Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ ၂၀၀ဘျဲၣ် က့ၤလီၤကဒီးဆူ အနီၢ်ကစၢ်အလီၢ်အကျဲ

ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ ၂၀၀ဘျဲၣ် က့ၤလီၤကဒီးဆူ အနီၢ်ကစၢ်အလီၢ်အကျဲ

710
0

လါယူၤလံ ၃ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်အပဒိၣ် တၢ်သးလီၤပလိာ်အဖီခိၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢဟဲက့ၤလီၤ လၢကီၢ်ပယီၤပူၤ လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သး(၄)ဘျီတဘျီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိး ဖဲကတီၢ်အံၤ လၢဒဲက၀ီၤ(၃)ဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤနီၢ်ဂံၢ် ၂၇၆ဂၤ က့ၤလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤလၢအမ့ၢ် မဲၢ်လးႇအူပၠၣ်ႇနိၣ်ဖိအပူၤ ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်အီၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်၀ဲၤကျိၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ဟီခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (UNHCR)သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဖဲလါယူၤ ၁ သီအနံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ် ၁၅၇ ဂၤႇ ဖဲလါယူၤ ၃သီအနံၤၦၤ နီၣ်ဂံၢ် ၁၁၉ဂၤ သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤလီၤ ဖဲ နီၣ်ဂံၢ် ၁ မဲၢ်ဆီး,ရၤမတံတိၤအဖီခိၣ် တဆီ၀ံၤ ဘၣ်တၢ်သဂၢၢ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်အခိၣ် ဖဲရၤမတံ က၀ီၤဒ့(၄), ကၠီးလိကၠံတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢက့ၤလီၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်အိၣ်ခိးသဂၢၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဂ့ၢ်၀ီ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီႇ ကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီးကီၢ်ဆၢ ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်ႇ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး လၢန့ဆၢၣ်တၢ် ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံး၀ဲၤကျိၤႇကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်၀ဲၤကျိၤႇ ရၤမတံတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤကျိၤဒီး ၀ဲၤကျိၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ခိးသဂၢၢ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ရၤမတံကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢတၢ် အူတ့ၣ်စၣ်အီၣ်တဲ၀ဲ“လၢဆၢကတီၢ်တခါ ကီၢ်ပူၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်နီၢ်ကစၢ် လီၢ်ကျဲဒီး ကတီၢ်အံၤဟဲက့ၤလီၤဒ်အံၤအဖီခိၣ် သးခုဒိၣ်မးလီၤႉ ဟဲက့ၤတုၤလၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲဒ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ တူၢ်လိာ်လၢတၢ်သးအိၣ်အပူၤလီၤႉ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢဟဲက့ၤတဖၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ် ကမၤစၢၤ၀ဲလီၤႉ”အဂ့ၢ် တဲလီၤ၀ဲဖဲတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်,ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ၉ဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤဒဲက၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကတီၢ်အံၤ တၢ်လဲၤဆူ ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်စှၤလီၤႇ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတဖၣ်ဟဲစှၤလီၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲအဃိ တၢ်က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီခိၣ် အူမၠိမၠ့ၣ်သါစံးလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်တူၢ်လိာ် ၦၤက့ၤလီၤတဖၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

မးဖၠိ၀့ၤ၀့ၤလၢအအိၣ်လၢမဲၢ်လးဒဲက၀ီၤအပူၤ အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်ဒီး ကက့ၤဆူ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကမးမိၢ်သ၀ီအံၤစံး၀ဲလၢ “လၢဒဲက၀ီၤအပူၤ ၦၤနီၤလီၤန့ၢ်ၦၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်တလၢတလီၣ်ဘၣ်ဒီး ပဘၣ်ဃုမၤတၢ်ဒီး ဘၣ်အီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ တၢ်ဖီၣ်ၦၤကညီတဖၣ်အါထီၣ်အဃိ ကဟးထီၣ်ဃုမၤတၢ်အဂီၢ်တညီဘၣ်ႉ ပဖိလၢ ကအိၣ်ကၠိ တဖၣ်အိၣ်၀ဲ လၢသ၀ီအပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတအိၣ်ဒ်လၢညါလၢၤဘၣ်အဃိ ကက့ၤမၤအီၣ်တၢ်လၢသ၀ီလီၤ”အဂ့ၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.