Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1087 POSTS 0 COMMENTS

ကၠီၣ်တဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ ကမၤ၀ဲ သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူး

ယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(၅)ဘ့ၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးကညီသးစၢ်ကလုာ်ဒူၣ်(၆)ဒူၣ်တဖၣ် ကမၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါမးရှးအလၢာ်လၢ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး(Bodhivijjalaya)ဖၠၣ်စိမိၤကၠိအဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤႉ မဲၢ်ဆီး၊ အူဖၣ်၊ ဖိဖရၣ်၊ မဲၢ်ရးမၣ် ဒီးထၣ်ဆီၣ်ယါကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီ၊ လါဟူၣ်၊ မၠီၣ်၊ အခၣ်၊ လံၤဆူ၊ (Mien) ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ=၂၄သီအနံၤ မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲအဂ့ၢ်ကညီသးစၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ(Youth People...

ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် တဃူတဖိးဘၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် (KNLA) သုးရိၣ်မဲခိၣ် ကျၢၢ်စံး၀ဲ

ယနူၤအါရံၤ ၃၁သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတအိၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤ ဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ် စံးလီၤ၀ဲ ဖဲတနံၤအံၤယနူၤအါရံၤ(၃၁)သီ၊ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်၀ဲ (၇၀)နံၣ်အမူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ် စံး၀ဲလၢ“တၢ်ပၢၢ်ဆၢအတီၢ်ဘၣ်ယံာ်၀ဲတုၤခဲအံၤန့ၣ်ပ၀ဲကလုာ်တဖၣ်၊ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်၊ ကရူၢ်ဖီစုက၀ဲၤ တဖၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး စှၤစ့ၢ်ႉ ဖီလိာ်စုမၤသကိးတၢ် ဂံၢ်စၢ်အဃိ အခဲအံၤအိၣ်ၦဲၤဒူၣ်လဲၣ်န့ၣ်...

အီၣ်ဘုသီခိၣ်ကဲကွလၤ, မ့ၢ်စၢၤသွဲၣ်မူဒါတၢ်မၤ

စီၤလီဒူ( လါယနူၤအါရံၤ,၂၁၀၉နံၣ်) မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဘူးထီၣ်ဖဲမုၢ်တၢ်ကပီၤအယဲၤတဖၣ် ကဟဲဖျါထီၣ်၀ဲကတီၢ်လၢနံၣ်ထီၣ်သီပျီၦၤကိးဂၤဒဲး ဟဲ ကူကၤထီၣ်၀ဲကူကၤ ကညီ ကိးဂၤဒဲးလၢပျီဒီဘ့ၣ်အပူၤဒီးလၢန့ၣ်အကျါသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်၊ မုၣ်လိၣ်ဘိ၊ ခွါလိၣ်ဘိ စှၤဂၤဟဲယီးထီၣ်၀ဲထဲၢ်၊ ၦာ်၊ ကု၊ ကုၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးခိၣ်မီာ်(ခိၣ်သလုး)၀ံၤ ပိာ်လိာ်သးခံတဂ့ၢ်ဒီး လဲၤနုာ်လီၤ၀ဲဆူ ကရၢၢ်လၢတၢ်ဒုးဃာ်၀ဲလၢ၀ၣ်က့တဖၣ်၊ အကပၤအိၣ်ဒီး သ့ၣ်တထူၣ်လၢအဘျးလီၤဃာ်၀ဲဒီးမ့ၤတီၤဘိၣ်၊ ဆ့ကညီ၊ ခိၣ်ဖၢၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂၤတဖၣ်၊ ဒီးကရၢၢ်၀ဲန့ၣ်အသး ကံၢ်တီတီပာ်ပူ ထီၣ်ဃာ်၀ဲဘုသၣ်လၢအဘ့ၣ်ဘီဘီ တပူၣ်ဒီးလဲၤပာ်လီၤ၀ဲထဲၢ်၊...

ထံဒိၣ်ကတီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဟးဂီၤအလုၢ်အပှ့ၤကအိၣ် လၢအကကွဲၢ် (၁၇၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် အပူၤကွံာ် ၂၀၁၈နံၣ် စးထီၣ်လၢလါယူၤလံတုၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ထံဒိၣ်ထံလုၢ်ဘၢတၢ်အဃိ လၢကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲလၢ စ့ပယီၤအကကွဲၢ် တကလးနွံကထိ(၁၇၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤ၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိလၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢန့ဆၢၣ်တၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိအလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ၦၤဂ့ၢ်၀ီၦၤမၤတၢ်ဖိတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤကျိၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးနုာ်လီၤဃုထၢမၤနီၣ်မၤဃါ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဖဲဖၣ်အၣ်၊ လူၢ်ပျဲၢ်ဒီး ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် အပူၤ သ၀ီ(၁၉)ဖျၢၣ်...

ခီဖျိပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်၊ ပနၢ်တဖၣ်ဘၣ်သံ

ယနူၤအါရံၤ၂၉ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့=၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲယနူၤအါရံၤ၂၅ ဒီး ၂၆သီအနံၤ ပယီၤပဒိၣ်အသုးခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီဖိအိၣ်ဆိးလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ဖိဒံဖိသၣ်သးၦၢ်ပၣ်ဃုာ်သ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအမ့ၢ်ပနၢ် တဖၣ်သံ၀ဲအဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သုးက့=၅ သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ဖဲ၂၆သီ ဟါလီၤခီ(၅) နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် စှီၤမုၢ်ပျီ သ၀ီဖိဟဲက့ၤခီကျဲဒီးပနၢ်တဖၣ်ကတီၢ် ပယီၤသုး လၢအဟံးကျဲတၢ် ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်ခး၀ဲၦၤကညီဒီးပနၢ်သ့ၣ်ဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၦၤကညီဘၣ်ဒိတအိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ပနၢ်...

ကညီသးစၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤသ့ၣ်တဖၣ်မၤ၀ဲ (Karen Youth Fellowhip)

ယနူၤအါရံၤ၂၉သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါဖီမွံၤရှါ ဒ်သိးကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဃူဖိးအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီး ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲ ကညီသးစၢ်လၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်(၁၁)အပူၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲအံၤ သးစၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ( Karen Youth Fellowship) တခါ ဖဲယနူၤအါရံၤ၂၉သီလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲၤန့ၣ်အပူၤ ကညီသးစၢ်ကရၢ (KYO)ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ(KYN)ဒီး ကညီသးစၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကမံးတံာ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကညီသးစၢ်ကရၢခိၣ် စီၤလၢၢ်နၢၢ်စံး၀ဲလၢ “ကညီခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤတ့ၢ်၀ဲအနံၣ်(၇၀)ဘျဲၣ် တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအံၤ...

ကီၢ်ပယီၤသုးပဒိၣ်ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်လီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

ယနူၤအါရံၤ၂၈၊ ၂၀၁၉နံၣ်၊ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်။ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ် တၢ်အၢၣ်လီၤအံၤအ ဖီခိၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤမၤကမၣ်ထီဒါ၀ဲအဂ့ၢ် ဖဲယနူၤအါရံၤ (၂၅)သီအနံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်အ၀ဲအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တခါလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ က့ၤထုးထီၣ်က့ၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဖဲ လါယနူၤအါရံၤ (၂၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်ကီၢ်ပဒိၣ်သုးတၢ်ပာ်ဖျါအဖီခိၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အံၤန့ၣ် လၢမုၢ်ထီၣ်ကလံၤစိးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၊ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်၊ (ကါရိတါ)ဟီၣ်က၀ီၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၊ ဘျံးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ထၢ၀ဲအခိအသွဲ(၂)ဘျီ၊ ကလံၤစိးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၊ လၢၢ်မုၢ်ပျီကျဲဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ခးစဲးပြဲး၀ဲ(၉)ဘျီ၊ သိလ့ၣ်မ့ၣ်ပိၢ်(၂)ဘျီ...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ခိၣ်ကျၢၢ်ပဒိၣ်စီၤဘံလၢၢ်စူးကွံာ်အသး

ယနူၤအါရံၤ ၂၇သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤမၠးအူသၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့-၄) ၦၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤဘံလၢၢ် စူး ကွံာ်အသး ဖဲယနူၤအါရံၤ(၂၆)သီ၊ ဟါခီ (၈)နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ရံၣ်ဘူၣ်လ့ၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤ လၢပသိၣ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤႉ ပဒိၣ်စီၤဘံလၢၢ်အံၤ အမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ ဘျံးဒ၀ဲၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤအသိးဒီး ဖဲအ၀ဲစူးကွံာ်အသးကတီၢ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ (၆၈)နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်တဂၤ၊...

တၢ်ကကွဲးကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂ့ၢ် ကမံးတံာ်စံး၀ဲ

ယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်၊ စီၤထိလ့။ ကီၢ်ပဒိၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကၠိတဖၣ်အပူၤ ဒ်သိးသိၣ်လိ၀ဲလံာ်ကညီကလဲၤအသး တခါဃီအဂီၢ် တၢ်ကကွဲးပာ်လီၤ၀ဲ ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အံၤ တၢ်ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးအီၤအဂ့ၢ် တၢ်ကွဲးပာ်လီၤကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ် ကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ဆၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်(၅)ဘ့ၣ်အပူၤ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်၊ ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်ကမံးတံာ်အံၤ ဖဲ၂၀၁၈နံၣ်၊ လါယူၤလံ၂၈သီအပူၤ ဒီးလၢတၢ်ကွဲးပာ်လီၤလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်တၢ်မၤကတီၢ်အံၤကျိၣ်စ့တၢ်လိၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ကမံးတံာ်နဲၣ်ရွဲၣ်မါသါ၀့အူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ “ၦိၢ်ဒီးစှီၤတတီၤအလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အဂီၢ်ကရူၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ထံၣ်လိာ်အသးလၢ၀့ၢ်တကူၣ်တလါန့ၣ်သၢသီန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဂီၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ၊...

မ့ၤဖျၢၣ်ဝါဟဲက့ၤအီၣ်က့ၤႇ ကွဲမု၁်နၤဖဲ ကီၢ်သူလ့ၤ

-စီၤကီၢ်ဖျါစ့(လါယနူၤအါရံၤ-၂၀၁၉) (၁)လၢထံးလၢသီပကညီႇ အီၣ်သကိးမ့ၤတဖျၢၣ်ဃီ ပၢ်စဂီၤဒီးမိၢ်ပအိၣ်ႇ လၢခံလီၤစၢၤစှီၤဒီးပှိၢ် ခ့မ့ၢ်သံပ၁်တ့ၢ်အဖံးႇ ၦၤကညီသံန့ၢ်အမံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢႇ တူၢ်တန့ၢ်ကညီပၢၢ်ဆၢ. (၂)တလၢၤမီစိၤအခ့ခါႇ ကညီဘၣ်ပၢၢ်ဆၢထီဒါ ပယီၤမီစိၤတုၤကဒီးႇ ထွံၣ်ဖါကျံအ့ၣ်ယူၢ်မၤဂီၤ ကွၢ်တရံးက့ၤပလီၢ်ခံႇ တၢ်စံၣ်စိၤအုၣ်သးဒ်အံၤ တၢ်ပၢၢ်ဆၢခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိႇ ကစၢၢ်ယုၤသုလၢထါဖိ (၃)ကွၢ်ကဒီး တၢခွံလွံၢ်ခွံႇ (၁၉၄၉) တုၤခဲအံၤအိၣ်နံၣ်နွံဆံ (၇ဝ) စံၣ်စိၤနု၁်ပၢၢ်ဆၢထီဒါႇ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုးခံဘျီခါႇ BIA မၤသံမၤဆါ ကညီဖိဂၢ်သွံၣ်ဂၢ်စီႇ ဒ်ဂ၁်လွံၢ်တဲ၁်သံကလီ (၄.)ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုးဝံၤလီၢ်ခံႇ ဘၣ်ဖဲ တၢခွံလွံၢ်ယဲၢ်နံၣ် (၁၉၄၅) ကညီဖိခိၣ်နၢ်တၢၣ်ပီၣ်ႇ KCO ဝဲၤလီၤအိၣ်ထီၣ် ခံခွံႇ...

EDITOR PICKS