Home တၢ်ကစီၣ် ရၤမတံမဲၢ်ဆီး နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ တၢ်သူအီၤကန့ၢ်အဂီၢ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိး

ရၤမတံမဲၢ်ဆီး နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ တၢ်သူအီၤကန့ၢ်အဂီၢ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိး

896
0

လါယူၤ ၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

မဟၣ်မဲခီၣ်(မဟာမဲခေါင်)ဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကျဲမုၢ်လၢအအိၣ်၀ဲဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးနီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤအံၤ ဒ်သိးဒီး တၢ်အိးထီၣ်အီၤကန့ၢ်လၢအဆိအချ့အဂီၢ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပတီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်အသး ဖဲ(လါယူၤ ၇သီ)အနံၤဂီၤခီကတီၢ်ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးႇ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ၀ဲၤကျိၤရူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲန့ၣ်အပူၤ လၢကီၢ်ပယီၤတကပၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤႇ ကျဲမုၢ်-တိၤ ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်(၂) အူကၠီၣ်ကီခၠိၣ်ႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် (၂)အူအီၣ်မၠ့ၣ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်-ကီၢ်ရ့ၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီး လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤတခီ အ့ကၠ့နယၢၣ်၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်(၂) (Mr.Apichart Juntarasup) တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးတိၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)အံၤ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤ အဲၣ်ဒိးအိးထီၣ်အီၤလၢအဆိအချ့ကတၢၢ် ဖဲတလါအံၤလါယူၤ ကတီၢ်အ ပူၤအဂ့ၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်အ့ကၠ့နယၢၣ်၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်(၂) (Mr.Apichart Juntarasup) ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် လၢကီၢ်ပယီၤ တကပၤ တိာ်ပာ်၀ဲလၢကအိးထီၣ်၀ဲ လၢလါယူၤလံထီၣ်သီကတီၢ်မးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ကျဲမုၢ်ကျဲဘိဒီး တိၤ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်(၂) အူကၠီၣ်ကီ ခၠိၣ်စံး၀ဲ“တိၤ၀ဲအံၤ ဒ်သိး တၢ်အိး ထီၣ်အီၤကန့ၢ်လၢအဆိအချ့အဂီၢ် တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအီၤန့ၣ်လီၤႉ တိၤ၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အဃိ လၢတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအီၤႇ တၢ်ပာ်ပနီၣ် တိၤအဆၢ လၢအမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ဒ်သိးထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ဆဲးလီၤ၀ဲတၢ်အၢၣ်လီၤ (MOU)ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်တဲသကိးလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးနီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤအံၤန့ၣ် လၢမုၢ်ထီၣ်ဒီး မုၢ်နုာ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ကဟဲဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲတိၤတဘိလၢ ကဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အဃိ လၢခံန့ၣ် မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံကျဲတဆီတုၤ၀့ၢ်တကူၣ် သံၣ်လ၀ၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤလီၢ်(သီလ၀ါစီးပွားရေးဇုန်)န့ၣ် တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ၀ဲ ပနံာ်တၢ်ကၤတဖၣ် ကန့ၢ်အါထီၣ်ႇ ကချ့ထီၣ်အဂ့ၢ် ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်(၂) အူကၠီၣ်ကီခၠိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အ၀ဲန့ၣ်လၢတၢ်စးထီၣ်ဂီၤခီ ၉နၣ်ရံၣ်တုၤ မုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်တဲသကိး၀ဲဘၣ်ဃး တၢ်ကသူ၀ဲ တိၤအံၤလၢအဆိအချ့တၢ်ဂ့ၢ်ႇတၢ်ကပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် မ့ၣ်အူ လၢတိၤခၢၣ်သးတီတီ တၢ်ဂ့ၢ်ႇ တၢ်ခိတၢ်သွဲလၢတၢ်ကထၢအီၤ တဖၣ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် ကဘၣ်ထၢအီၤ ထဲသိးသိးတၢ်ဂ့ၢ်ႇတိၤမ့ၢ်ဟးဂီၤကဘၣ်ဟံးမူဒါတ့အီၤႇ တိၤအခိၣ်အဃၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ထံကျိပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်ကဲထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်ဒီး ကဘှါရှဲအီၤႇ တၢ်ဘှါရှဲအီၤမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢကမံးတံာ်(TBC) အအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးနီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤအံၤ တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်အီၤ၀ံၤ တၢ်ပနီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ တနံၣ်အံၤ လါမးရှး ၁၉သီဒီး ကီၢ်ပယီၤ ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် ဒီၤအီၣ်ဆါစူၣ်ကၠံၣ်ဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နဲၣ်ပြးယူၣ်ခၠၤအိၣ်ခၠၣ် သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအိးထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.