Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး (KSNG)လီၢ်ခၢၣ်သး ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစ့မူ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး (KSNG)လီၢ်ခၢၣ်သး ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစ့မူ

1574
0

KIC: ကညီတၢ်ကစီၣ် ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိး၀ဲ ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်( KSNG) လီၢ်ခၢၣ်သး ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤစ့မူ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် (KSNG) အံၤ အတၢ်ပညိၣ်ႇ ကရူၢ်အံၤ အိၣ်ဆီလီၤသးအက့ၢ်အဂီၤႇ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ ကညီကၠိဖိအဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇ တကီၢ်ခါ တၢ်တၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီး ခါဆူညါ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်: အဆိ ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ် (KSNG) စးထီၣ် ဟဲကဲထီၣ်အသးဒီး အတၢ်ပညိၣ်တၢ်ကွၢ်စိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ : ပ(KSNG)န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ်ႇ လါယူၤလံ ၆ သီ လၢမဲၢ်လး ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ပ(KSNG)န့ၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤန့ၣ် အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိအိၣ် (၅) ထံၣ်
၁-လၢအဃုန့ၢ်လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ၂-ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ကၠိဖိဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢခါ ဆူမဲာ်ညါတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ၃-အဂၤတမံၤန့ၣ် ဒ်သိးဒီးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကမၤလိသ့သး လၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ႇ ၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ၄-ကပၢၤဃာ်ကၢၤဃာ်က့ၤ လုလၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ၅-ဒီးအလီၢ်ခံကတၢၢ်တထံၣ်န့ၣ် ဒ်သိးကၠိဖိဒီးသး စၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသးလၢ ကသ့ဆၢထၢၣ်လၢကစၢ်ခီၣ် ဒီးတချုး လၢပ(KSNG) အိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပကိးလၢကၠိဖိသိၣ် (Student’s Friend Magazine)အံၤန့ၣ် အိၣ်ထီၣ်ဆိ၀ဲဒၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၁၉၉၅ နံၣ်၀ံၤမးန့ၣ် ပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိးသး၀ံၤ ဆၢတဲာ်၀ဲလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် (KSNG)လၢတၢ်မၤကကိးကဃံးဃီၣ်ဒီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်: ( KSNG)အံၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အိၣ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ် ဒီးမၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: ပ၀ဲၤကျိၤအိၣ်၀ဲဒၣ် ၂ ဘိႇ (၁) ပီညါဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ၀ဲၤကျိၤ ပတၢ်မၤအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိ ၦၤ ကၠိဖိသးစၢ်လၢကီၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ႇ အဂၤတခါန့ၣ် သးစၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီာ်သးႇ ဒီးအဂၤတခါန့ၣ် ကၠိဖိတၢ်ရ့ လိာ်မုာ်လိာ် လၢပမၤအီၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤႇ ပမၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤ ဒီး ပဆီၣ်ထွဲဃုာ်စ့ၢ်ကီး ကၠိဖိတဖၣ်လၢကီၢ်ပူၤဒီး ကီၢ်ဆၢလၢကမၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢ် တနံၣ်အံၤ ပမၤစၢၤ ၦၤကၠိဖိ ၁၃ ဂၤ ဆူမဲာ်ညါကမၤအါ ထီၣ်စ့ၢ်ကီး ဒီးအဂၤတခါန့ၣ် ပ(KSNG)န့ၣ် ပသူၣ်ထီၣ်၀ဲကံၢ်စီတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤႉ
(၂)တၢ်ကစီၣ်တၢ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ တၢ်မၤအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တနွံတဘျီ ကွဲၤလ့လိာ်တၢ်ရၤလီၤႇ ပဒုးအိၣ်ပလံာ်ကၠိဖိအသိၣ် ပဂုာ်ကျဲးစၢးထုးထီၣ်အီၤ ၃ လါတဘျီန့ၣ်လီၤႉ
လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိန့ၣ် ပမၤသံဃာ်အီၤလၢ တၢ်လီၢ်တတီၤအပူၤ ဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထံ၀ၣ်ဘျီဒီးကၢၢ်ဂီၤကရူၢ်န့ၣ် ပခိၣ်ပနၢ်ဃ့ထီၣ်ၦၤဒီး ပလဲၤမၤကိးနံၣ်ဒဲးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ တနံၣ်ဒီးတနံၣ်န့ၣ် ပမၤအါထီၣ်တၢ်လီၢ်ႇ တနံၣ်ညါအံၤ ပမၤအါထီၣ်တၢ်လီၢ် ၅ တီၤလီၤ မ့မ့ၢ်လၢ သးစၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် သးစၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤတဖၣ်န့ၣ် ပမၤအီၤတနံၣ်တတီၤ ပဆီတလဲအီၤကိးနံၣ်လီၤႉ လၢသုးက့တဘ့ၣ်ဘၣ် တဘ့ၣ်အပူၤလီၤႉ

သံကွၢ်: ဘၣ်ဃးတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ် (KSNG) သဂၢၢ်ဘၣ် တၢ်တၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: တၢ်တၤတၢ်ဒီးၦၤန့ၣ် လၢပၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အကံၢ်အစီႉ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ပ(KSNG) အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤကၠိဖိဒီး အါတက့ၢ်ဖျိထီၣ်ကၠိသီသီန့ၣ်လီၤႉ ပ(KSNG)မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ တၢ်လီၢ်တခါလၢ ပဟဲမၤ လိသ့ထီၣ်ပသးဒီး တီခိၣ်ရိၣ်မဲက့ၤ ပၦၤတ၀ၢန့ၣ်လီၤႉ အဂၤတခါန့ၣ် ပမၤတၢ်ဃုထၢ ၂ နံၣ်တဘျီအဃိ ပခိၣ်ပနၢ်အသီန့ၣ်ဟဲထီၣ်ထီဘိလီၤႉ တၢ်ဆီတလဲအိၣ်ထီဘိလီၤႉ မ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်တခါစ့ၢ်ကီးႉ
အဂၤတခါန့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဃိ လၢပကမၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တခါတခါအဂီၢ် တၢ်တၤတၢ် လၢပဂီၢ်အိၣ်ဖးဒိၣ်ညါႇ ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢတၢ်လဲၤတရံးသးအဂီၢ်သနာ်က့ မ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်ဖးဒိၣ်တခါညါႉ ပမ့ၢ်က့ၤကွၢ် ကဒါက့ၤလၢ ၂၀၁၅ နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပခိၣ်ပနၢ်စးထီၣ်မၤ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးန့ၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကရူၢ်က ရၢလၢ အမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ထံၣ်၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤ တၢ်အိၣ်သးဂ့ၤထီၣ်လံ ဒီးက့ၤနုာ်လီၤမၤစၢၤတၢ်လၢ ကီၢ် ပယီၤပူၤ တကပၤ အါထီၣ် တၢ်၀ဲန့ၣ်ပတဲလၢ ဘၣ်ထွဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အ၀ဲသ့ၣ်ပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကီၢ်ဆၢ အပူၤကွံာ်ၦၤဆွီၣ်ထွဲ မၤစၢၤၦၤအဒိၣ်အိၣ်ခံဖု (TBC & AJWS)ဘၣ်ဆၣ်ဖဲ ၂၀၁၅ န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ် ပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်: တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအိၣ်ပာ်စၢၤ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအမဲာ်ညါ (KSNG)ပာ်လီၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအဂၤ မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံးလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: ခါဆူမဲာ်ညါန့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢ ပကမၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်တဲန့ၢ်ခဲးတၢ်လၢလီၤဒၣ်တၢ်လၢ ကၠိဖိဒီးသးစၢ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်ႇ ဒီးပကမၤဆူၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး ပတၢ်ဘျးစဲ လၢကၠိဖိဒီးသးစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ကၠိဖိသးစၢ်လၢ ကီၢ်သူလ့ၤကၠိကီၢ်ဆၢဒီးကီၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပဃုအါထီၣ်န့ၢ်လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အါထီၣ်ႉ အဂၤတခါန့ၣ် ပ(KSNG)န့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢ ပလီၢ်ခၢၣ်သးအံၤန့ၣ် ပကသူၣ်ထီၣ်ပ၀ဲၤဒၢး လၢကီၢ်ပူၤန့ၣ် ပသူၣ်ထီၣ်တန့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်ႉ ခါဆူညါန့ၣ် ပကက့ၤသူၣ်ထီၣ် ပ၀ဲၤဒၢးလၢ ကီၢ်သူလ့ၤ ကစၢ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတဖျၢၣ်ႉ
ဒီးအဂၤတခါန့ၣ် ပကက့ၤမၤမူထီၣ်က့ၤပ (Website). ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ပ(Website)အံၤ သံကွံာ်လၢ ၂၀၁၀နံၣ်ကတီၢ်ခါလံၤလံၤလံႉ အဃိပကက့ၤမၤမူထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤ ဒီးတၢ်လၢအကါဒိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပတၢ်ကရၢကရိဒီတဖုအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢ ပကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် (KSNG Strategic Plan)လၢကတီၢ်ယံာ်အဂီၢ်န့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢ နံၣ်လၢကဟဲန့ၣ် ပကဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ တုၤလၢအန့ၢ်ႉ အခဲအံၤန့ၣ် ပလဲၤဒၣ်လၢ ပကိးအီၤလၢ တမ့ၢ်(Strategic plan)အပတီၢ်ဘၣ် အါတက့ၢ်ပကိးအီၤလၢ (Year plan)ပလဲၤဒၣ်လၢ တနံၣ်အဂီၢ်ႇ တနံၣ်အဂီၢ် ၂ နံၣ်တ၀ီ စးထီၣ်လၢ ၁၉၉၆ တုၤ ၂၀၁၉ အံၤန့ၣ် ပလဲၤတရံးဒၣ်ပသးဒ်ၦၤလၢအနဲၣ်ကျဲၦၤန့ၣ် ပတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်လီၤႉ ပလဲၤဒၣ်လၢ ၂ နံၣ်တဘျီ (Year Plan)လီၤႉ ခါဆူမဲာ်ညါန့ၣ် ပတိၢ်ပာ်လၢ ပကမၤကဒါက့ၤ ၃ နံၣ်တုၤလၢ ၅ နံၣ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲခိၣ်သ့ၣ်လီၤႉ ပခိၣ်ပနၢ် မ့ၢ်ဆီတလဲ ဟဲထီၣ်လၢအသီ တဆီဘၣ်တဆီသနာ်က့ ပကဟံးန့ၢ်အခီၣ်တဃာ်လၢ (Strategic plan)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးပတၢ်ဆီတလဲမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ် သၢပျၢၤသနာ်က့ ပကဆီတလဲဒၣ်အီၤ တဆံးတက့ၢ်လီၤႉ ပကလဲၤဒၣ်လၢဒ် ပတၢ်မၤခိၣ်သ့ၣ်လၢ ပပာ်လီၤဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်: ကတဲခဲးန့ၢ်တၢ်လၢ ၦၤကၠိဖိအဂီၢ်န့ၣ် ကတဲခဲးန့ၢ် တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ ဒ်လဲၣ် တကလုာ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ ၦၤကၠိဖိလၢကီၢ်ပူၤ လၢအိၣ်လၢၦၤဃ့ၢ်မှံ ဟးဖျိးအလီၢ် ဒီး ၦၤကၠိဖိဒဲ က၀ီၤတဖၣ် အပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အကလုၢ်န့ၣ် ၦၤတနၢ်ဟူဘၣ် အိၣ်ဒီဒူၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ် အဂ့ၢ် အကျိၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်န့ၣ် ၦၤ ကြၢးသ့ၣ်ညါ အဃိန့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢ ပကလီၤထံၣ်လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ပကကွဲးအ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ် အကျိၤတဖၣ်ဒီး ဒုး သ့ၣ်ညါၦၤ အဘူးကတၢၢ်န့ၣ် ၦၤကၠိဖိလၢ လီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ် အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် တအိၣ်လၢ ကမၤလိ တၢ်သဘျ့ဘၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်တခီခီ မၤလိတၢ်တခီခီ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ခါဆူမဲာ်ညါ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်
တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အခွဲးအယာ် အဂီၢ်န့ၣ် ပမူပဒါအိၣ်လၢပကမၤ တၢ်အ၀ဲန့ၣ်ဒီးရၤလီၤဒ်သိးၦၤကသ့ၣ်ညါႉ လၢ ဒဲက၀ီၤပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပၦၤကၠိဖိလၢကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပမၤလိတၢ်လၢ ကီၢ်သူလ့ ကၠိ(KED)ကၠိန့ၣ် ပလံာ်အုၣ်သးသ့ၣ်တ ဖၣ် န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် တပာ်ပနီၣ်ၦၤဘၣ် ဒီးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤဒၣ်လဲၣ် တပာ်ပနီၣ်ၦၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်အဃိန့ၣ် ခါဆူမဲာ်ညါ န့ၣ် ပကဂဲၤလိာ်လၢ ပလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကပာ်ပနီၣ်န့ၢ်ၦၤန့ၣ် မ့ၢ်ပတၢ်ပညိၣ်ဖးဒိၣ်ႉ

သံကွၢ်: တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တၢ်မၤလၢ (KSNG)မၤ ကဲထီၣ်လိၢ်ထီၣ် သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: စးထီၣ်လၢ ပ(KSNG)ကဲထီၣ်အသး တၢ်လၢပမၤသ့ ပမၤကဲထီၣ်န့ၣ် ၁ တခါန့ၣ် ပသူၣ် ထီၣ်န့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်နၢ်အသီ ၂ တခါန့ၣ် ပတဲခဲးန့ၢ်တၢ်လၢ ကၠိဖိဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ခါဆူမဲာ်ညါ လၢပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပၦၤတ၀ၢသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါၦၤအါထီၣ်ႉ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သ့ၣ်ညါၦၤအါထီၣ် ဒီးပၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဟဲအါထီၣ် ပတၢ်ဘျးစဲကရူၢ်စ့ၢ်ကီး ဟဲအါထီၣ် လၢအခီၣ်ထံးခါ စးထီၣ်လၢ ၁၉၉၆ တုၤလၢ ၂၀၁၇ ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပကရူၢ်န့ၣ် ဟဲအါထီၣ် ၂ ဖုႇ ပကရူၢ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤ ၆ ဘ့ၣ်အပူၤ ဒီးပကရူၢ် ဟဲအါထီၣ်အခဲအံၤန့ၣ် သူမှဲခံ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢကီၢ်ဆၢ ပကိးလၢ သူမှဲခံ(KSNG) ဒီးလၢကီၢ်ပူၤန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်တြီၢ်, မုၢ်တြီၢ်(KSNG)ဒီး အိၣ်လၢတီအူတကရူၢ် ပကိးလၢ တီအူ(KSNG).
တခီၣ်တဘျီန့ၣ် ပမၤတၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်တၤတၢ် ဒီးၦၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပတၢ်ကဲထီၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲအဒိၣ် အဆံးလီၤႉ ပတၢ်ဆီၣ်ထွဲမ့ၢ်အိၣ်အါ တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်အိၣ်အါန့ၣ် ပမၤတၢ်န့ၢ်အတကွီၢ်လဲၢ်တစဲးဒ်န့ၣ် ဒီးပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ပမၤအီၤ လိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်န့ၣ် ပတဲလၢပ(KSNG) တၢ်မၤသကိး ဒီးပကညီကရူၢ်ကရၢတဖၣ် အဘူးကတၢၢ် ပလီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ် ဒီးလီၢ်က၀ီၤ ဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ်န့ၣ် တချုးပမၤတၢ်န့ၣ် ပထံၣ်လိာ်သကိးသး ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ပမၤသကိးအီၤဒံးန့ၣ် အဒိၣ်ဒီးအဆံးန့ၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်: ( KSNG)မၤသကိးတၢ်ဒီး ကၠိဖိလၢ ကီၢ်ပူၤႇကီၢ်ချၢႇ ကီၢ်ဆၢန့ၣ်အိၣ်လံ ဆူမဲာ်ညါ ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ် ဃံးဃီၣ်ဒီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် KSNG)ပာ်လီၤဃာ်တၢ်မၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ကမ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: အခဲအံၤန့ၣ် ပဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ် ပဂဲၤလိာ် ပဘှီဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးအခဲအံၤန့ၣ် ပဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ၃ နံၣ်တုၤ ၅ နံၣ်၀ံၤမးန့ၣ် ပကပာ်ထီၣ်အက့ၢ်အဂီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအါထီၣ် ၀ံၤမးပကကၢၤဖှိၣ်အါထီၣ်လၢ ပတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်အပူၤန့ၣ် အခဲအံၤဘၣ်လၢ ပတၢ်မၤခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ပကတဲာ် ကတီၤဃာ်အီၤ အဆၢကတီၢ်ဒံးလီၤႉ

သံကွၢ်: ဘၣ်ထဲကွညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်အံၤ နအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါထီၣ်ၦၤမနုၤလဲၣ်ႉ
စံးဆၢ: ( KSNG)အကါဒိၣ်ဒီး အရ့ဒိၣ်ကၠိဖိဒီးသးစၢ်အဂီၢ် ဖးဒိၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ် ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ တချုးလၢယနုာ်လီၤလၢ KSNG) ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယကထီၣ်တဲတၢ်လၢ ၦၤမဲာ်ညါမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ဃးလၢ ကရ့လိာ် သးဒီးၦၤသးၦၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သကိးတဂၤဒီးတဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တဲတဘူၣ်ဘၣ်ႉ ဖဲနုာ်လီၤမၤတၢ်ဒီး (KSNG)န့ၣ် ထီဘိဒီး ထီဘိန့ၣ် ပသးစၢ်ကဒဲကဒဲ ပမၤတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး ပတီခိၣ်ရိၣ်မဲလိာ်ပသး ပဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တၢ်လိာ်ကွဲႇ တၢ်ကွဲးပြၢထါႇ တၢ်ကွဲးပြၢလံာ်ဆီရဲၣ် ဒီးပရၤလီၤတၢ်လၢ ကွဲၤလ့လိၤ တဂၤဒီးတဂၤ ပဟ့ၣ် လိာ်သးမူဒါႉ
ပတၢ်ကရၢက&ိအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်မုာ်သးမၤကလီလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပမၤမုာ်ပမၤကဲ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ် ပမၤသကိးတၢ်ဒီး(KSNG)န့ၣ် ပလဲၤဘၣ်က့ၤဘၣ် ပရ့လိာ်ဘၣ်ပသးဒီး ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒီးလီၢ်က၀ီၤ ကမျၢၢ်တဖၣ် အဃိ ပကမၤစၢၤတၢ်လၢ ပၦၤတ၀ၢပူၤန့ၣ် ပသးသဟီၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ႇ ပမၤကဲ ပကွၢ်ကဒါက့ၤအခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ပကညီခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကရၢကရိအဂၤ ခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် အါတက့ၢ်ၦၤလၢအရ့ဒိၣ် လၢပၦၤတ၀ၢအဂီၢ် အခဲအံၤန့ၣ် ဟဲခီဖျိအသးလၢ ပ(KSNG)အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါမီၤႉ