Home တၢ်ကစီၣ် ရၤမတံအပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤ နဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အလီၤရၢၢ်အဃိ တၢ်ဟံးအ၀ဲအရ့

ရၤမတံအပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤ နဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အလီၤရၢၢ်အဃိ တၢ်ဟံးအ၀ဲအရ့

808
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်ႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၀့ၢ်ရၤမတံႇ က၀ီၤဒ့ ၄ႇ ဘးယ့ၣ်နီၣ် ကျဲမုၢ်ကပၤႇ လဲၣ်သ့ၣ် လီတဲဆိကျးအမဲာ်ညါ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤ ဟါလီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ဆံၣ်ဆါလၢ ကျဲမုၢ်ကပၤ လၢတကြၢးဘၣ်ဒီး ဆိၣ်ထုတၢ်အဃိ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤအံၤ တၢ်ဟံးန့ၢ်အရ့လၢ ရၤမတံ ပၢၤကီၢ်ရူလၢ တၢ်ဘျၢကွီၢ်မ့ၣ် သဲစး အဆၢဒိၣ် ၃ ခါ အဂ့ၢ် ပၢၤကီၢ်ကရူၢ် ပာ်ဖျါဃၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ဖဲစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤ ဟါလီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ကတီၢ် လဲၣ်သ့ၣ် လီတဲဆိကျးအမဲာ်ညါ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ၄ကထြၢအဖီခိၣ် တ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၉ ဂၤ တၢ်ပနီၣ်ဖျါဒံး အသူ၀ဲ တၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဒီး ဟဲလီၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ် အဖီလာ်၀ံၤ တဂၤန့ၣ် ဆံၣ်ဆါလၢ ၦၤမဲာ်ညါ လီတဲဆိကျးအမဲာ်ညါ န့ၣ်လီၤႉ

နဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်တကြၢးတဘၣ်ဒံးန့ၣ် ကျးကစၢ် မခ့ၣ်မိကၠံၣ်တခီ တြီအီၤသနာ်က့ ဆံၣ်ဆါ၀ဲလၢ အဒီၣ်ဃီၤ၀ံၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤန့ၣ် ဆိၣ်ထုတၢ်လၢ တရူးကျိာ်အဂ့ၢ် ၦၤနၢ်ပၢၢ်တရူးကျိာ်တဂၤ တဲ၀ဲဒၣ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဟးဂီၤ လၤကပီၤအဃိ တၢ်တၢၣ်အီၤဆူ ပၢၤကီၢ်ရူန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးအဖီခိၣ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤအံၤ တၢ်လိာ်ကွီၢ်ဃာ်အီၤလၢ ရၤမတံပၢၤကီၢ်ပူၤ တၢ်ဘျၢသဲစးဒ်အမ့ၢ် (ပ)၁၀၄၇⁄၂၀၁၉ တၢ်ဘျၢကွီၢ်မ့ၣ် ၂၉၄, ၅၀၉, ၁၁၄ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၅ ဂၤအံၤ တၢ်ဒုးဃာ်အီၤလၢ ရၤမတံပၢၤကီၢ်ရူဒီး မ့မ့ၢ်ၦၤလၢ ဆံၣ်ဆါလၢ တကြၢးဘၣ်တဂၤတခီ စံၣ်ဖျိးကွံာ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပၢၢၤကီၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်ရၤမတံ က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲလိၢ်(ငါ)အိၣ်ဟံၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ံၤ ဆီလီၤ၀ဲတရူးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ ဟံၣ်မဲာ်ညါ၀ံၤ ဟဲအိးထီၣ်၀ဲ တၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ် အဂ့ၢ် ၀့ၢ်ရၤမတံ ကမျၢၢ်တဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ