Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်လးအူ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ထံဒိၣ်,ဟီၣ်ခိၣ်လာ်အဃိ သံတဂၤ,လီၤမၢ်(၇)ဂၤ

မဲၢ်လးအူ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ထံဒိၣ်,ဟီၣ်ခိၣ်လာ်အဃိ သံတဂၤ,လီၤမၢ်(၇)ဂၤ

903
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤသ့မၠ့ၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်ဟီၣ်ဆီၣ်တၢ်ပၢ, မဲၢ်စရံယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးအူကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲ က၀ီၤ,က၀ီၤ ဒ့နီၣ်ဂီၢ်(၁)အပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီဟါလီၤခီန့ၣ် ခီဖျိထံဒိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် လာ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးအဃိ ဒဲက၀ီၤဖိသံ ၁ဂၤ,လီၤထွံလီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံး(KRC) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

KRC မဲၢ်စရံယါ၀ဲၤဒၢးပှၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤပှ့ၤဒိၣ်စံး၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤစရီအပူၤသံ၀ဲ(၁)ဂၤ, လီၤမၣ်(၇)ဂၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတခီအိၣ်၀ဲ(၁၁)န့ၣ်လီၤ .တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ၆ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.” အဂ့ၢ်တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ် လီၤ.

တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢအဟးဂီၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဃီတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ(NGO)ရူ, တၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးကတီၢ်ဒဲက၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ် စီၤပှ့ၤဒိၣ်ဆဲးတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ပှၤလၢအလီၤမၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကတီၢ်အံၤတၢ်ထံၣ်က့ၤအသံစိၣ်တနီၤလံဘၣ်ဆၣ် အအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတနီၤအဖီခိၣ်ဒဲက၀ီၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်, (NGO)ကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤမၤစၢၤ တၢ်ကရူၢ်တဖၣ်ဟဲတုၤဒီးလူၤဃု၀ဲအဖၢမုၢ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မဲၢ်လးအူကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ပှၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၉,၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး လၢအပူၤကွံာ် ထံဒိၣ်, ဟီၣ်ခိၣ် လာ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် ဒ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီအဂ့ၢ် ဒဲက၀ီၤပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.