Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ဒိးစဲး ၦၤဖျိထီၣ်အမျးကယၤလီၤစှၤ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ဒိးစဲး ၦၤဖျိထီၣ်အမျးကယၤလီၤစှၤ

1156
0

လါယူၤ ၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၂၀၁၈-၁၉ တၢ်သိၣ်လိနံၣ် တၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ဒိးစဲး ဒ်တၢ်အဆၢဟးထီၣ်၀ဲအသိး ၦၤဖျိထီၣ်အမျးကယၤလီၤစှၤ၀ဲ ဒ်အပူၤကွံာ် တနံၣ်အသိးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤအရူအအိၣ် န့ၣ်လီၤ.

၂၀၁၇ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဖျိထီၣ်မျးကယၤအံၤအိၣ်၀ဲ ၂၉.၄၇ မျးကယၤဒီး ၂၀၁၈ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤ ၂၉၄၅ မျးကယၤႇ၂၀၁၉နံၣ်အပူၤ လီၤစှၤ၀ဲတုၤလၢ၂၇.၆၇ မျးကယၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤရူ စရီအသိးန့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ် ကူၣ်သ့ခိၣ် ဒီၤမၠ့ၣ်မၠ့ၣ်၀့စံး၀ဲ“တနံၣ်ညါအံၤ တမ့ၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်ကီဘၣ်ႉ တၢ်သံကွၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ် ဆီတလဲအသးဒီး တၢ်စံးဆၢတဖၣ် တနုာ်လီၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အမးတၢ်ဘျၢဘၣ်ကအိၣ်ႇ တၢ်ဘၣ်ဒိးစဲးလၢတၢ်သံကွၢ်အသီဒီးၦၤဒိးန့ၢ်လံာ်ဖျိးစိစှၤ၀ဲႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်ၦၤဖျိထီၣ်တဖၣ်စှၤလီၤႉ ကီၢ်ခီဒီးကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ် ၦၤဖျိထီၣ်မျးကယၤစှၤလီၤဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်သရၣ်ႇ မုၣ်ဒီး ကၠိဖိတဖၣ်သနာ်က့ ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးတနးထဲန့ၢ်ဘၣ်ႉ နံၣ်လၢကဟဲကဂ့ၤအါထီၣ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

နံၣ်လၢအပူၤကွံာ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤမၤန့ၢ်၀ဲလံာ်ဖျိးစိ(၅)ဘ့ၣ်အံၤ အိၣ်(၉)အဂၤဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢတနံၣ်ညါအံၤန့ၣ် ၦၤမၤန့ၢ် လံာ်ဖျိးစိ(၅)ဘ့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ် အပတီၢ်ၦၤဒိးစဲး၀ဲ တၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ဒိးစဲး အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၉ႇ၂၈၉)ဂၤဒီး ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်၀ဲ (၅ႇ၃၃၇)ဂၤႇ မ့မ့ၢ်လၢအမျးကယၤတ ခီန့ၣ် အိၣ်၀ဲ ၂၇,၆၇ န့ၣ်လီၤႉ လၢအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆၁၇ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤ ၦၤဖျိထီၣ်မျးကယၤအိၣ်၀ဲ ၂၉.၄၅ မျးကယၤဒီး ဟဲစှၤလီၤ၀ဲ (၁.၇၈) မျးကယၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ပတီၢ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇကီၢ်စဲၣ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤခဲလၢာ်န့ၣ် တၢ်ကွၢ်လံာ်အမး ၀ဲၤကျိၤအလီၢ်အိၣ်၀ဲ ၁၉ တီၤဒီး လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲဖျိထီၣ် အပတီၢ်(၁၅)ပတီၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ကွၢ်လံာ်အမး၀ဲၤကျိၤ ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကီၢ်ဆၣ်(၇)ဘ့ၣ်ႇ တၢ်ကွၢ်လံာ်အမး၀ဲၤကျိၤအလီၢ် အိၣ်၀ဲ (၄၆)ခါန့ၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤနုာ်လီၤဒိးစဲး ၀ဲအိၣ်(၁ႇ၉၃၉)ဂၤဒီ ၦၤဖျိထီၣ်အိၣ်၀ဲ ၆၆၂ ဂၤလီၤႉ မ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲၦၤဖျိထီၣ်အါကတၢၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

တနံၣ်အံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤဖျိထီၣ် တၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်စိမိၤတၢ်ဒိးစဲအနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်၀ဲ(၅ႇ၃၃၇)ဂၤအကျါ ၦၤဒိးန့ၢ်လံာ်ဖျိးစိ(၁)ဘ့ၣ် အိၣ်၀ဲ(၃၇၇)ဂၤႇ လံာ်ဖျိးစိ(၂)ဘ့ၣ် (၈၅)ဂၤႇ လံာ်ဖျိးစိ(၃)ဘ့ၣ်(၁၈)ဂၤႇ လံာ်ဖျိးစိ(၄)ဘ့ၣ် (၁၀) ဂၤ အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤရူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.