Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဃိကီးတရံးပူၤကျးဒီးဟံၣ်ဃီဟးဂီၤအိၣ်လၢအကယၤ

တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဃိကီးတရံးပူၤကျးဒီးဟံၣ်ဃီဟးဂီၤအိၣ်လၢအကယၤ

159
0
Photo: CJ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၃ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် အဟံၣ်အဃီဃုာ်ဒီးကျးဆါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤလီၢ်ၦီၢ်အိၣ်လၢအကယၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအထံၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သးဒီးအမဲာ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီ မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးစးထီၣ် ကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်သုးပာ်ဖှိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤ အံၤဒီး ခီဖျိကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲခးလီၤတၢ်အဃိၦၤကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီဃုာ်ဒီးကျးဆါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤၦီၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကမျၢၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤဒုအါဒၣ်တက့ၢ်ၦၤဟံၣ်ၦၤဃီဟးဂီၤလီၤႉလၢက၀ီၤဒ့(၇),က၀ီၤဒ့(၃)တကပၤန့ၣ် ဟံၣ်တနီၤမ့ၣ်အူဟီၣ်ဟးဂီၤဒီဖျၢၣ်လီၤတအိၣ်တ့ၢ်နီမံၤလၢၤဘၣ်ႉကျးအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်နါက့ဟးဂီၤခဲလၢာ်လီၤႉ ၦၤဟံၣ်လၢအဟးဂီၤအလီၤၦီၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့တယးဒုကအိၣ်လၢတကယၤဘျဲၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်သုးကီၣ်ကးအခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၇)အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူ၀့ၢ်ပူၤဒီး ၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဃၢၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိကဘီယူၤစ့ၢ်ကီးဟဲခးလီၤတၢ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဃီဟးဂီၤ တကးဒံးဘၣ်ၦၤကမျၢၢ်ဃုာ်ဒီး ၦၤဖိဒံဖိသၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကအိၣ်လၢအဂၤ(၂၀)ဘျဲၣ်ညါ အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ

က၀ီၤဒ့(၃)ပူၤကမျၢၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢပဟံၣ်ကပၤဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အမဲာ်ညါမီၤနီၤႉ ၦၤဖိသၣ် သံတဂၤႇအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်နါက့ဟးဂီၤႉမ့မ့ၢ်ၦၤလၢအဂၤခီန့ၣ်ဂ့ၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟးစံၣ်ဆိဃာ်လံအဃိ အကစၢ်တအိၣ်ဘၣ် ဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဒ်န့ၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤဃုာ်ဒီး၀့ၢ်ခိၣ်၀့ၢ်ဒူသ၀ီၦၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်လီၢ်အဂၤကအိၣ်၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်အဂၤခံကလးဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတၢ်မၤနီၣ်စရီပူၤအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အၦ့ၤ ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဒီးဒ်န့ၣ်အသိးၦၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအံၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ