Home Authors Posts by KIC News

KIC News

1659 POSTS 0 COMMENTS

ပဒိၣ်မါရှၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖး(၁၃)ဂၤတဂၤ စီၤမ့ချ့လၢအဟူးဂဲၤလၢၦၤဂ့ၢ်၀ီဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤခိၣ်ဖး

လါအီကူး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ၂၀၂၀ နံၣ်အဂီၢ် KNU- ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖး(၁၃)ဂၤတဂၤအဂီၢ် ၦၤဟူးဂဲၤၦၤဂ့ၢ်၀ီတဂၤလၢအမ့ၢ်စီၤမ့ချ›ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲခိၣ်ဖးတၢ်လၤကပီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်(Harmony Youth Association)ဒီးလၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကရူၢ်အၦၤနဲၣ်တၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ်စီၤမ့ချ့အံၤ ဟးဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်လၢလီၢ်က၀ီၤအပူၤအမဲာ်ညါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အဂီၢ်အ၀ဲဟူးဂဲၤဖံးမၤဘၣ်ထွဲဒီးကူၣ်သ့အဖီခိၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးလၢဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲတနံၣ်တဘျီအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲအီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ “စီၤမ့ချ့အံၤလၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိအပူၤ အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဟူးဂဲၤ မၤတၢ်လၢကမျၢၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကွၢ်ကပာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ...

သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF) သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဟံ၀ဲတၢ်ဒီသဒၢလၢလီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဟူးဂဲၤ၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါအီကူး ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤ အသုးဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသုးတဖၣ် ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဒီသဒၢလၢ လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတဖၣ်အအိၣ်ဒီး လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဟူးဂဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤအသုးခီၣ်ချ›သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၆)ဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဖဲလါအီကူး ၇ သီအနံၤ န့ၣ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤခိ၀ံၣ်ၦၤဆါတဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲ Oxygen

လါအီကူး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါလၢအ Oxygen (အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်)လီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤကလီတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤၦၤလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါတနီၤန့ၣ် တလဲၤဒိးပၠးကူစါယါဘျါသးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဘၣ်ဒီး ခီဖျိကူစါယါဘျါသးလၢဟံၣ်လီၤအဃိ လၢကဟးဃုန့ၢ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ထံအဂီၢ်တၢ်ယံၤတၢ်နီၢ်အိၣ်၀ဲအသိး ဃုတဘၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အၣ်နၣ်တၣ်ကသံၣ်ဒၢးလၢအကူစါယါဘျါကလီတၢ် ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအမၤစၢၤ၀ဲကရူၢ်လၢအဟးမၤစၢၤကလီတၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤဒုထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတစဲးလၢအီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်သီခါဒုမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်၀ဲအံၤတကးဒံးဘၣ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးၦၤဆါလၢအိၣ်တၢ်ချၢတဖၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲဒုအိၣ်လီၤမီၤနီၤႉ မ့န့ၢ်အခါဒၢးန့ၢ်ႇမ့တန့ၢ်အခါဒၢးတန့ၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၣ်ကစံၣ်ကၠံၣ်ဒၢအဃိ...

KNU သုးက့ ၁ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ် စူးကွံာ်အသး

လါအီကူး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၁၀)သီ ဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၁)သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ်(၅၆)နံၣ် စူးကွံာ်အသးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ်အံၤ စူးကွံာ်အသးဖဲဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် မယါကိသ၀ီအပူၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤအစိၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟဲက့ၤစိာ်၀ဲဆူအအိၣ်တၢ်လီၢ်သးဟီထံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်...

ကမျၢၢ်လၢအလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် KNU ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဟုသး

လါအီကူး ၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခီဖျိထံဒိၣ်ဃိၣ်ယွၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲလါအီကူး ၇ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ဟုသးဒီး ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိထံဒိၣ်ဃိၣ်ယွၤႇတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤ၀ဲအဃိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတဖၣ် ဟဲကီခဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးထံဒိၣ်အဃိ ၦၤသူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်တၢ်တသ့ဒံးဘၣ်ဒီး ဒ်သိးၦၤလၢအလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ဒွါအဂီၢ်...

အၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘးထီၣ်အဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤကသကိးတၢ်အဂ့ၢ် PPST စံး၀ဲ

လါအီကူး ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီအၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီ အဖီခိၣ် PPST သဂၢၢ်၀ဲဒီး ဒ်သိးတၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤကတုၤထီၣ်ဘးထီၣ်အဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢလၢအဆဲးလီၤ(NCA)တဖၣ် တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲကရူၢ်(PPST) ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲမဟါ(လါအီကူး ၅)သီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤအခါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲမဟါ(PPST)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလီၤဆီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲအံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ် တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်ဘြူၣ်နဲထံကီၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်(၂)...

တၢ်သုးကွံာ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခီကရဲးအဖီခိၣ် -ကၢးဒုးသ့ၣ်ညါထံဖိကီၢ်ဖိအဂ့ၢ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးအိၣ်ထီၣ်

လါအီကူး ၅ သီႇ ၂၀၂၁နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တနံၣ်အံၤဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ပာ်၀ဲလၢတၢ်ကမၤ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢ(၁၇) ဘျီတဘျီ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တကီၢ်ခါလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ခီဖျိသုး ဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်က မီၤဒီး ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါသံသ-တိာ်တၢ်အိၣ်သးအဃိ တၢ်တမၤဘၣ်ဒံးခီကရဲး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သုး ကွံာ်၀ဲမုၢ် နံၤမုၢ်သီတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီးကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးဟဲက့ၤကဲ ထီၣ်ကဒါအဃိ...

တချုးတၢ်ဃုထၢထီၣ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်ဒံးဘၣ်အကတီၢ် (EC)ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲ

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ›စူးကွံာ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ်က့ၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်စိအလီၢ်အဂီၢ်တသ့ဒံးဘၣ်အဃိ တၢ်ဘၢၣ်စၢၤအတီၢ်ပူၤလီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်(EC)ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (DKBA)လံာ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအပူၤအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်(လါယူၤလံ ၂၁)သီအနံၤ သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမိၤရှ့စူးကွံာ်သးခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဒီး လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ်သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်အသီအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဃိ တၢ်ကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တသ့ဒံးဘၣ်ဒီး ဖဲတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအတီၢ်ပူၤ...

တၢ်ဆီတလဲကွံာ်သုးကီၣ်ကးဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်စိတၢ်ကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါအီကူးထီၣ် ၁ သီအနံၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲသုးကီၣ်ကးအံၤ ဆီတလဲက့ၤ၀ဲအမံၤဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤက အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤယံၤ(၆)လါ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆီတ လဲက့ၤ၀ဲသုးကီၣ်ကးဆူကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒ်သိးထံဂုၤကီၢ်ဂၤကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤဒီးဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဆဲးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကရၢခိၣ်(၂)ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ...

KNU/KNLA-PC သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤန့ၢ်စိမၠးလဲၤပူၤကွံ၁်

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါအီကူး ၃ သီ မုၢ်နၤခီ(၁၀း၃၀)ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ (KNU/KNLA-PC) သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤန့ၢ်စိမၠး(ကိး)စီၤတ့လ့ လဲၤပူၤကွံာ်ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးအီၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်စီၤန့ၢ်စိမၠးလၢအသးနံၣ်အိၣ်(၄၆)နံၣ်အံၤ ဖဲအ၀ဲၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ် လၢအမ့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်စီၤန့ၢ်ကီၢ်မၠးဟံးမူဒါလၢ KNLA- ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ်(၂၀၂)ဒ်သုးရ့ၣ်ခိၣ်အကတီၢ် အ၀ဲဟံမူဒါဒ်သုးဒ့ခိၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ(၂၀၀၉)နံၣ်အခါ အ၀ဲက့ၤလီၤဆူတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးဒီးဟံမူဒါဒ်(၇၇၇)ဒုးယၤလီၤဆီ...

EDITOR PICKS

ဒ်သိးခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလဲၤတရံးသးကဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်ၦၤတ၀ၢဒီးကမျၢၢ်ၦၤဖးလံာ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉဆီၣ်လီၤ (SUBSCRIBE BUTTON)ဒီးနုာ်လီၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပၣ်ဃုာ်သကိးလၢ (MEMBERSHIP PROGRAM)သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ