Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1087 POSTS 0 COMMENTS

ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ကသူအါထီၣ်(Food Card )

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ (The Border Consortium-TBC )လၢအဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤ ဒဲက၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ သုးကျဲၤ၀ဲ လၢကစူးကါအါထီၣ် (Food card ခးက့) အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆နံၣ်၊ လါယူၤလံန့ၣ်...

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဟီၣ်က၀ီၤ မိၢ်ဒၢဒီး (၂)နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နၣ်ဖီမွံၤရှၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်ဆီလီၤအသးတၢ်လီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤ၊ တၢ်လီၢ်လၢအစီၤစုၤဒီးခူခိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အပူၤ မိၢ်ဒၢ်တဖၣ်ဒီး ၂နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အဂီၢ် ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စ့တၢ်မၤစၢၤဆူ ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ KDHW အအိၣ်တဆီန့ၣ်လီၤႉ မိၢ်ဒၢဒီးဖိသၣ်ဆံးသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကလၢၦဲၤဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ် ပညိၣ်ဃာ်၀ဲဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်၊...

၂၀၂၀ နံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤ ကညီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးအဂီၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) သဆၣ်ထီၣ်

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါဖီမွံၤရှါ ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်တဲသကိးအီၤလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤကန့ၢ်အဂီၢ် နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ကညီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိး၀ဲအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ် ပဒိၣ်စီၤတီနံ သဆၣ်ထီၣ်အခံ ဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤ ၦဲၤ ၇၁နံၣ် ဖဲ ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ ၀့ၢ်မၠီမၠးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ...

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကပာ်ကဲအီၤအဂီၢ် (KWO) ဃ့ထီၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကထုးကွံာ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကပာ်ပနီၣ် ပာ်ကဲ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂ့ၢ် ကညီပိာ်မုာ်ကရၢ(KWO) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ (NLD) ပဒိၣ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ အဖီလာ် ပၢၤကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်...

တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအဂီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရၢတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤထိလ့ တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢအဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအသးအဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ် ဖဲဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇သီအနံၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် မၤ၀ဲ ၂၁ ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ် ဖှိၣ် (Forum) လၢ၀့ၢ်တကူၣ်၊...

ကီးတရံး-အ့ၣ်ဒူၣ်ကျဲ တၢ်ကမၤစှၤလီၤ၀ဲတၢ်ထၢတိၤခိသွဲတဖၣ် တအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်စံး၀ဲ

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ အ့ၣ်ဒူၣ်-ကီးတရံးအဘၢၣ်စၢၤကျဲမုၢ်လၢတကီၢ်ခါ တၢ်ပတုာ်ဃာ်တၢ်ဘှီကျဲ တၢ်ဖံး တၢ်မၤအံၤ ကျဲဟးဂီၤနးနးကျံၤကျံၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထၢ၀ဲကျဲ၊ တိၤတဖၣ်အခိအသွဲဒ်အလီၢ်လီၢ်အသိးဒီး တၢ်ကမၤစှၤလီၤတၢ်ထၢတၢ်ခိတၢ်သွဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ် လၢနံၣ်၀ဲအံၤအပူၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်ကိတိာ်အူစီၤပၠံၤသၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ ကျဲတၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤဒံးဘၣ်အဖီခိၣ် ၦၤလဲၤၦၤက့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကထၢစှၤလီၤ၀ဲ တၢ် ခိတၢ်သွဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်တအိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇...

တၢ်ကဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဟဲအါထီၣ်

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကဟးလူၤဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်ဒီး သိလ့ၣ် ယီၢ်(ဆဲးကဲး)တဖၣ် အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်အါထီၣ်၀ဲဒီး သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ် အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ခံနွံတနွံ တုၤကတီၢ်အံၤတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ကူလဲၢ်မၤကၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး...

ထ့ကူာ်လါ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤ ဒ်ညီနုၢ်အသိး

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ ထံထၣ်စွ့ဟီၣ်က၀ီၤ ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ ပါတနီၣ်၊ ၀ါခဲၣ်မး၊ မအူၣ်ပ့ၣ်၊ ညီၣ်တိ၊ ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အပူၤ မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီနံၣ်(၂၇၅၈)နံၣ်အဂီၢ် ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ လၢအလီၤဘၣ်ဖဲ ထ့ကူာ်လါထီၣ် ၁သီ (ဖဲ ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၅)သီအနံၤ)အံၤ ဒ်တၢ်မၤလၤကပီၤညီနုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ သလ့ၤလါထီၣ်တသီအနံၤအံၤ ကီၢ်ပူၤ၊ ကီၢ်ချၢ...

About KIC

ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ် (KIC)အံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ပညိၣ် ဒ်သိး တၢ်ကခီနီၤအါထီၣ်သကိး၀ဲ တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ၊ တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်သးလၢ ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ် ၊ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အခွဲးအယာ် ၊ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဂ့ၢ်၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီး ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲ “ကညီကလုာ်တၢ်ကစီၣ်” လၢ ပၣ်ဃုာ်၀ဲ ကျိာ်(၂)ကျိာ်လၢအမ့ၢ်...

၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖး (FBR) ကသံၣ်သရၣ် စီၤကၠိစဲးဒိးန့ၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၂၀၁၈နံၣ်အဂီၢ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ စီၤကၠိစဲး လၢအဟူးဂဲၤမၤ တၢ်လၢ(Free Burma Ranger-FBR)အံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ၃၁သီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ သုးက့(၅)အပူၤ လၢတၢ်မၤလၤ ကပီၤ၀ဲကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် (၇၀)နံၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤကၠိးစဲး မ့ၢ်၀ဲ...

EDITOR PICKS