Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဟဲသံကွၢ်သံဒိး မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤဖိ လၢကက့ၤလီၤဆူအလီၢ်အကျဲတဖၣ်၀ံၤ

တၢ်ဟဲသံကွၢ်သံဒိး မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤဖိ လၢကက့ၤလီၤဆူအလီၢ်အကျဲတဖၣ်၀ံၤ

1824
0

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ကယီၤကီၢ်ဆၢ၊ မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဂ့ၢ်၀ီ ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်၀ဲၤဒၢး (UNHCR) အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ (Voluntary Repatriation Center-VRC ) လၢအမ့ၢ်တၢ်က့ၤကဒါက့ၤလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သး အံၤအ၀ဲၤဒၢးအပူၤ ၦၤလၢအဟဲတီၣ်ထီၣ်ဃာ်မံၤ ၁၈ ဂၤအံၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅သီအနံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤၦၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သံဒိးသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်၀ံၤ၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒဲက၀ီၤနဲၣ်ရွဲၣ်စီၤစဲမစၢၣ်စံး၀ဲလၢ“ၦၤကက့ၤလီၤအမံၤစရီအိၣ်၀ဲ၂၁ဂၤ၊ ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤကတီၢ်အိၣ်တ့ၢ်၀ဲ၁၈ဂၤန့ၣ်လီၤႉ ၁၈ဂၤအကျါ ၈ဂၤခီ တက့ၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢဟံၣ်ဒူၣ်တခီ အိၣ်၀ဲ (၅)ဒူၣ်ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်မတၤမတၤတခီပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ” အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကတဲာ်ကတီၤ၀ဲလၢကက့ၤဆှၢက့ၤ၀ဲ တၢ်ကက့ၤလီၤသၢ၀ီတ၀ီအံၤအပူၤ မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ နိၣ်ဖိ၊ အူပၠၣ်၊ ထါမ်ဟ့ၣ်ဒဲက၀ီၤတဖၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးဖဲအပူၤကွံာ်တနွံအတီၢ်ပူၤ ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ံၤလံ၀ဲအဂ့ၢ်စီၤစဲမစၢၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်အသး၀ံၤကတီၢ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်တကပၤသံကွၢ်၀ဲ (UNHCR)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢ(Email)အပူၤသနာ်က့တၢ်ကစံးဆၢတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကူာ်န့ၣ် (UNHCR)စံးတ့ၢ်ဃာ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ဆှၢဃီၤ၀ဲၦၤကညီ ၁၀၀ဘျဲၣ်လၢတၢတဘျီဒီး ခံတဘျီ၀ံၤလံဒီးလၢသၢဘျီတဘျီအံၤပညိၣ်ဃာ်၀ဲလၢတၢ်ကဆှၢအီၤလၢလါအိးကထိဘၢၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤခီဖျိမူခိၣ်ကလံၤသၣ်ဂီၤအဃိတကဲထီၣ်ဒ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢအပူၤ မဲၢ်လး၊ အူပၠၣ်၊ နိၣ်ဖိ၊ မဲၢ်လးအူ၊ မဲၢ်ရၤမိၣ်၊ ထါမ်ဟ့ၣ်၊ ဘါဒိၣ်ယါ၊ ကရ့ၣ်နံၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၁)=(၂)ဒဲက၀ီၤ(၉)ဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၁ကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ