Home တၢ်ကစီၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ကျဲသနူအသိးန့ၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

မ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ကျဲသနူအသိးန့ၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

706
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

မ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်ကရၢကရိပာ်လီၤဃာ်ကျဲသနူအသိးန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်အပူၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၇)ဟီၣ်က၀ီၤႇ သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ(၇၃)နံၣ်တနံၣ်ၦဲၤထီၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢမုၢ်နံၤအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအီၤမီၤအ့ စံး၀ဲလၢ “ပကျဲသနူအကျဲအံၤ တမ့ၢ်ၦၤနီၢ်တဂၤကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲဘၣ်ႉ ကညီဒီကလုာ်လၢခၢၣ်စးတဖၣ် ကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲအဃိႇ ပကလဲၤဒ်ကျဲအံၤအသိးလီၤႉ ပမ့ၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဒီး လၢကျဲသနူအံၤအဖီခိၣ် ပမ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃူဃူဖိးဖိးန့ၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကညီဒီကလုာ်အဂီၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဒီး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ် ကျဲသနူအိၣ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဆၣ်ႇ ပကစၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီး ကျဲသနူအဖီခိၣ်ပတၢ်ထံၣ်တဘၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးႇ စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ ၦၤအတီၤပတီၢ်လၢအပၢတၢ်ပြးတၢ်တဖၣ် တၢ်မၤလီၤဖးတဖၣ်အဃိႇ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤမုၢ်ြပံြပါ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

စးထီၣ်လၢ ၁၉၉၄ နံၣ်န့ၣ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်= DKBA (ခဲအံၤ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်) KNU/KNLA-PC တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးႇ ဘယါကိႇ ဟီၣ်သရီတၢ်လီၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်လၢ အထုးဖးထီၣ်အသး KNU –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်တဆီ ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ်အပူၤ ကညီၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢ အဆီတလဲက့ၤအသးဆူသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်န့ၣ် တုၤလၢအခဲအံၤစု တၢ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်ဖီဂ့ၤခုၣ် စံး၀ဲလၢ “ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တခီန့ၣ် လၢပကညီဒီတကလုာ်အဂီၢ် ဒ်သိးပကအိၣ်ဘၣ်သဘျ့ဒီးကမုာ်ကခုၣ်အဂီၢ်ႇ တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး ပၢၢ်ဆၢတၢ်အံၤ ယံာ်၀ဲဒၣ် (၇၃)နံၣ်လံ ဒီးလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤ ပအိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တလီၤမုၢ်ြပံြပါဒံး ၀ဲဘၣ်ဒီး အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်အဃိႇ လၢခါဆူညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖုလၢကမၤၦဲၤ၀ဲ ပ၀ဲကညီကမျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအဂီၢ်ႇ ကဆဲးအိၣ် ဆၢထၢၣ်ကသ့ဒံး၀ဲန့ၣ်ပမုၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ၀ဲ ၇၃နံၣ်ၦဲၤထီၣ် KNU မုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ KNU ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအဂၤတဖၣ်ဒီး သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ် ႇ ၦၤကၠိဖိတဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီး သိၣ်မှံၤခၢၣ်စးတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် အဂၤ ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးႇတၢ်ဖးဖျါထီၣ် KNU ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိအလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခိၣ်နၢ်တဂၤစုာ်စုာ် တဲလီၤ၀ဲတၢ်န့ၣ်လီၤႉ