Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကမၤလဲၢ်ထီၣ်၀ဲ တီၣ်ကလ့၀့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ

တၢ်ကမၤလဲၢ်ထီၣ်၀ဲ တီၣ်ကလ့၀့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ

808
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စဖါရှီ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် စဲၣ်ပရံသ၀ီကရူၢ်အပူၤ တၢ်ကသူၣ်လီၤအါထီၣ်၀ဲဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါအဂ့ၢ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤ၀ဲခံဘျီတဘျီကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သၢသီတသီ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၃သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးတၢ်ကတ့အါထီၣ်၀ဲ တီၣ်ကလ့ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤအဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤႇ တၢ်ပၢၤဃာ် ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်န့ဆၢၣ်ကိတိာ်ခိၣ် အူသါနဲၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဖဲ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ခံဘျီတဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ကိတိာ်အူသါနဲၣ်တဲ၀ဲ“လၢပ၀ဲတကပၤ ကဘၣ်က့ၤကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိလၢ တၣ်(၄ႇ၀၀၀,တၣ်၉၀၀ ဘံလၣ်မၠ့ၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤ (စက်မ+ဇုန်) သနာ်က့အိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဘျၢလီၤကျိၣ်စ့တဖၣ် လၢၦၤမၤတၢ်ဖိကအိၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်ကွၢ်ကျဲၤန့ၢ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်ႇ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါ(ပင်စင်) တဖၣ်အဂီၢ် သနာ်က့ပကဂုာ်ကျဲးစၢးတ့ထီၣ်န့ၢ်၀့ၢ်သီအံၤဒီးဖၣ်အၣ်ဟီၣ်က၀ီၤကဟဲလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် ပပညိၣ်အီၤလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.
တီၣ်ကလ့ တၢ်ကတ့ထီၣ်၀ဲဟံၣ်လီၢ်သီတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဟီၣ်ခိၣ်အ့ကၢၣ် (၉၂၈.၉၃)အံၤ လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ၀ဲၤကျိၤ အလံာ်ဒုး သ့ၣ်ညါနီၣ်ဂံၢ် ၄၇၁,၂၀၁၈အံၤႇ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃သီအနံၤ တၢ်က့ၤပာ်ပနီၣ်အီၤလၢထံကီၢ်တၢ်ပၢဟီၣ်ခိၣ်၀ံၤ သုးတြိၤနီၣ်ဂံၢ် (၂၂)ခီၣ်ချ့ သုးတြိၤ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အအိၣ်ဖဲ (၁၂ႉ ၆ႉ၂၀၁၈)နံၤန့ၣ်လီၤ.

တီၣ်ကလ့ တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် ၀့ၢ်သီ ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်တဖုဖဲ ၂၀၁၈နံၣ်ႇ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၀ သီအနံၤဒီး ကမံးတံာ်၀ဲန့ၣ် ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲတၢ် တိာ်ကျဲၤ၀ဲအံၤလၢ ပယီၤသုးဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ် ဖဲစဲၣ်ပရီသ၀ီ ကရူၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အိၣ်၀ဲ (၉၂၈.၉၃)အပူၤန့ၣ်လီၤ.
လၢတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ တၢ်ကဘှီထီၣ်န့ၢ်၀ဲ ဟံၣ်သီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တဖၣ်၊ ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်၊ ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ တၢ်သွၣ်ခိၣ်လီၢ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဟီၣ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤအီၤခဲအံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတကပၤစ့ၢ်ကီး ဖဲအပူၤကွံာ်၂၀၁၇နံၣ်အပူၤ ပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဖိ သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပ့ၣ် ၆၀,၁၂၀အလဲၢ်အိၣ် ဟံၣ်လီၢ်တဖၣ် လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်န့ၣ် တက့စုာ်စုာ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဖဲန့ၣ် တဖၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢဟံၣ်လီၢ်၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ် အူဆါမီၣ်တဲ၀ဲ“လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဖီခိၣ် ပကက့ၤဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤလၢဟံၣ်လီၢ် ၆၀,၈၀ႇ၄၀,၆၀န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ လၢတီၣ်ကလ့တၢ်တ့ထီၣ်၀ဲတၣ် ၄ႇ၀၀၀ဒီး တၣ်၉၀၀ဘံလၣ်မၠ့ၣ်တၢ်မၤလီၢ်အဃိ ၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကက့ၤပာ်လီၤ န့ၢ်က့ၤဟံၣ်လီၢ်တဖၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် သူဂံၢ်ဘါမၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲၦၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် သူၣ်လီၤတ့ၢ်ဃာ် ကရၢၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ၦၤသ၀ီဖိလၢ အသူၣ်ထီၣ်ဃာ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တဖၣ် အသးတမုာ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ လၢကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တကပၤတအိၣ်ဒီးတၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါလၢလီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်စံးအီၤအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တီၣ်ကလ့တၢ်ကသူၣ်လဲၢ်ထီၣ် ၀့ၢ်သီဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တကပၤ တီၣ်ဖျါ ထီၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ် ကရူၢ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤဒီး တၢ်ပၢတၢ်ပြးလၢလုၢ်ဘၢတၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲကမံးတံာ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အပူၤ အဆၢဖိ(၅)အသိး ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိး တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်ကမံးတံာ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲ၀ံၤ လၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ် ကီၢ်ခိၣ်အရူအံၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲအခွဲးဖဲ ၂၀၁၈နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ်၃၀သီ လၢအလံာ်နီၢ်ဂံၢ်ပာ်၀ဲ ၅၁၁(၅၈၂),၁၂, အသိးန့ၣ်လီၤႉ