤကရူၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃု၁်ဒီးကလံၤစိးသိၣ်မှံၤကရူၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

278
0
Photo: Crd.

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကီၢ်ပယီၤကလံၤစိး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကလံၤစိးသိၣ်မှံၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်(၃)ဒူၣ်လၢအမၤ၀ဲဒၣ် (Operation 1027) တၢ်ထီၣ်ဒုးအံၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်လၢအဂၤတဖၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤ ကလံၤစိးသိၣ်မှံၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး ကိကၣ်(MNTJP/ MNDAA)ႇ ပလီၣ်(PSLF/ TNLA) ဒီး ရၢၣ်ခၢၣ်(ULA/AA)တဖၣ်အံၤ စးထီၣ်နုာ်လီၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကလံၤစိး ကီၢ်ဆၣ်တၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးဒီး တုၤလၢခဲအံၤတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲအသိး တၢ်မၤန့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်သးအံၤန့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့စံး၀ဲလၢ အိၣ်ဆၢထၢၣ်တပူၤဃီဃုာ်ဒီး တၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်ဃုာ်ဒီးသိၣ်မှံၤ(၃)ဒူၣ်အံၤဒီးတၢ်ပာ်သးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အိၣ်ဒ်သိးသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤသုးကီၣ်ကးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်လီၤႉယဆိမိၣ် ကလံၤစိး သိၣ်မှံၤကရူၢ်တဖၣ်ကမၤန့ၢ်အါထီၣ်ပယီၤသုးကလၢၤအါန့ၢ်အ၀ဲအံၤလီၤႉကယဲၢ်မ့ၢ်ကရူၢ်ကရၢလၢအနုာ်လီၤထီဒါသုးကီၣ်ကးဒီးကလုာ်ဒိၣ်စိသနူခဲလၢာ်န့ၣ်ပတၢ်ပာ်သးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အံၤလီၤဂာ်လိာ်အသးလီၤႉကအိၣ်ဒၣ် လၢကျဲတၢ်ကူၣ်တရံး တဒ်သိးလိာ်သးဘၣ်လီၤမီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်န့ၣ်ကအိၣ်ဒ်သိးသိးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်ပယီၤကလံၤထံး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ကီးတရံးဒီးကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA),တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်သုးကရူၢ်(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤဒီးခံခီခံကပၤတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: Crd.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤသနူႇကလုာ်ဒိၣ်စိသနူကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်တုၤသိးထဲသိးကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲဒီးဒ်န့ၣ်အသိးကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဃုာ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်ႇဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ကဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ကလံၤစိးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးကရူၢ်အတၢ်အိၣ်သးလၢတကီၢ်ခါခဲအံၤအသိးန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိ၀ဲယိၤဒိၣ်ကလံၤစိး (ခၠ့စွ့ၤဟီၤ)၀့ၢ်အံၤန့ၢ်၀ဲလံဒီးဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအသုးကလၢၤအိၣ်အဖျၢၣ်(၅၀)ဘျဲၣ်ဒီး ခါလၢကဟဲဆူညါကဆဲးမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဂ့ၢ်န့ၣ် (MNDAA)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စံးဘၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်သန့ တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤကလံၤစိးအဃိလီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဘၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီၢ်ပယီၤကလံၤထံးတကပၤစ့ၢ်ကီးခီဖျိ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိၦၤကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီးလၢမၠၣ်၀တံၣ်ႇကီးတရံးႇဖၣ်အၣ်ႇမီၣ်လမၠဲၣ်ကျဲဒီတကျိၤန့ၣ် ဒုးယၤတၢ်ဖ့ၣ်စၢကဲထီၣ်၀ဲလၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤႉ