Home တၢ်ကစီၣ် ထံသူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကဘှါရှဲအီၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်

ထံသူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကဘှါရှဲအီၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်

1226
0
Photo-KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ် စးထီၣ်လၢလါအီးကထိဘၢၣ်လါထီၣ်သီန့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ်တကပၤ ဒူသ၀ီတဖၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သးဘၣ်ဃး ထံသူထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒ်သိးဒီးပကဃုထံၣ်အစၢကသ့ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဆဲးဖံးမၤအီၤကသ့၀ဲအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်အသးလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကမံးတံာ်တဖု န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကမံးတံာ်တဖုအဂီၢ် ဖဲတလါအံၤ ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ် မယ့ကိ သ၀ီအပူၤန့ၣ် သ၀ီဖိဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အမူးတခါဒီး အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲ တၢ်တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်ထံၣ်တၢ်ပာ်သးဒီး တၢ်ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်အကျါတဂၤ လၢအမ့ၢ် မယ့ကိသီခါ အူ၀ရံၣ်ယၣ် စံး၀ဲလၢ “ခီဖျိလၢထံဟဲသူထီၣ်ဒီးကမျၢၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ် ခါဆူညါပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႇ လၢတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်အဂီၢ် ပအိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ သ၀ီတနီၤန့ၣ် ထံဟဲထီၣ်သူ အိၣ်၀ဲတဖျၢၣ် ခံဖျၢၣ် လံလီၤႉ ၀ံၤဒီး တၢ်စူၤစ့ၢ်ကီး၀ံၤတယံာ်ဒံးဘၣ်ႇ ခါဆူညါ ၦၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်ထံအဂီၢ် ပကဘၣ်ဆဲးမၤဒ်လဲၣ်ႇ လၢတၢ်န့ၣ်အဂီၢ်ပၣ်၀ဲလီၤ” န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးထံသူတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်အ၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် စံးဘၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢ ထံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သုသူအီၤသ့၀ဲဒီး မ့မ့ၢ်လၢဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ်န့ၣ် လၢကအီ၀ဲဒီးကသူ၀ဲထံအံၤအဂီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိႇ တုၤလၢအခဲအံၤ အိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢၦၤဟဲမၤဘူၣ်ထံတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ငၤနဲၣ်ပၠၤသ၀ီဖိ နီၢ်ဒူဒူၤ စံး၀ဲလၢ “လၢပကသူ၀ဲထံအဂီၢ် လၢကတီၢ်ယံာ်အဂီၢ်ဒု မတၤတဂၤမၣ် ကဟဲမၤဘူၣ်လီၤ၀ဲတကဲဘၣ်ႉ ဒ်သိးဒီးထံသ့ၣ်တဖၣ်ကဟဲက့ၤဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပအိၣ်ဒ်အံၤတသ့လၢၤဘၣ်ႉ ပကဘၣ်မၤတခါခါလီၤန့ၣ် ပပာ်လၢပသးပူၤလီၤႉ ထံအဒိတဖၣ် ပဆှၢဃာ်၀ဲလၢ KNU ဒီး INGO တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အအိၣ်လံလီၤႉ တုၤလၢအခဲအံၤ ပတသ့ၣ်ညါတၢ်အစၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်ႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ပဆိကမိၣ်က့ၤကျဲလၢအသီတဘိ လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ပကဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်ဒီး ပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပနီၢ်ကစၢ်မူဒါန့ၣ် ပကဘၣ်ဟံးထီၣ်၀ဲလီၤ” န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ထံသူထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီဟဲကဲထီၣ်သးအံၤ ယံာ်၀ဲဒၣ်တလါလံအသိး ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဟဲဃိထံမၤကွၢ်၀ဲထံတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတအိၣ်ဘၣ်လၢသုသူအီၤသ့၀ဲန့ၣ် ကထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်လၢအဖိးသဲစးတဖၣ် တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ