Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါကန့ၢ်အဂီၢ် KNU ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဆူ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ဒီး ဒူသ၀ီတဖၣ်

ဒ်သိးတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါကန့ၢ်အဂီၢ် KNU ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဆူ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ဒီး ဒူသ၀ီတဖၣ်

2281
0

လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

တကီၢ်ခါ (Covid-19) တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဆၢကတီၢ် ဒ်သိးတၢ်ဆါအံၤ တၢ်ဒီသဒၢြတီဆၢအီၤကန့ၢ်အဂီၢ် ဖဲမဟါကၢာ် (လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၅ သီ)အနံၤန့ၣ် KNU– ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဆှၢလီၤ၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဆူ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကရူၢ်ႇ ဒူသ၀ီလၢ ကလူၤပိာ်မၤထဲတွၢ်သိၣ်တၢ်သီလံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢအဟဲကဲထီၣ်ဒံးအသးအကတီၢ်ဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးကီၢ်ပယီၤပူၤစ့ၢ်ကီး ၦၤဆါလၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဒ်သိး တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သုတဟဲကဲထီၣ်သးတဂ့ၤအဂီၢ်ႇ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့က ရၢ (WHO) အတၢ်နဲၣ်လီၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်အသိး ဘၣ်တၢ်ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သဃဲၤ(၁) ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤ စံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲ “လၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် လၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ႇအိၣ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တထံၣ်န့ၢ် ၀ဲဒံးဘၣ်ႉ ဒ်သိးဒီးတၢ်ဆါအံၤ လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ သုတဟဲနုာ်လီၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဂ့ၤအဂီၢ် ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ြတီဆၢ၀ဲအသိး ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤမ့ၢ်၀ဲၦၤတကလုာ်အဃိ လၢပဟီၣ်က၀ီၤလီၢ်က၀ီၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ် ပပၢတၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုတနုာ်လီၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဂ့ၤအဂီၢ် ပြတီဆၢဆိပာ်စၢၤ၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢ KNU လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအပူၤန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးႇ ၦၤလၢအအိၣ်ဟဲက့ၤလၢတၢ်ချၢတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်အိိၣ်ကဒုအလီၢ် (Quarantine) ဒီး တၢ်အိၣ်ခိး ကွၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤအပူၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ႇ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး လီၢ်က၀ီၤပူၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ႇ ဒူသ၀ီကရူၢ် တၢ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး လၢ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢအချ့အံၤ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ႇ လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတပၤ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သမံသမိးတဖၣ်အသိး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ ကီၢ်ပယီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး KNU တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်ဆဲးကျိးတဖၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ် KNU စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါတၢ်ြတီဆၢတၢ်ဆါသံသြတိာ်အကတီၢ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တဖၣ်န့ၣ် လၢ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တပၤ တၢ်မၤတံာ်တာ်တၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်ႇ အဃိန့ၣ် ကြတီဆၢသကိးတၢ်ဆါသံသြတိာ်ကသ့အဂီၢ် သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤမ့န့ၢ်မး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ြတီဆၢလၢအတုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤ စံးၦဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ခီဖျိလၢ (Covid-19) အဃိ တၢ်မူးတၢ်&ၢ်မ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ဒ်သိး ကလဲၤအသး ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါအဂီၢ်န့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၃ သီအနံၤန့ၣ် KNU (လီၢ်ခၢၣ်သး) သဲစး၀ဲၤကျိၤစ့ၢ်ကီး ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအ့ြဖ့ၣ် ၁၈ သီႇဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ဒ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ၦၤထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲခဲလၢာ် ၉၄ ဂၤလံဒီး ၦၤသံန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၅ ဂၤႇ ဒီးၦၤလၢဟဲက့ၤအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၂ ဂၤ န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲအဂၤ ခံကကဲွၢ်ဘျဲၣ်လံဒီး ၦၤသံခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ တကလီၢ်ဘျဲၣ်ဒီးႇ ၦၤလၢအကဟဲက့ၤအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၅ ကလီၢ်ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ