Home တၢ်ကစီၣ် ကညီသးစၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤသ့ၣ်တဖၣ်မၤ၀ဲ (Karen Youth Fellowhip)

ကညီသးစၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤသ့ၣ်တဖၣ်မၤ၀ဲ (Karen Youth Fellowhip)

370
0

ယနူၤအါရံၤ၂၉သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါဖီမွံၤရှါ

ဒ်သိးကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဃူဖိးအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီး ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲ ကညီသးစၢ်လၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်(၁၁)အပူၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲအံၤ သးစၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ( Karen Youth Fellowship) တခါ ဖဲယနူၤအါရံၤ၂၉သီလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲၤန့ၣ်အပူၤ ကညီသးစၢ်ကရၢ (KYO)ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ(KYN)ဒီး ကညီသးစၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကမံးတံာ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ်ကရၢခိၣ် စီၤလၢၢ်နၢၢ်စံး၀ဲလၢ “ကညီခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဟူးဂဲၤတ့ၢ်၀ဲအနံၣ်(၇၀)ဘျဲၣ် တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအံၤ ကနၢ်ပၢၢ်ဒီးကဟံးထီၣ်မူဒါအဂီၢ်၊ ကညီသးစၢ်လၢကီၢ်ပူၤ တဖၣ်ကဃူဖိး အဂီၢ်လိၣ်၀ဲဒီးကတိစၢၤမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ကညီခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤ၀ဲအတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်တဖၣ် ကညီသးစၢ်ကရူၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်(KYO,KYN,KSNG,KWO)သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤ၀ဲအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်၊ လၢအပူၤကွံာ်ကညီတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး(Youth Seminar) အပူၤကမံးတံာ် (၁၅)ဂၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤဆူမဲာ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဆူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲန့ၣ် ကညီသးစၢ်လၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်(၁၁)ဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ်ဧရၣ်၀တံၣ်၊ ၀့ၢ်တကူၣ်၊ ပကိ၊ တီအူ၊ တလၢၤ၊ သၣ်တီၣ်၊ ကရ့ၣ်နံၣ်၊ တနီတရံၣ်၊ ကီၢ်ပယီၤထးခီ၊ ကီၢ်ဆၢဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲဒီးကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်၊ ဒဲက၀ီၤအပူၤ ဒီးခီလ့ၣ်ကၠိတဖၣ်အပူၤ ကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်၂၀၀ဃၣ်ဃၣ် လဲၤထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ