Home လုၢ်ဖိထါဖိ တံနိမဲာ်ထံ

တံနိမဲာ်ထံ

1583
0

တဘျီလဲၤတုၤဘၣ်ယဲဒၣ်ႇ ဆူကီၢ်ကညီ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ဆၢတုၤဘၣ်ယဲယံာ်တ့ၢ်လံာ်ႇ ခဲအံၤၦဲၤယဲဒီးသးမံ ဖၣ်အၣ်ကညီ၀့ၢ်ခိၣ်စိႇ ပာ်ကဖၢသးလၢနဃိ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မၤဖှီၣ်ယသးႇ လၢနဃိန့ၣ်အိၣ်အါမး တၢ်လၢမၤဖှီၣ်ယသးဖိႇ နမံၤလၢကီၢ်ပယီၤကျိာ်ဃိ ဆူမံၤကညီမ့ၢ်ခီလဲႇ ကသးခုတပျုာ်ထုးယဲႉ (နဲဒၣ်မီၣ်)
လၢဖၠါပူၤဟးထီၣ်ဟးလီၤႇ ထံၣ်ထဲၦၤကတိၤပယီၤ ကညီဖိကဒဲကဒဲႇကတိၤပယီၤလီၤလဲကဲ ကညီကျိာ်ယဆၢနၢ်ဟူႇ စံးဆၢယၤ “ပၠီမတးဘူ” တံနိကတိၤၦၤကညီႇ ကဲထီၣ်ၦၤအီပံၢ်အီပီႉ (တၢ်အံၤတၢ်ဖးကီ)
ကွဲမုာ်သုလၢသးကဆှီႇ ဟဲဟးဘၣ်ဆူကီၢ်ကညီ ဘၣ်ဆၣ်တချုးသုးဟဲဟးႇ ပယီၤကျိာ်မၤလိဆိသး ကညီဖိလၢ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ႇ တကတိၤကညီကျိာ်ဘၣ် တချုးနဟဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ႇ ကတိၤလိပယီၤမ့ၢ်ဘၣ် နကတိၤကညီကျိာ်ဃိႇ နကအီပီဒ်တံနိႉ (လီၤတံၢ်ဒါခီ)
ဆိမိၣ်ဟဲတုၤကညီ၀့ၢ်ႇ ကဖးဘၣ်လံာ်ကညီစ့ၢ် (ဆိမိၣ်ဒိၣ်ပာ်စၢၤညါ) ဟဲတုၤကညီ၀့ၢ်တဘျီႇ တၢ်ဆိမိၣ်ခိၣ်ခံအီထီ ကျဲမုၢ်ကျဲဘိအကပၤႇ ၦၤကွဲးလီၤလံာ်လဲၢ်အိၣ်ရး အိၣ်ထဲပယီၤကျိာ်တဘျီႇ ဖးတဘၣ်ယဘၣ်ကွၢ်ကီ (သးဘၣ်ဖှီၣ်ညါ)
သ့ၣ်နီၣ်တဘျီ-
ယလဲၤဆူကီၢ်ပယီၤထးႇ ထံၣ်ဘၣ်တရူးလံာ်၀း၀း တၢ်အီၣ်ကျးတမှံၤဟံၣ်ဒွဲႇ အိၣ်ထဲတရူးလံာ်လဲလဲ သးဒ့ဒီတစိၢ်တလီၢ်ႇ ဆိမိၣ်လဲၤတုၤတရူးကီၢ် ကညီဖိဧၢဆိမိၣ်ထီၣ်ႇ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်မ့ၢ်ကညီကီၢ် ဟးကွၢ်ကီကညီ၀့ၢ်ခိၣ်ႇ ကညီလံာ်တထံၣ်နီတိၣ် ဆိမိၣ်က့ၤတလဲၤခီဖျိႇ ယမဲာ်ဆှးဒီးတရူးဖိ နဃိဆၢပာ်ကဖၢသးႇ ဘၣ်ဆၣ်မဲာ်ဆှးလီၤက့ၤသး
ဘၣ်တဘျီယလဲၤဆူဖၠါ လၢတံၤဖိသကိးဖိကျါႇ တံနိဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တခါ “ဒ်မံၤကညီကအိၣ်ဖျါႇ ကတိၤကညီကျိာ်အါအါႉႉႉ” သးစၢ်တဂၤတဲဆၢယၤႇ “ဖုၦၢ်တဘိခ့းနီးကၠး” (တံနိမဲာ်ထံ) လၢတၢ်အဲၣ်ၦၤကလုာ်ဃိႇ ဟ့ၣ်ကူၣ်ကဒီးသီတမၠိ “မ့ၢ်ကတိၤကညီကျိာ်န့ၣ်ႇ ကျဲၣ်ကျီဒီးကျိာ်ဂၤတဂ့ၤ နမ့ၢ်ကျီၣ်ကျဲကတိၤတၢ်ႇ ကညီအကျိာ်ကလီၤမၢ်” ဖဲန့ၣ်ၦၤတဲဆၢက့ၤယၤႇ “တံနိနကးကီာ်ဘၣ်ဒး ပယီၤကျိာ်နမ့ၢ်တသ့ႇ တအီၣ်ဘၣ်မ့ၤသူတဃ့” (မ့ၢ်တၢ်ဆိမိၣ်လၢကဆှၢၦၤဆူကုၢ်အလီၢ်)
တဘျီအံၤ- တံနိကွၢ်ၦၤလံတကံႇ မနၢ်အမဲၢ်ဖုၣ်လီၤလံ ဆၢထၢၣ်ကူဘၣ်ထီၣ်ထဲကူႇ ကိးဃါထီၣ်လၢကလုၢ်ဒူ (ကမွ့ၤညီတထံၣ်ဧဲၣ်တၢ်အံၤ) “ဟ့း-ဘမၤစကါမၠါမၠါပၠီႇ ကဲအကုၢ်နခံတချီ ထံၣ်ဆံးက့ၤနကလုာ်ဃိႇ ကဲၦၤထွံၣ်နၢကုၢ်အစိ တၢ်အံၤမးနထံၣ်တတုာ်ႇ ကဲကညီနနးတချုး လဲၤဖၣ်အၣ်ခါၦဲၤသးဖှံႇ ဟဲက့ၤအ့ၣ်လီၤဘၣ်သဒံ ယမ့တမ့ၢ်ကညီဖိႇ တမ့ၢ်ယသးကဘၣ်ဒိ ထံၣ်ဘၣ်ကညီဖိဒ်အံၤႇ အ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆံၣ်မဲတဃံၤ ကညီဂ့ၢ်ဆိမိၣ်ဒံးအါႇ တံနိကန့ၢ်သးတၢ်ဆါႉ (လီၤတံၢ်ဒါခီ)
တၢ်အဲၣ်လၢကလီၢ်ကလး တံနိ (သ၀ီတါ)